Postopek : 2012/0340(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0269/2016

Predložena besedila :

A8-0269/2016

Razprave :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Glasovanja :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0414

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 565kWORD 53k
29.9.2016
PE 589.314v02-00 A8-0269/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

(09389/2016 – C8‑0360/2016 – 2012/0340(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Dita Charanzová

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

(09389/2016 – C8‑0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09389/1/2016 – C8‑0360/2016),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0721),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0269/2016)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 271, 19.9.2013, str. 116.

(2)

Sprejeta besedila, 26.2.2014, P8_TA(2014)0158.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dostopnost spletišč organov javnega sektorja

Referenčni dokumenti

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

26.2.2014                     T7-0158/2014

Predlog Komisije

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

15.9.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Poročevalka

       Datum imenovanja

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2015

 

 

 

Datum sprejetja

26.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Datum predložitve

29.9.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov