RAPORT referitor la propunerea Consiliului de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

28.9.2016 - (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)) - *

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Angel Dzhambazki

Procedură : 2016/0169(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0268/2016
Texte depuse :
A8-0268/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea Consiliului de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

(COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2016)0368),

–  având în vedere articolul 38 alineatul (4) din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3), precum și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0232/2016),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție[1] privind competența externă exclusivă a Uniunii Europene pentru o declarație de acceptare a aderării la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0268/2016),

1.  aprobă autorizarea anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

  • [1]  Avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii constituie un instrument extrem de important. Aceasta a fost ratificată de toate statele membre ale UE.

Convenția instituie un sistem de cooperare între statele contractante având ca obiectiv soluționarea cazurilor de răpire internațională de copii.

În numeroase cazuri, astfel de dificultăți apar atunci când cuplurile se despart. Dacă mama și tatăl provin din state diferite, există tentația de a profita de lipsa de cooperare dintre statele respective pentru a obține încredințarea copiilor. Presa abundă de relatări despre cazuri de răpire internațională a copiilor în urma unei separării sau a unui divorț.

În astfel de cazuri, dificultatea majoră rezidă în preferința bazată pe naționalitate a sistemului juridic din fiecare stat în parte. Se poate întâmpla, adesea, ca instanțele din ambele state implicate să se declare competente, fiecare dintre ele încredințând copilul părintelui care deține cetățenia statului respectiv.

Scopul convenției este acela de a soluționa astfel de situații la nivel internațional, stabilind că instanțele competente și legislația aplicabilă sunt cele din statul în care își are reședința copilul. De asemenea, convenția introduce un sistem care să asigure returnarea imediată a copiilor răpiți.

În prezent, UE dispune de competențe externe exclusive în acest domeniu, fapt confirmat de Curtea de Justiție în Avizul 1/13. Prin urmare, statele membre nu mai acționează pe cont propriu. Problema rezidă în aceea că convenția nu prevede o acțiune autonomă a organizațiilor internaționale.

În urma aderării Kazahstanului la convenție, este necesară, prin urmare, o decizie a Consiliului care să autorizeze statele membre (cu excepția Danemarcei, care este exclusă din politica Uniunii în domeniul justiției civile, și a Țărilor de Jos, care au acceptat deja aderarea Kazahstanului) să accepte această aderare. Acest lucru va permite convenției să intre în vigoare între Kazahstan și întreaga Uniune Europeană.

Aderarea Kazahstanului la convenție este de salutat. Comisia, împreună cu experți în materie de justiție civilă din statele membre, a evaluat funcționarea sistemului de justiție din Kazahstan și disponibilitatea țării de a pune în aplicare convenția și consideră că este de dorit ca această convenție să intre în vigoare între Uniunea Europeană și Kazahstan. Raportorul o susține întru totul, deoarece sistemul Convenției de la Haga este mai eficace dacă mai multe țări aderă la acesta.

Din aceste motive, raportorul propune ca Parlamentul să aprobe propunerea fără modificări, astfel încât copiilor în cauză să le fie asigurată protecția acordată pe întregul teritoriu al Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Decizia Consiliului de autorizare a anumitor state membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Referințe

COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)

Data sesizării

22.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

4.7.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Data depunerii

28.9.2016