Procedūra : 2016/2165(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0270/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0270/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2016 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0365

ZIŅOJUMS     
PDF 690kWORD 55k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Georgios Kyrtsos

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0270/2016),

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (turpmāk „Fonds”) mērķis ir nodrošināt Savienībai iespējas ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām un apliecināt solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

(2)  Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantu Fondu var izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 500 000 000 gadā (2011. gada cenās).

(3)  Grieķija 2016. gada 5. februārī ir iesniegusi pieteikumu par Fonda izmantošanu saistībā ar zemestrīci, kura 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas.

(4)  Grieķijas pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā ieguldījuma sniegšanai no Fonda.

(5)  Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu Grieķijai.

(6)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2016/252(4) Eiropas Savienības Solidaritātes fonds tika izmantots, lai nodrošinātu summu EUR 50 miljonu apmērā saistību un maksājumu apropriācijās avansa maksājumu nodrošināšanai 2016. finanšu gadam. Šīs apropriācijas ir izmantotas tikai ļoti ierobežotā apmērā. Līdz ar to pastāv iespēja finansēt pilnu šo izmantojamo līdzekļu summu, pārdalot apropriācijas, kas ir pieejamas avansa maksājumiem Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā.

(7)  Lai pēc iespējas samazinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai piešķirtu Grieķijai summu EUR 1 651 834 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

Visu šo izmantojamo līdzekļu summu, kas minēta 1. punktā, finansē ar apropriācijām, kas mobilizētas avansa maksājumiem Savienības 2016. finanšu gada budžetā. Avansa maksājumiem pieejamās apropriācijas attiecīgi samazina.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums].*

(5)[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs      priekšsēdētājs

(1)

  OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

(2)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Lēmums (ES) 2016/252 par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai (OV L 47, 24.2.2016, 5. lpp.).

(5)

* Parlaments ievieto datumu pirms lēmuma publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), lai piešķirtu finansiālo palīdzību saistībā ar katastrofu Grieķijā (zemestrīces, kuras skāra Jonijas salu reģionu, jo īpaši Lefkadas salu, Itakas un Kefalonijas ziemeļu daļu), kas notika 2015. gada 17. novembrī.

Zemestrīču sasniegtais stiprums bija 6,1 magnitūdas pēc Rihtera skalas. Divi cilvēki zaudēja dzīvību, astoņi guva ievainojumus un tika nodarīti postījumi 120 dzīvojamām mājām, no kurām 20 tika atzītas par nepiemērotām dzīvošanai. Tika ziņots par apjomīgiem postījumiem infrastruktūras tīkliem, ēkām un kultūras vietām. Lefkadā tika izpostītas dažas no tūrisma ziņā vissvarīgākajām pludmalēm.

Grieķijas iestādes sākotnēji lēsa, ka katastrofas izraisīto tiešo zaudējumu kopējais apmērs ir EUR 65 919 000. 2016. gada 9. martā šī summa tika koriģēta, to palielinot līdz EUR 66 073 345. Tā kā, pamatojoties uz 2014. gada Eurostat datiem, šī summa atbilst 2,1 % no attiecīgā NUTS 2 reģiona (Jonijas salas) kopējā IKP un pārsniedz noteikto reģionālā IKP robežvērtību 1,5 % apmērā, šī katastrofa ir uzskatāma „par reģionālu dabas katastrofu” ESSF regulas 2. panta 3. punkta nozīmē.

Grieķijas iestādes ir aplēsušas, ka Regulas 3. pantā paredzēto attiecināmo būtisko avārijas darbu izmaksas ir EUR 52,374 miljoni, no kuriem vairāk nekā EUR 38 miljoni attiecas uz transporta nozari un vairāk nekā EUR 7 miljoni attiecas uz kultūras mantojuma aizsardzību.

Katastrofas skartie reģioni ir „mazāk attīstīti reģioni” saskaņā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2014–2020). Grieķijas iestādes nav ziņojušas Komisijai par savu nodomu pārvietot līdzekļus no ESI fondu programmas, lai izmantotu tos atjaunošanas darbiem.

Pēc Grieķijas pieprasījuma Komisija 2016. gada 18. martā piešķīra avansa maksājumu EUR 164 798 apmērā jeb 10 % no paredzamās Fonda iemaksas saskaņā ar ESSF regulas 4.a panta 2. punktu.

Atbilstīgi līdzšinējai praksei Komisija ierosina par visiem zaudējumiem, kas nepārsniedz minēto robežvērtību, piemērot likmi 2,5 % apmērā no kopējiem tiešajiem zaudējumiem. Līdz ar to ierosinātās palīdzības kopējā summa ir EUR 1 651 834.

Pēc jau izmaksātā 10 % avansa maksājuma atskaitīšanas atlikusī maksājuma summa ir EUR 1 487 036.

2016. gada budžeta pieņemšanas laikā budžetā avansa maksājumiem tika iekļauta summa EUR 50 000 000 apmērā saistību un maksājumu apropriācijās. Atsaucoties uz Iestāžu nolīguma 11. punktu, kurā paredzēta iespēja pārdalīt apropriācijas, Komisija ierosina mobilizēt Fonda līdzekļus, izmantojot šo jau mobilizēto summu, kas paredzēta konkrēti avansa maksājumiem, lai samaksātu atlikušo summu EUR 1 487 036 apmērā.

Lai īstenotu ierosināto līdzekļu mobilizēšanu, grozījumi 2016. gada budžetā nav jāveic un budžeta grozījuma projekts nav jāiesniedz.

Tādējādi jebkādiem turpmākiem avansa maksājumiem 2016. gadā nepieciešamības gadījumā būtu pieejama summa EUR 48 348 166 apmērā, kuru Komisija uzskata par pietiekamu, lai segtu visus iespējamos jaunos pieteikumus, kuri varētu tikt saņemti atlikušajos 2016. gada mēnešos.

Šis ir pirmais priekšlikums lēmumam par Fonda izmantošanu 2016. gadā, un ierosinātā atbalsta kopējā summa nepārsniedz Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) regulā noteikto maksimālo summu ES Solidaritātes fondam — EUR 552 miljonus (t. i., EUR 500 miljonus 2011. gada cenās).

Referents iesaka ātri pieņemt šim ziņojumam pievienoto Komisijas lēmuma priekšlikumu, apliecinot solidaritāti ar skartajiem Grieķijas reģioniem.


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean ARTHUIS

Eiropas Parlaments

Godātais Arthuis kungs!

Temats:  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana Grieķijas atbalstam

Pamatojoties uz pieteikumiem par Fonda izmantošanu, kuri saņemti no Grieķijas saistībā ar zemestrīci, kas 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas, Eiropas Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2015)0462).

Komisija ierosina izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu un ir aprēķinājusi, ka attiecīgā katastrofa ir nodarījusi turpmāk norādītos zaudējumus.

 

 

 

 

 

Katastrofa

Tiešie zaudējumi (miljonos EUR)

2,5 % no tiešajiem zaudējumiem līdz robežvērtībai (EUR)

6 % no tiešiem zaudējumiem virs robežvērtības

Ierosinātā atbalsta kopējā summa (EUR)

GRIEĶIJA

66,073

1 651 834

-

1 651 834

KOPĀ

1 651 834

Ņemot vērā šā pieteikuma izskatīšanu un ievērojot maksimāli iespējamo Fonda dotācijas apjomu, Komisija ierosina izmantot Fondu EUR 1 651 834 apmērā no EUR 50 000 000, kas Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā ir īpaši paredzēti avansa maksājumiem.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Marco Valli

Juridisks paziņojums - Privātuma politika