Postup : 2016/0173(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0266/2016

Predkladané texty :

A8-0266/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/10/2016 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0374

SPRÁVA     *
PDF 431kWORD 47k
28.9.2016
PE 587.433v02-00 A8-0266/2016

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Angel Dzhambazki

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2016)0372),

–  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

–  so zreteľom na článok 81 ods. 3 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0233/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora(1), podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej právomoci Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0266/2016),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva. súkromného.

(1)

Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je mimoriadne dôležitý nástroj. Ratifikovali ho všetky členské štáty EÚ.

Týmto dohovorom sa ustanovuje systém umožňujúci zmluvným štátom spolupracovať pri hľadaní riešenia v prípadoch medzinárodných únosov detí.

Tento problém sa veľmi často týka párov po rozchode alebo rozvode. V prípade, že rodičia pochádzajú z rôznych štátov, môže sa im zdať lákavé využiť neexistujúcu spoluprácu medzi týmito štátmi na to, aby získali opatrovnícke právo na dieťa. V tlači sa často stretávame so správami o prípadoch medzinárodných únosov detí po rozchode alebo rozvode.

Hlavným problémom v týchto prípadoch je silne národný charakter právnych systémov jednotlivých štátov. Často pritom dochádza k situácii, že súdy oboch zainteresovaných štátov sa vyhlásia za príslušné a že každý z nich udelí opatrovnícke právo rodičovi, ktorý je občanom štátu, ku ktorému tento súd prislúcha.

Cieľom tohto dohovoru je riešiť takéto situácie na medzinárodnej úrovni tak, že sa určí, že príslušný súd a príslušné právo je súd, resp. právo štátu, v ktorom má dieťa pobyt. Dohovor takisto ustanovuje systém na zaručenie okamžitého návratu uneseného dieťaťa do jeho štátu.

EÚ má teraz výhradnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako to potvrdil Súdny dvor v stanovisku 1/13. To znamená, že členské štáty už nekonajú podľa vlastného uváženia. Problematické je, že dohovor neustanovuje nezávislé konanie medzinárodných organizácií.

Po tom, čo Kórejská republika pristúpila k tomuto dohovoru, je nutné, aby Rada vydala rozhodnutie oprávňujúce členské štáty (okrem Dánska, na ktoré sa politika únie v občianskoprávnej oblasti nevzťahuje, a okrem Českej republiky, Írska a Litvy, ktoré už prijali pristúpenie Kórejskej republiky) na to, aby prijali pristúpenie Kórejskej republiky. Tým sa umožní nadobudnutie platnosti dohovoru medzi Kórejskou republikou a celou Európskou úniou.

Pristúpenie Kórejskej republiky k dohovoru treba uvítať. Komisia spolu s odborníkmi na občianske právo z členských štátov posúdila fungovanie súdneho systému Kórejskej republiky a ochotu tejto krajiny vykonávať dohovor a domnieva sa, že je žiaduce, aby dohovor medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou nadobudol platnosť. Spravodajca tento postoj plne podporuje, pretože systém nastolený Haagskym dohovorom bude efektívnejší, ak sa k nemu pripojí viac krajín. V Európe žije významná kórejská komunita, čo dôvody na schválenie pristúpenia ešte prehlbuje.

Spravodajca preto navrhuje, aby Európsky parlament prijal tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, aby sa ochrana detí, ktorých sa to týka, rozšírila na celé územie Únie.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady, ktorým sa niektoré členské štáty oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Referenčné čísla

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

22.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

4.7.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Dátum predloženia

28.9.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia