Procedūra : 2016/2165(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0270/2016

Pateikti tekstai :

A8-0270/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/10/2016 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0365

PRANEŠIMAS     
PDF 693kWORD 54k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

(COM(2016) 0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Georgios Kyrtsos

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

(COM(2016) 0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0462 – C8-0283/2016),

  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0270/2016),

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti Graikijai pagalbą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 11 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos solidarumo fondo (toliau – Fondas) tikslas – suteikti Sąjungai galimybę greitai, veiksmingai ir lanksčiai reaguoti nelaimės atvejais, kad būtų parodytas solidarumas su gaivalinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais;

(2)  didžiausia Fondo metinė suma neturi viršyti 500 000 000 EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 10 straipsnyje(3);

(3)  2016 m. vasario 5 d. Graikija pateikė paraišką mobilizuoti Fondo lėšas po 2015 m. lapkričio mėn. Jonijos salas sukrėtusio žemės drebėjimo;

(4)  Graikijos paraiška tenkina finansinio įnašo teikimo iš Fondo sąlygas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4 straipsnyje;

(5)  todėl Fondo lėšos turėtų būti mobilizuotos siekiant suteikti Graikijai finansinį įnašą;

(6)  Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2016/252(4) Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos buvo mobilizuotos siekiant suteikti 50 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą avansams išmokėti už 2016 finansinius metus; tų asignavimų panaudota labai nedaug; todėl visą dabar mobilizuojamą sumą galima finansuoti perskirstant turimus 2016 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus, skirtus avansams išmokėti;

(7)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti Fondo lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizuojama Graikijai skirta 1 651 834 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

Pirmoje pastraipoje nurodyta mobilizuojama suma finansuojama 2016 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimais, mobilizuotais avansams išmokėti. Avansams skirti asignavimai atitinkamai sumažinami.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo [jo priėmimo data].*

Priimta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

(5)Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/252 dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo avansams mokėti (OL L 47, 2016 2 24, p. 5).

(5)

*Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas, siekdama suteikti finansine pagalbą, susijusią su nelaime Graikijoje (žemės drebėjimu, sukrėtusiu Jonijos salų regioną, ypač Leukadės ir Kefalonijos salas), įvykusia 2015 m. lapkričio 17 d.

Šis žemės drebėjimas pasiekė 6,1 balo pagal Richterio skalę. Žuvo du žmonės, aštuoni buvo sužeisti, apgadinta 120 būstų, iš kurių 20 pripažinti nebetinkamais gyventi. Pranešta, jog didelė žala padaryta infrastruktūros tinklams, pastatams ir kultūros objektams. Leukadėje sunaikinta keletas turizmo sektoriaus požiūriu svarbiausių paplūdimių.

Graikijos valdžios institucijos iš pradžių visą tiesioginę nelaimės žalą įvertino 65 919 000 EUR. 2016 m. kovo 9 d. ši suma padidinta iki 66 073 345 EUR. Kadangi ši suma sudaro 2,1 proc. atitinkamo NUTS 2 lygmens Jonijos salų regiono BVP (remiantis 2014 m. Eurostato duomenimis) ir viršija reglamente nustatytą regioninės nelaimės kriterijaus ribą, lygią 1,5 proc. to regiono BVP, ši nelaimė laikoma regionine nelaime, kaip apibrėžta ESSF reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

Graikijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad svarbiausių gelbėjimo operacijų, kaip apibrėžta reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, išlaidos sudaro 52,374 mln. EUR, iš kurių 38 mln. EUR tenka transporto sektoriui, o 7 mln. EUR – kultūros paveldo apsaugai.

Nukentėjęs regionas pagal Europos struktūrinių ir investicijų fondų (2014–2020 m.) nuostatas priskiriamas „mažiau išsivysčiusių regionų“ kategorijai. Graikijos valdžios institucijos nepranešė Komisijai apie ketinimą perskirstyti finansavimą pagal ESI fondo programą ir skirti lėšas atstatymo priemonėms.

Graikijos prašymu Komisija 2016 m. kovo 18 d. išmokėjo 164 798 EUR avansą, t. y. 10 proc. numatomo fondo įnašo, kaip nustatyta pagal ESSF reglamento 4a straipsnio 2 dalį.

Kaip įprasta, Komisija siūlo taikyti 2,5 proc. visos tiesioginės žalos koeficientą visai žalai iki ribos. Taigi visa siūlomos pagalbos suma siekia 1 651 834 EUR.

Atėmus jau sumokėtą 10 proc. avansą, likęs išmokėtinas likutis yra 1 487 036 EUR.

Priimant 2016 m. biudžetą avansams išmokėti buvo skirta 50 000 000 EUR suma, kuri įrašyta į biudžetą kaip atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai. Atsižvelgdama į Tarpinstitucinio susitarimo 11 punktą, kuriame numatoma galimybė perskirstyti asignavimus, Komisija siūlo mobilizuoti fondo lėšas panaudojant šią jau mobilizuotą sumą, specialiai numatytą avansams mokėti, likusiai 1 487 036 EUR sumai išmokėti.

Siekiant mobilizuoti siūlomą sumą, nereikėtų keisti 2016 m. biudžeto ir taisomojo biudžeto projekto.

Po šio veiksmo liktų 48 348 166 EUR suma, kurią bus galima panaudoti tolesniems avansams išmokėti 2016 m., jei reikės; Komisijos vertinimu, tai yra pakankama suma bet kokioms galimoms naujoms paraiškoms, gautoms per likusius 2016 m. mėnesius, padengti.

Tai pirmas pasiūlymas 2016 m. priimti sprendimą dėl Fondo lėšų mobilizavimo, ir bendra pirmiau pasiūlytos pagalbos suma atitinka Reglamento dėl daugiametės finansinės programos nuostatas dėl ES solidarumo fondo viršutinės ribos (552 mln. EUR, t. y. 500 mln. EUR 2011 m. kainomis).

Pranešėjas rekomenduoja greitai patvirtinti prie šio pranešimo prisegtą Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo ir taip išreikšti solidarumą su nukentėjusiais Graikijos regionais.


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean'ui ARTHUIS,

Pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Graikijos reikmėms

Europos Komisija perdavė Europos Parlamentui savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2016) 0462), remdamasi Graikijos pateikta paraiška dėl fondo lėšų mobilizavimo, susijusio 2015 m. lapkričio mėn. įvykusiu žemės drebėjimu, nuo kurio nukentėjo Jonijos salos.

Komisija siūlo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas, nelaimės padarytą žalą įvertindama taip:

 

 

 

 

 

Nelaimė

Tiesioginė žala

(mln. EUR)

2,5 % tiesioginės žalos, neviršijančios ribos (EUR)

6 % tiesioginės žalos, viršijančios ribą

Bendra siūlomos pagalbos suma

(EUR)

GRAIKIJA

66,073

1 651 834

-

1 651 834

IŠ VISO

1 651 834

Išnagrinėjusi šią paraišką ir atsižvelgdama į didžiausią įmanomą iš Fondo skirti dotaciją, Komisija siūlo mobilizuoti Fondo lėšas, panaudojant 1 651 834 EUR iš 50 000 000 EUR sumos, specialiai mobilizuotos avansams iš 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išmokėti.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad dauguma Regioninės plėtros komiteto narių neprieštarauja šiam ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Marco Valli

Teisinis pranešimas - Privatumo politika