Procedure : 2012/0340(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0269/2016

Ingediende teksten :

A8-0269/2016

Debatten :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Stemmingen :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0414

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 345kWORD 47k
29.9.2016
PE 589.314v02-00 A8-0269/2016

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Dita Charanzová

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 mei 2013(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0721)(2),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0269/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 271 van 19.9.2013, blz. 116.

(2)

Aangenomen teksten van 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties

Document- en procedurenummers

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

26.2.2014                     T7-0158/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

15.9.2016

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.1.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

26.9.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Datum indiening

29.9.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid