Procedură : 2012/0340(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0269/2016

Texte depuse :

A8-0269/2016

Dezbateri :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Voturi :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0414

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 496kWORD 47k
29.9.2016
PE 589.314v01-00 A8-0269/2016

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Dita Charanzová

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09389/1/2016 – C80360/2016),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0721),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0269/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 271, 19.9.2013, p. 116.

(2)

Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public

Referințe

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

Data primei lecturi a PE

26.2.2014 T7-0158/2014

Propunerea Comisiei

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

15.9.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2015

 

 

 

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Data depunerii

29.9.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate