Postup : 2012/0340(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0269/2016

Predkladané texty :

A8-0269/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0414

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 508kWORD 47k
29.9.2016
PE 589.314v02-00 A8-0269/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Dita Charanzová

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2013(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0622),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0269/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 116;

(2)

Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dostupnosť webových stránok orgánov verejného sektora

Referenčné čísla

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

26.2.2014                     T7-0158/2014

Návrh Komisie

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

15.9.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.01.2015

 

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Dátum predloženia

29.9.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia