Pranešimas - A8-0267/2016Pranešimas
A8-0267/2016

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

  28.9.2016 - (COM(2016) 0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)) - *

  Teisės reikalų komitetas
  Pranešėjas: Angel Dzhambazki

  Procedūra : 2016/0168(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0267/2016
  Pateikti tekstai :
  A8-0267/2016
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

  (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2016)0367),

  –  atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą dalį,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0234/2016),

  –  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo nuomonę[1] dėl išimtinės Europos Sąjungos išorės kompetencijos padaryti pareiškimą dėl pritarimo prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 108 straipsnio 7 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0267/2016),

  1.  pritaria tam, kad Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.

  • [1]  2014 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nuomonė, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Ją ratifikavo visos ES valstybės narės.

  Konvencijoje numatoma susitariančiųjų šalių bendradarbiavimo sistema, skirta tarptautinio vaikų grobimo byloms nagrinėti.

  Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu motina ir tėvas yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą kyla noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu. Žiniasklaidoje pilna pranešimų apie tarptautinį vaikų grobimą apsigyvenus skyrium arba po ištuokos.

  Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Dažnai abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

  Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygmeniu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

  Dabar, kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Problemų kelia tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

  Peru prisijungus prie Konvencijos, Tarybos sprendimas būtinas, kad dvi valstybės narės, kurios dar nėra pritarusios Peru prisijungimui (Austrija ir Rumunija), būtų įgaliotos pritarti šios šalies prisijungimui. Taip bus sudarytos sąlygos Konvencijai įsigalioti tarp Peru ir visos Europos Sąjungos.

  Peru prisijungimas prie Konvencijos vertintinas palankiai. Pranešėjas visiškai remia šį prisijungimą, ypač todėl, kad nemažai ES piliečių kilę iš Peru. Taigi vaikai, turintys ryšių su Peru bendruomene, bus apsaugoti nuo grobimo.

  Todėl pranešėjas siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų siekiant užtikrinti, kad minėtiesiems vaikams būtų suteikta apsauga visoje ES.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Trybos sprendimas, kuriuo Austrijos Respublika ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Peru prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

  Nuorodos

  COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  22.6.2016

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  4.7.2016

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  4.7.2016

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  LIBE

  11.7.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Angel Dzhambazki

  11.7.2016

   

   

   

  Priėmimo data

  26.9.2016

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

  Pateikimo data

  28.9.2016