Процедура : 2016/0168(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2016

Внесени текстове :

A8-0267/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2016 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0372

ДОКЛАД     *
PDF 666kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.431v02-00 A8-0267/2016

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

(COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Ангел Джамбазки

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

(COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2016)0367),

–  като взе предвид член 38, четвърти параграф от Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 81, параграф 3 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0234/2016),

–  като взе предвид становището на Съда(1) относно изключителната външна компетентност на Европейския съюз по отношение на декларация за приемане на присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца,

–  като взе предвид член 59 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0267/2016),

1.  одобрява разрешаването на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на Постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право.

(1)

Становище на Съда от 14 октомври 2014 г., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца е жизненоважен инструмент. Тя е ратифицирана от всички държави – членки на ЕС.

С конвенцията се въвежда система за сътрудничество между договарящите държави, целяща уреждането на случаи на международно отвличане на деца.

В много случаи тези проблеми възникват вследствие на раздяла между родителите. Ако майката и бащата са от различни държави, се поражда изкушението някой от тях да се възползва от липсата на сътрудничество между тези държави, така че да си осигури упражняването на родителските права по отношение на детето. Печатът изобилства от репортажи за случаи на международно отвличане на деца вследствие на раздяла или развод.

Най-сериозният проблем в такива случаи е националната предубеденост на правните системи на отделните държави. Често съдилищата и в двете заинтересовани държави се обявяват за компетентни, като всеки съд присъжда упражняването на родителските права по отношение на детето на родителя, който е гражданин на държавата на съда.

Целта на конвенцията е на международно равнище да се намери разрешение за такива ситуации, като се установи, че компетентният съд и приложимото право са тези на държавата по местоживеене на детето. С конвенцията се въвежда също система, която осигурява незабавното връщане на отвлечените деца.

Сега ЕС вече има изключителна външна компетентност в тази област, както беше потвърдено от Съда в Становище 1/03. Затова държавите членки вече не могат да действат за своя собствена сметка. Проблемът е, че конвенцията не предвижда самостоятелно действие от страна на международни организации.

Вследствие на присъединяването на Перу към конвенцията е необходимо следователно решение на Съвета за разрешаване на двете държави членки, които все още не са приели присъединяването на Перу – Австрия и Румъния – да приемат това присъединяване. Това ще даде възможност за влизане в сила на конвенцията между Перу и целия Европейски съюз.

Присъединяването на Перу към конвенцията трябва да се приветства. Докладчикът напълно го подкрепя, особено предвид големия брой граждани на ЕС от перуански произход. По този начин децата, които имат връзки с тази общност, ще бъдат предпазени от отвличане.

Следователно докладчикът предлага Парламентът да одобри предложението без изменения, за да се осигури закрилата на тези деца навсякъде в ЕС.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Позовавания

COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)

Дата на сезиране

22.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

4.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Дата на внасяне

28.9.2016

Правна информация - Политика за поверителност