ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

  28.9.2016 - (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)) - *

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodaj: Angel Dzhambazki

  Postup : 2016/0169(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0268/2016
  Předložené texty :
  A8-0268/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

  (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2016)0368),

  –  s ohledem na čl. 38 odst. 4 Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980,

  –  s ohledem na čl. 81 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0232/2016),

  –  s ohledem na stanovisko Soudního dvora[1], že prohlášení o přijetí přistoupení k Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí uzavřené v Haagu v roce 1980 spadá do výlučné vnější pravomoci Evropské unie;

  –  s ohledem na článek 59 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0268/2016),

  1.  schvaluje rozhodnutí, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Stálému výboru Haagské konference mezinárodního práva soukromého.

  • [1]  Stanovisko Soudního dvora ze dne 14. října 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí je nástrojem zásadního významu, který ratifikovaly všechny členské státy Evropské unie.

  Tato úmluva zavádí systém spolupráce mezi smluvními státy, jehož cílem je nalézt řešení v případech mezinárodních únosů dětí.

  K těmto problémům dochází často při rozluce párů. Pocházejí-li matka a otec z různých států, mohou být lákáni myšlenkou využít toho, že dané státy nespolupracují, a získat tak dítě do své péče. Ve sdělovacích prostředcích se často objevují zprávy o mezinárodních únosech dětí v souvislosti s rozlukou nebo rozvodem rodičů.

  V těchto případech je hlavním problémem národnostně motivovaná podjatost právních systémů jednotlivých států. Často se totiž stává, že se soudy obou zemí prohlásí v této věci za pravomocné a dítě svěří do péče toho rodiče, který je státním příslušníkem daného státu.

  Dotyčná úmluva by měla tyto situace řešit na mezinárodní úrovni tím, že jako pravomocné soudy a platné právní předpisy stanoví soudy a právní předpisy státu, v němž má dítě bydliště. Úmluva rovněž zavádí systém, který zaručí okamžitý návrat uneseného dítěte.

  EU má nyní v této oblasti výlučnou vnější pravomoc, jak potvrdil posudek Soudního dvora 1/13. Členské státy tedy již nejednají každý sám za sebe. Problém spočívá v tom, že úmluva nezahrnuje ustanovení o samostatné činnosti mezinárodních organizací.

  Poté, co Kazachstán přistoupil k této úmluvě, je nutné, aby Rada vydala rozhodnutí opravňující členské státy (vyjma Dánska, na něž se politika Unie v občanskoprávní oblasti nevztahuje, a vyjma Nizozemska, které již přistoupení Kazachstánu přijalo) k tomu, aby přistoupení Kazachstánu přijaly. Tím se umožní vstup úmluvy v platnost mezi Kazachstánem a celou Evropskou unií.

  Přistoupení Kazachstánu k úmluvě je dobrou zprávou. Komise spolu s odborníky na občanské právo z členských států posoudila fungování soudního systému Kazachstánu a ochotu této země úmluvu provádět a domnívá se, že je žádoucí, aby úmluva mezi Evropskou unií a Kazachstánem vstoupila v platnost. Zpravodaj tento postoj plně podporuje, jelikož systém nastolený Haagskou úmluvou bude efektivnější, pokud se k němu připojí více zemí.

  Zpravodaj tudíž Parlamentu navrhuje, aby přijal návrh beze změn, a zajistil tak, aby těmto dětem byla poskytována ochrana na celém území Unie.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Rozhodnutí Rady, kterým se některé členské státy opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Kazachstánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980

  Referenční údaje

  COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  22.6.2016

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  4.7.2016

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  4.7.2016

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  LIBE

  11.7.2016

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Angel Dzhambazki

  11.7.2016

   

   

   

  Datum přijetí

  26.9.2016

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

  Datum předložení

  28.9.2016