Eljárás : 2016/2165(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0270/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0270/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 04/10/2016 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0365

JELENTÉS     
PDF 618kWORD 55k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Georgios Kyrtsos

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0270/2016),

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően az alap éves maximális összege (2011. évi árakon számítva) nem haladhatja meg az 500 000 000 eurót.

(3)  Görögország az Ión-szigeteket 2015 novemberében ért földrengés miatt 2016. február 5-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(4)  Görögország kérelme eleget tesz a 2012/2002/EU rendelet 4. cikkében az alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(5)  Az alapot tehát a Görögországnak nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(6)  Az (EU) 2016/252 európai parlamenti és tanácsi határozattal(4) igénybe vették az Európai Unió Szolidaritási Alapját, hogy 50 millió EUR összeget nyújtsanak kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában előlegfizetés céljára a 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan. Az említett előirányzatokat csak nagyon korlátozott mértékben használták fel. Következésképpen lehetőség van arra, hogy ezen igénybevétel teljes összegét finanszírozzák az Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül előlegfizetés céljából rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosítása révén.

(7)  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot elfogadásának napjától alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 1 651 834 EUR összeg igénybevételére kerül sor Görögország részére kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

Az első bekezdésben említett igénybevétel teljes összegét az Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül előlegfizetés céljából igénybe vett előirányzatokból kell finanszírozni. Az előlegekre rendelkezésre álló előirányzatokat pedig ennek megfelelően kell csökkenteni

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma] -tól/-től kell alkalmazni.

(5)az Európai Parlament részérőla Tanács részéről

az elnökaz elnök

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete ( 2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2016/252 határozata az Európai Unió Szolidaritási Alapjának előlegfizetések céljára történő igénybevételéről (HL L 47., 2016.2.24., 5. o.)

(5)

*A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a HL-ben való kihirdetése előtt.


INDOKOLÁS

A Bizottság az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét javasolja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a 2015. november 17-i görögországi katasztrófa (az Ión-szigeteket – különösen Lefkadát és Ithaki és Kefalónia északi részeit – érintő földrengés) nyomán.

A rengések elérték a Richter-skála szerinti 6,1-es erősséget. Ketten életüket vesztették, nyolcan megsérültek, 120 lakóépület szenvedett kárt, ezek közül 20-at lakhatásra alkalmatlannak ítéltek. Komoly károk érték az infrastruktúra-hálózatokat, az épületeket és a kulturális helyszíneket. Lefkadán a turizmus szempontjából legfontosabbnak tekinthető strandok közül is jó néhány megsemmisült.

A görög hatóságok a katasztrófa által okozott közvetlen károkat kezdetben összesen 65 919 000 euróra becsülték. 2016. március 9-én ezt az összeget kiigazították és 66 073 345 euróra emelték. Mivel a fenti összeg az érintett Ión-szigetek NUTS 2 régió GDP-jének 2,1%-át teszi ki (az Eurostat 2014-es adatai alapján), és meghaladja a regionális GDP 1,5%-os küszöbértékét, a katasztrófa az EUSZA-rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében regionális katasztrófának minősül

A görög hatóságok a szükséges vészhelyzeti műveletek elszámolható költségeit a rendelet 3. cikkének megfelelően 52,374 millió euróra becsülték, amelyből 38 millió euró a közlekedési ágazatot és több mint 7 millió euró a kulturális örökség védelmét érinti.

Az érintett régió az európai strukturális és beruházási alapok (2014–2020) szerint a „kevésbé fejlett régiók” kategóriába tartozik. A görög hatóságok nem jelezték a Bizottságnak, hogy a helyreállítási intézkedésekhez forrásokat szándékoznak átcsoportosítani az európai strukturális és beruházási alapok programjaiból.

Az EUSZA-rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésével összhangban Görögország kérésére a Bizottság egy 164 798 eurós előleget folyósított, amely az alapból nyújtandó hozzájárulás 10%-a.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Bizottság azt javasolja, hogy a küszöbérték alatti teljes közvetlen kár 2,5%-át vegyék számításba. A javasolt támogatás teljes összege így 1 651 834 euró.

A már folyósított 10%-os előleg levonása után fennmaradó kifizetendő összeg 1 487 036 euró.

A 2016. évi költségvetés elfogadása idején 50 000 000 euró összeget mozgósítottak előlegfizetések céljára, és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat belefoglalták a költségvetésbe. Hivatkozva az intézményközi megállapodás előirányzatok átcsoportosításáról rendelkező 11. pontjára, a Bizottság azt javasolja, hogy az alap a már mozgósított, kifejezetten az előlegfizetésekre elkülönített összegekből fedezze az 1 487 036 eurós fennmaradó egyenleget.

Az EUSZA javasolt igénybevétele miatt nem szükséges a 2016. évi költségvetés módosítása és költségvetés-módosítási tervezet.

Ez a művelet 48 348 166 eurót hagyna az esetleges további előlegfizetésekre 2016-ban, amely összeg a Bizottság becslése szerint elegendő ahhoz, hogy fedezze a 2016 hátralevő hónapjaiban esetlegesen beérkező új kérelmeket.

2016-ban ez az EUSZA igénybevételéről szóló első határozat, és a javasolt támogatás teljes összege megfelel a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 552 millió eurós felső összeghatárára (2011-es árakon 500 millió euró) vonatkozóan rögzített rendelkezéseknek.

Az előadó javasolja az e jelentéshez csatolt határozatra irányuló bizottsági javaslat mielőbbi elfogadását a görög régiókkal való szolidaritás jeleként.


MELLÉKLET – A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának Görögország javára történő igénybevétele

Az Európai Bizottság továbbította az Európai Parlamentnek az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát (COM(2016)0462), amelynek alapját a Görögország által a Ión-szigeteken 2015 novemberében bekövetkezett földrengéssel összefüggésben benyújtott, az EUSZA igénybevételére vonatkozó kérelmek képezik.

A Bizottság a katasztrófa által okozott károkra vonatkozó alábbi értékbecslések szerint javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét:

 

 

 

 

 

Katasztrófa

Közvetlen kár (millió EUR)

A küszöbérték alatti közvetlen kár 2,5%-a (EUR)

A küszöbérték feletti közvetlen kár 6 %-a

A javasolt támogatás teljes összege (EUR)

GÖRÖGORSZÁG

66,073

1 651 834

-

1 651 834

ÖSSZESEN

1 651 834

A kérelem mérlegelését követően, valamint figyelembe véve az alapból nyújtható maximális támogatást, a Bizottság javaslatot tesz az alap 1 651 834 EUR összegű igénybevételére az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében kifejezetten előlegekre elkülönített 50 000 000 EUR-ból.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

28.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Marco Valli

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat