Процедура : 2016/2165(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0270/2016

Внесени текстове :

A8-0270/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2016 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0365

ДОКЛАД     
PDF 887kWORD 58k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Георгиос Кирцос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014  2020(2), и по-специално член 10 от него,

  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0270/2016),

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне помощ на Гърция

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 5 февруари 2016 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след земетресение, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г.

(4)  Заявлението на Гърция отговаря на условията за предоставяне на финансово подпомагане от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(5)  Поради това Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се предостави финансова помощ на Гърция.

(6)  С Решение (ЕС) 2016/252 на Европейския парламент и на Съвета(4) се мобилизира фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставянето на сумата от 50 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за извършването на авансови плащания за финансовата 2016 година. Тези бюджетни кредити са били използвани само в много ограничена степен. Следователно съществува възможност за финансиране на цялата сума за това мобилизиране на средства чрез преразпределяне на наличните бюджетни кредити за извършването на авансови плащания в общия бюджет на Съюза за финансовата 2016 година.

(7)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансова 2016 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 1 651 834 EUR на Гърция под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Пълната сума за мобилизираните средства, посочена в първа алинея, се финансира от бюджетните кредити, мобилизирани за изплащането на авансови плащания в бюджета на Съюза за финансовата 2016 година, като сумата, налична за авансови плащания, се намалява съответно.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от... [датата на приемането му].*

(5)Съставено в … на …

За Европейския парламент    За Съвета

Председател  Председател

(1)

  OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

  Решение (ЕС) № 2016/252 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършването на авансови плащания (ОВ L 47, 24.2.2016 г., стр. 5).

(5)

Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за отпускане на финансова помощ във връзка с бедствие в Гърция (земетресения, засягащи региона на Йонийските острови, по-специално островите Левкада, северните части на Итака и Кефалония), настъпило на 17 ноември 2015 г.

Силата на земетресенията достига 6,1 по скалата на Рихтер. Двама души са загинали, осем са ранени, 120 жилищни единици са увредени, от които 20 са счетени за неподходящи за обитаване. Докладвано е за значителни щети на инфраструктурни мрежи, сгради и културни обекти. На Левкада са унищожени някои от най-важните за туризма плажове.

Гръцките органи първоначално оценяват общите преки щети, причинени от бедствието, на 65 919 000 EUR. На 9 март 2016 г. тази сума е завишена на 66 073 345 EUR. Тъй като това представлява 2,1% от регионалния БВП на засегнатия регион от ниво 2 по NUTS Йонийски острови (по данни за 2014 г. на Евростат) и следователно надвишава прага от 1,5% от регионалния БВП, бедствието може да бъде класифицирано като регионално по смисъла на член 2, параграф 3 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“.

Разходите за основни неотложни действия, отговарящи на условията за допустимост по член 3, параграф 2 от Регламента, се оценяват от гръцките органи на 52,374 милиона евро, от които над 38 милиона евро са свързани с транспортния сектор и над 7 милиона евро със защитата на културното наследство.

Засегнатият регион попада в категорията „по-слабо развити региони“ в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2014 – 2020 г.). Гръцките органи не са уведомили Комисията за намерението си да пренасочат средства от програмата по европейските структурни и инвестиционни фондове към мерки за възстановяване.

По искане на Гърция на 18 март 2016 г. Комисията е извършила авансово плащане в размер на 164 798 EUR, т.е. 10% от предвидената вноска по Фонда, в съответствие с член 4а, параграф 2 от Регламента.

В съответствие с досегашната практика Комисията предлага да се приложи ставка от 2,5% от общите преки щети за всички щети до определения праг. Следователно общият размер на предложената помощ е 1 651 834 EUR.

След намаляване с вече изплатената сума за авансови плащания от 10%, дължимото салдо, което трябва да бъде изплатено, възлиза на 1 487 036 EUR.

При приемането на бюджета за 2016 година сума в размер на 50 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания беше вписана в бюджета за изплащането на авансови плащания. Като се позовава на точка 11 от Междуинституционалното споразумение, с която се дава възможност за преразпределяне на бюджетни кредити, Комисията предлага мобилизирането на средства от Фонда, като се използва посочената вече мобилизирана сума, предназначена специално за плащането на авансови плащания, за плащане на дължимото салдо в размер на  1 487 036 EUR.

Предложеното мобилизиране не изисква изменение на бюджета за 2016 г. и проект на коригиращ бюджет.

След тази операция ще останат средства в размер на 48 348 166 EUR на разположение за изплащането на допълнителни авансови плащания през 2016 година при необходимост, които Комисията счита за достатъчни за покриване на евентуални нови заявления, получени през оставащите месеци на 2016 година.

Това е първото решение за мобилизиране за 2016 г. и общият размер на предложената помощ съответства на разпоредбите за праговете за фонд „Солидарност“ на ЕС, чийто размер е определен в Регламента за МФР на 552 милиона евро (т.е. 500 милиона евро по цени от 2011 г.).

Докладчикът препоръчва бързо одобрение на предложението на Комисията за решение, което е приложено към настоящия доклад, в знак на солидарност със засегнатите гръцки региони.


ПРИЛОЖЕНИЕ – ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Eвропейски парламент

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:  Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Гърция

Европейската комисия предаде на Европейския парламент своето предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2016)0462) въз основа на заявления за мобилизиране на средства от Фонда, подадени от Гърция във връзка със земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г.

Комисията предлага мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, като оценява щетите, причинени от бедствието, както следва:

 

 

 

 

 

Бедствие

Преки щети (млн. евро)

2,5% от преките щети до прага (в евро)

6% от преките щети над прага

Общ размер на предложената помощ в евро

ГЪРЦИЯ

66,073

1 651 834

-

1 651 834

ОБЩО

1 651 834

Като отчита констатираното при прегледа на заявлението и максималния възможен размер на безвъзмездните средства от Фонда, Комисията предлага да се мобилизират средства от Фонда в размер на 1 651 834 EUR от специално отделените за авансови плащания средства в размер на 50 000 000 EUR от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Marco Valli

Правна информация - Политика за поверителност