Postupak : 2016/2165(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0270/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0270/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2016 - 7.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0365

IZVJEŠĆE     
PDF 619kWORD 55k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Georgios Kyrtsos

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0270/2016),

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir Prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  U skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013.(3) Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 500 milijuna EUR (cijene iz 2011.).

(3)  Grčka je 5. veljače 2016. podnijela zahtjev za mobilizaciju sredstava iz Fonda zbog potresa koji je pogodio Jonske otoke u studenome 2015.

(4)  Zahtjev Grčke ispunjava uvjete za osiguravanje financijskog doprinosa iz Fonda kako je utvrđeno člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(5)  Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva iz Fonda kako bi se osigurao financijski doprinos za Grčku.

(6)  Odlukom (EU) 2016/252 Europskog parlamenta i Vijeća(4) mobiliziran je Fond solidarnosti Europske unije kako bi se osigurao iznos od 50 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje namijenjen za plaćanje predujmova za financijsku godinu 2016. Ta su odobrena sredstva upotrijebljena tek u vrlo ograničenoj mjeri. Time se stoga otvara mogućnost financiranja punog iznosa ove mobilizacije Fonda preraspodjelom odobrenih sredstava raspoloživih za plaćanje predujmova u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2016.

(7)  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu je odluku potrebno primjenjivati od datuma njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Grčkoj osigurao iznos od 1 651 834 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Puni iznos mobilizacije iz prvog stavka financira se odobrenim sredstvima koja su mobilizirana za plaćanje predujmova u proračunu Unije za financijsku godinu 2016. Raspoloživi iznos za predujmove smanjuje se u skladu s time.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ... [datuma usvajanja ove Odluke] *.

(5)Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

(4)

  Odluka (EU) 2016/252 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije za plaćanje predujmova (SL L 47, 24.2.2016., str. 5.).

(5)

*Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) za dodjelu financijske pomoći u vezi s prirodnom katastrofom koja je 17. studenoga 2015. pogodila Grčku (potresi koji su pogodili regiju Jonskih otoka, posebno otok Lefkadu, te sjeverne dijelove Itake i Kefalonije).

Potresi su bili jačine 6,1 stupnjeva na Richterovoj ljestvici. Dvije su osobe izgubile život, osmero ljudi je ozlijeđeno, a oštećeno je i 120 stambenih jedinica, od kojih se 20 smatra neprikladnima za život. Prijavljena su i velika oštećenja infrastrukturne mreže, zgrada i kulturnih znamenitosti. Uništene su i neke od turistički najvažnijih plaža na Lefkadi.

Grčke vlasti su ukupnu izravnu štetu prvotno procijenile na 65 919 000 EUR. Taj je iznos ažuriran 9. ožujka 2016. i povećan na 66 073 345 EUR. S obzirom na to da taj iznos predstavlja 2,1 % regionalnog BDP-a predmetne regije NUTS 2 Jonski otoci (na temelju podataka Eurostata za 2014.) i time prelazi prag od 1,5 % regionalnog BDP-a, ova prirodna katastrofa smatra se „regionalnom prirodnom katastrofom” iz članka 2. stavka 3. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

Grčka nadležna tijela procijenila su troškove hitnih operacija od ključne važnosti utvrđenih u članku 3. stavku 2. Uredbe na 52 374 000 EUR, od čega se 38 milijuna EUR odnosi na prometni sektor, a sedam milijuna EUR na zaštitu kulturne baštine.

Pogođena regija smatra se „manje razvijenom regijom” za potrebe europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.). Grčka nadležna tijela nisu Komisiju obavijestila o svojoj namjeri da sredstva iz programa u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova prenamijene za mjere oporavka.

Komisija je na zahtjev Grčke 18. ožujka 2016. dodijelila predujam u iznosu od 164 798 EUR, odnosno 10 % predviđenog iznosa doprinosa iz Fonda, u skladu s člankom 4.a stavkom 2. Uredbe o Fondu solidarnosti Europske unije.

U skladu s dosadašnjom praksom Komisija predlaže primjenu stope u visini od 2,5 % ukupne izravne štete za svu štetu do praga. Ukupan iznos predložene pomoći iznosi stoga 1 651 834 EUR.

Po odbitku već isplaćenog predujma od 10 % preostali iznos za isplatu iznosi 1 487 036 EUR.

U trenutku donošenja proračuna za 2016. u proračun je za isplatu predujmova unesen iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstva za plaćanje. Pozivajući se na točku 11. Međuinstitucionalnog sporazuma, kojom se predviđa mogućnost preraspodjele odobrenih sredstava, Komisija za isplatu preostalog iznosa od 1 487 036 EUR predlaže mobilizaciju Fonda iz tih već raspoloživih sredstava posebno namijenjenih za isplatu predujmova.

Takvim prijedlogom mobilizacije ne bi bila potrebna izmjena proračuna za 2016., odnosno nacrt izmjene proračuna.

Takvim postupkom bi, u slučaju potrebe, za isplatu daljnjih predujmova u 2016. na raspolaganju ostao iznos od 48 348 166 EUR, za koji Komisija smatra da je dovoljan za pokrivanje eventualnih novih zahtjeva koji bi se zaprimili u preostalim mjesecima 2016.

Ovo je prva odluka o mobilizaciji za 2016. i ukupan iznos predložene pomoći u skladu je s odredbama o gornjoj granici za Fond solidarnosti EU-a iz Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) od 552 milijuna EUR (odnosno 500 milijuna u cijenama iz 2011.).

Izvjestitelj predlaže da se u znak solidarnosti s pogođenim grčkim regijama prijedlog odluke Komisije priložen ovom izvješću žurno odobri.


PRILOG – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:  Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije u korist Grčke

Europska komisija proslijedila je Europskom parlamentu prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2016)0462) na temelju zahtjeva za mobilizaciju Fonda koje je podnijela Grčka u vezi s potresom koji je pogodio Jonske otoke u studenome 2015. godine.

Komisija predlaže mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije, a štetu prouzročenu katastrofom procjenjuje kako slijedi:

 

 

 

 

 

Katastrofa

Izravna šteta

(u milijunima EUR)

2,5 % izravne štete do praga

(EUR)

6 % izravne štete iznad praga

Ukupni predloženi iznos pomoći

(EUR)

GRČKA

66,073

1 651 834

-

1 651 834

UKUPNO

1 651 834

U svjetlu razmatranja tog zahtjeva i s obzirom na najveći iznos bespovratnih sredstava koji je moguće dodijeliti iz Fonda, Komisija predlaže mobilizaciju Fonda u iznosu od 1 651 834 EUR od iznosa od 50 000 000 EUR posebno namijenjenog za predujmove u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi toj mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Marco Valli

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti