Postopek : 2016/0169(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0268/2016

Predložena besedila :

A8-0268/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/10/2016 - 8.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0373

POROČILO     *
PDF 568kWORD 53k
28.9.2016
PE 587.432v02-00 A8-0268/2016

o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

(COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

(COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2016)0368),

–  ob upoštevanju četrtega odstavka člena 38 Haaške konvencije iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok,

–  ob upoštevanju člena 81(3) in točke (b) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0232/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča(1), da je izjava o sprejetju pristopa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok v izključni zunanji pristojnosti Unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0268/2016),

1.  odobri pooblastilo nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in stalnemu uradu Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu.

(1)

Mnenje Sodišča z dne 14. oktobra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


OBRAZLOŽITEV

Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok je zelo pomemben instrument. Ratificirale so jo vse države članice Evropske unije.

Ta konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok.

Pogosto te težave nastanejo, ko v paru pride do prenehanja življenjske skupnosti. Če sta starša iz različnih držav, je nevarnost, da bi kateri od njiju skušal izkoristiti pomanjkanje sodelovanja med tema državama in pridobiti izključno pravico do varstva in vzgoje otrok. Iz medijev pogosto slišimo za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok, ko se starša razvežeta ali med njima preneha življenjska skupnost.

V takih primerih je največja težava nacionalna pristranskost pravnih sistemov v posameznih državah. Pogosto pride do tega, da se sodišča obeh vpletenih držav izrečejo za pristojna ter da vsako sodišče zaupa otroka v varstvo in vzgojo staršu, ki je državljan te države.

Namen te konvencije je reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da za pristojna sodišča in pravo, ki se uporablja, določa sodišča in pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem za zagotavljanje takojšnje vrnitve protipravno odvzetega otroka.

To področje zdaj sodi v izključno zunanjo pristojnost Evropske unije, kar je potrdilo Sodišče v mnenju 1/13. Države članice torej glede tega ne delujejo več samostojno. Težava pa je, da konvencija ne predvideva samostojnega ukrepanja mednarodnih organizacij.

Po pristopu Kazahstana h konvenciji mora Svet torej s sklepom pooblastiti države članice (razen Danske, ki ni del politike Unije na področju civilnega prava, ter Nizozemske, ki je že sprejela pristop Kazahstana), da lahko sprejmejo ta pristop. S tem bo konvencija začela veljati med Kazahstanom in celotno Evropsko unijo.

Pristop Kazahstana h konvenciji velja pozdraviti. Komisija je skupaj s strokovnjaki civilnega prava iz držav članic ocenila delovanje pravnega sistema Kazahstana in pripravljenost države za izvajanje konvencije ter meni, da je zaželeno, da konvencija začne veljati med Evropsko unijo in Kazahstanom. Poročevalec to v celoti podpira, saj je sistem Haaške konvencije učinkovitejši, če ga izvaja več držav.

Poročevalec zato predlaga Parlamentu, naj odobri predlog brez sprememb in tako omogoči, da se zaščita teh otrok razširi na celotno ozemlje Unije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

Referenčni dokumenti

COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

22.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

4.7.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

11.7.2016

 

 

 

Datum sprejetja

26.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Datum predložitve

28.9.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov