PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

  29.9.2016 - (09389/2016 – C8‑0360/2016 – 2012/0340(COD)) - ***II

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalka: Dita Charanzová

  Postopek : 2012/0340(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0269/2016
  Predložena besedila :
  A8-0269/2016
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

  (09389/2016 – C8‑0360/2016 – 2012/0340(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09389/1/2016 – C8‑0360/2016),

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013[1],

  –  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[2] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0721),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0269/2016)

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 271, 19.9.2013, str. 116.
  • [2]  Sprejeta besedila, 26.2.2014, P8_TA(2014)0158.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Dostopnost spletišč organov javnega sektorja

  Referenčni dokumenti

  09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  26.2.2014                     T7-0158/2014

  Predlog Komisije

  COM(2012)0721 - C7-0394/2012

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  15.9.2016

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  15.9.2016

   

   

   

  Poročevalka

         Datum imenovanja

  Dita Charanzová

  17.7.2014

   

   

   

  Obravnava v odboru

  22.1.2015

   

   

   

  Datum sprejetja

  26.9.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  28

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

  Datum predložitve

  29.9.2016