RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austria Vabariigil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

28.9.2016 - (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)) - *

Õiguskomisjon
Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki

Menetlus : 2016/0168(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0267/2016
Esitatud tekstid :
A8-0267/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austria Vabariigil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2016)0367),

–  võttes arvesse rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 38 neljandat lõiku,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0234/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust[1], mille kohaselt kuuluvad 1980. aasta Haagi konventsiooniga ühinemiseks antud kirjalikud nõusolekud liidu ainupädevusse välisasjades,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0267/2016),

1.  kiidab heaks Austria Vabariigile ja Rumeeniale loa andmise anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi alalisele büroole.

  • [1]  Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

SELETUSKIRI

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsioon on ülioluline õigusakt. Selle on ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid.

Konventsiooniga seatakse sisse osalisriikide vaheline koostöösüsteem, mille eesmärk on rahvusvaheliste lapseröövijuhtumite lahendamine.

Sellised probleemid tekivad sageli paaride lahkuminekul. Kui ema ja isa on pärit eri riikidest, võib tekkida soov kasutada ära nende riikide vahelise koostöö puudumist, et kindlustada endale lapse hooldusõigus. Ajakirjanduses on hulgaliselt teateid rahvusvahelistest lasteröövidest, mis leiavad aset pärast lahkuminekut või abielulahutust.

Selliste juhtumite puhul on suurimaks probleemiks eri riikide õigussüsteemide rahvuslik erapoolikus. Sageli juhtub, et mõlema riigi kohtud kuulutavad end pädevaks ja kumbki annab lapse hooldusõiguse vanemale, kellel on vastava riigi kodakondsus.

Konventsiooni eesmärk on lahendada sellised juhtumid rahvusvahelisel tasandil, määrates kindlaks, et pädevate kohtute ja kohaldatava õigusena tuleb käsitleda lapse elukohariigi kohtuid ja õigust. Konventsiooniga seatakse sisse ka süsteem, mis tagab röövitud laste kiire tagastamise.

ELil on nüüd selles valdkonnas ainuvälispädevus, nagu kinnitas Euroopa Kohus oma arvamuses 1/13. Liikmesriigid ei saa seega enam iseseisvalt tegutseda. Probleem seisneb selles, et konventsiooniga ei anta rahvusvahelistele organisatsioonidele iseseisva tegutsemise õigust.

Pärast Peruu ühinemist konventsiooniga on seetõttu vaja nõukogu otsust, millega lubatakse kahel liikmesriigil, kes ei ole Peruu ühinemiseks veel nõusolekut andnud – Austrial ja Rumeenial – anda vastavaks ühinemiseks nõusolek. See võimaldab jõustada konventsiooni Peruu ja terve Euroopa Liidu vahel.

Peruu ühinemine konventsiooniga on teretulnud. Raportöör toetab ühinemist täielikult, sest paljud ELi kodanikud on Peruu päritolu. Peruu kogukonnaga seotud lapsi kaitstakse seega röövimise eest.

Raportöör teeb parlamendile ettepaneku kiita ettepanek muudatusteta heaks, et tagada kõnealustele lastele kaitse kogu ELis.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus, millega lubatakse Austria Vabariigil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Peruu ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

Viited

COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

22.6.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

4.7.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Esitamise kuupäev

28.9.2016