JELENTÉS egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

28.9.2016 - (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Angel Dzhambazki

Eljárás : 2016/0169(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0268/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0268/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2016)0368),

–  tekintettel a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezmény 38. cikkének negyedik bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke (3) bekezdésére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0232/2016),

–  tekintettel a Bíróság véleményére az Európai Unió kizárólagos külső hatásköréről a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozást elfogadó nyilatkozat tekintetében[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0268/2016),

1.  jóváhagyja egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia Állandó Hivatalának.

  • [1]  A Bíróság 1/13. sz., 2014. október 14-i véleménye, ECLI:EU:C:2014:2303.

INDOKOLÁS

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezmény rendkívüli fontossággal bíró eszköz. Az Európai Unió valamennyi tagállama ratifikálta.

Az egyezmény olyan rendszert hoz létre, amely együttműködést tesz lehetővé a szerződő államok között, hogy megoldást találjanak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyében.

E problémák nagyon gyakran a válófélben levő párok esetében fordulnak elő. A gyermekfelügyelet megszerzése érdekében a másik államból származó házastárs kísértést érezhet az államok közötti együttműködés hiányának kihasználására. A sajtóból gyakran értesülhetünk a gyermekek jogellenes külföldre viteléről a szülők különélésekor vagy válásakor.

Az ilyen esetekben a legnagyobb probléma az államok jogrendszerének nemzeti jellege. Gyakran megtörténik, hogy mindkét érintett állam bírósága az ügyet saját hatáskörébe tartozónak tekinti és a gyermekfelügyeleti jogot a saját nemzetiségű szülőnek ítéli.

A szóban forgó egyezmény célja az ilyen helyzetek nemzetközi szintű megoldása annak meghatározása révén, hogy a gyermek tartózkodási helye szerinti állam jogszabálya érvényesül és az ügy ezen állam bíróságának hatáskörébe tartozik. Az egyezmény továbbá olyan rendszert hoz létre, amellyel biztosítható a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali visszatérése.

Az EU e területen jelenleg kizárólagos külső hatáskörrel rendelkezik, ahogyan azt a Bíróság 1/13. számú véleményében megerősítette. A tagállamok tehát már nem járhatnak el saját hatáskörükben. A probléma abban áll, hogy az egyezmény nem rendelkezik a nemzetközi szervezetek önálló fellépéséről.

Ezért Kazahsztánnak az egyezményhez való csatlakozását követően a Tanács határozatára van szükség, amely felhatalmazza a tagállamokat (az Unió polgári igazságszolgáltatási politikájából kimaradó Dánia, illetve a Kazahsztán csatlakozását már elfogadott Hollandia kivételével), hogy elfogadják Kazahsztán csatlakozását. Ez lehetővé teszi majd az egyezmény hatálybalépését Kazahsztán és az Európai Unió egésze között.

Kazahsztánnak az egyezményhez való csatlakozása üdvözlendő. A Bizottság a tagállamok polgári igazságügyi szakértőivel közösen értékelte Kazahsztán igazságügyi rendszerének működését és azt, hogy az ország mennyire kész végrehajtani az egyezményt, és kívánatosnak tartja az egyezmény hatálybalépését az Európai Unió és Kazahsztán között. Ezt az előadó teljes mértékben támogatja, miután a Hágai Egyezmény rendszere annál hatékonyabb, minél több ország csatlakozik hozzá.

Az előadó javasolja a Parlamentnek a javaslat módosítás nélküli elfogadását annak érdekében, hogy a szóban forgó gyermekek védelmének biztosítása az Unió egész területére kiterjedjen.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata egyes tagállamoknak a Kazahsztánnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról

Hivatkozások

COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

22.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

4.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Benyújtás dátuma

28.9.2016