SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

  28.9.2016 - (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)) - *

  Výbor pre právne veci
  Spravodajca: Angel Dzhambazki

  Postup : 2016/0168(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0267/2016
  Predkladané texty :
  A8-0267/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

  (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2016)0367),

  –  so zreteľom na článok 38 štvrtý odsek Haagskeho dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí,

  –  so zreteľom na článok 81. ods. 3, ako aj na článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0234/2016),

  –  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora[1], podľa ktorého vyhlásenie o prijatí pristúpenia k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí patrí do výlučnej právomoci Európskej únie,

  –  so zreteľom na článok 59 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0267/2016),

  1.  schvaľuje rozhodnutie, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

  • [1]  Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je mimoriadne dôležitý nástroj. Ratifikovali ho všetky členské štáty EÚ.

  Týmto dohovorom sa ustanovuje systém umožňujúci zmluvným štátom spolupracovať pri hľadaní riešenia v prípadoch medzinárodných únosov detí.

  Tento problém sa veľmi často týka párov po rozchode. V prípade, že rodičia pochádzajú z rôznych štátov, môže sa im zdať lákavé využiť neexistujúcu spoluprácu medzi týmito štátmi na to, aby získali opatrovnícke právo na dieťa. V tlači sa často stretávame so správami o prípadoch medzinárodných únosov detí po rozchode alebo rozvode.

  Hlavným problémom v týchto prípadoch je silne národný charakter právnych systémov jednotlivých štátov. Často pritom dochádza k situácii, že súdy oboch zainteresovaných štátov sa vyhlásia za príslušné a že každý z nich udelí opatrovnícke právo rodičovi, ktorý je občanom štátu, ku ktorému tento súd prislúcha.

  Cieľom tohto dohovoru je riešiť takéto situácie na medzinárodnej úrovni tak, že sa určí, že príslušný súd a príslušné právo je súd, resp. právo štátu, v ktorom má dieťa pobyt. Dohovor takisto ustanovuje systém na zaručenie okamžitého návratu uneseného dieťaťa do jeho štátu.

  EÚ má teraz výhradnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako to potvrdil Súdny dvor v stanovisku 1/13. To znamená, že členské štáty už nekonajú podľa vlastného uváženia. Problematické je, že dohovor neustanovuje nezávislé konanie medzinárodných organizácií.

  Po tom, čo Peru pristúpilo k tomuto dohovoru, je nutné, aby Rada vydala rozhodnutie oprávňujúce dva členské štáty – Rakúsko a Rumunsko –, ktoré ešte pristúpenie Peru neprijali, na to, aby pristúpenie prijali. Tým sa umožní nadobudnutie platnosti dohovoru medzi Peru a celou Európskou úniou.

  Pristúpenie Peru k dohovoru treba uvítať. Spravodajca to v plnej miere podporuje najmä vzhľadom na to, že v EÚ žije mnoho občanov peruánskeho pôvodu. Deti, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s peruánskou komunitou, budú takto chránené pred únosmi.

  Spravodajca preto navrhuje, aby Európsky parlament prijal tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, aby sa ochrana detí, ktorých sa to týka, rozšírila na celé územie EÚ.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Rozhodnutie Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

  Referenčné čísla

  COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  22.6.2016

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  JURI

  4.7.2016

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  4.7.2016

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  LIBE

  11.7.2016

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Angel Dzhambazki

  11.7.2016

   

   

   

  Dátum prijatia

  26.9.2016

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

  Dátum predloženia

  28.9.2016