AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

29.9.2016 - (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)) - ***II

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
A vélemény előadója: Dita Charanzová

Eljárás : 2012/0340(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0269/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0269/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére[1],

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0721) kapcsolatban az első olvasat során[2] kialakított álláspontjára,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0269/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítése

Hivatkozások

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

26.2.2014                     T7-0158/2014

A Bizottság javaslata

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.9.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Benyújtás dátuma

29.9.2016