Procedūra : 2016/0173(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0266/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0266/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 05/10/2016 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0374

ZIŅOJUMS     *
PDF 569kWORD 47k
28.9.2016
PE 587.433v02-00 A8-0266/2016

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Juridiskā komiteja

Referents: Angel Dzhambazki

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2016)0372),

–  ņemot vērā 1980. gada konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 38. panta ceturto daļu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 3. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0234/2016),

–  ņemot vērā Tiesas atzinumu(1) par Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz deklarācijas par pievienošanos Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem akceptēšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0266/2016),

1.  apstiprina pilnvarojumu konkrētām dalībvalstīm Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Pastāvīgajam birojam.

(1)

Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinums, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


PASKAIDROJUMS

Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ir ļoti svarīgs tiesību akts. To ir ratificējušas visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Šajā konvencijā ir noteikts mehānisms, ar kura palīdzību līgumslēdzējas valstis sadarbojas, lai rastu risinājumu starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumos.

Daudzos gadījumos šīs problēmas rodas pāriem, kas vairs nedzīvo kopā. Ja māte vai tēvs nav vienas valsts valstspiederīgie, viņiem var rasties vēlme izmantot attiecīgo dalībvalstu sadarbības trūkumu, lai iegūtu aizgādību pār bērnu. Presē bieži vien mēs lasām par tādas bērnu starptautiskās nolaupīšanas gadījumiem, kas tiek veikta pēc tam, kad bērna vecāki ir pārtraukuši kopdzīvi vai ir šķīrušies.

Lielākā problēma šādās situācijās ir atsevišķo valstu tiesību sistēmu neobjektivitāte par labu saviem valstspiederīgajiem. Bieži var gadīties, ka abu attiecīgo valstu tiesas sevi pasludina par piekritīgajām tiesām un katra no tām aizgādību pār bērnu piešķir tam no vecākiem, kurš ir tiesas valsts valstspiederīgais.

Šī konvencija ir noslēgta, lai šādas situācijas risinātu starptautiskā līmenī, nosakot, ka piekritīgā tiesa ir bērna dzīvesvietas valsts tiesa un piemērojamās tiesības ir bērna dzīvesvietas valsts tiesības. Konvencijā papildus tam ir paredzēts mehānisms, lai nodrošinātu nolaupīto bērnu tūlītēju atgriešanu.

Eiropas Savienībai tagad šajā jautājumā ir ekskluzīva ārējā kompetence, ko ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesa, pieņemot atzinumu Nr. 1/13. Dalībvalstis līdz ar to vairs nerīkojas tikai savā vārdā. Problēma ir tāda, ka minētajā konvencijā nav paredzētas starptautisko organizāciju autonomas rīcības tiesības.

Tālab pēc Dienvidkorejas pievienošanās Konvencijai ir nepieciešams Padomes lēmums, lai pilnvarotu dalībvalstis (izņemot Dāniju, uz kuru neattiecas Savienības tieslietu politika civillietās, un Čehiju, Īriju un Lietuvu, kuras jau ir akceptējušas Dienvidkorejas pievienošanos) akceptēt Dienvidkorejas pievienošanos. Tas ļaus stāties spēkā Konvencijai starp Dienvidkoreju un visu Eiropas Savienību.

Dienvidkorejas pievienošanās šai konvencijai ir jāvērtē atzinīgi. Komisija kopā ar dalībvalstu tieslietu speciālistiem civillietās, ir novērtējusi Dienvidkorejas tieslietu sistēmas darbību un valsts vēlmi īstenot Konvenciju un uzskata, ka ir vēlams, lai Konvencija stātos spēkā starp Eiropas Savienību un Dienvidkoreju. Referents to pilnībā atbalsta, jo Hāgas konvencijas sistēma efektīvāk darbojas tad, ja to parakstījušas vairākas valstis. Eiropā dzīvo vērā ņemama korejiešu kopiena, kas palielina pievienošanās akcepta nozīmīgumu.

Referents Parlamentam tādēļ ierosina apstiprināt priekšlikumu negrozītā veidā nolūkā nodrošināt, lai attiecīgajiem bērniem paredzētā aizsardzība attiektos uz visu ES teritoriju.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums, ar ko pilnvaro konkrētas dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs akceptēt Korejas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

Atsauces

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

22.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

4.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Iesniegšanas datums

28.9.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika