Procedură : 2016/2165(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0270/2016

Texte depuse :

A8-0270/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2016 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0365

RAPORT     
PDF 701kWORD 52k
29.9.2016
PE 589.207v01-00 A8-0270/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Georgios Kyrtsos

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ – SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0270/2016),

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (denumit în continuare „Fondul”) este de a permite Uniunii să răspundă rapid, eficient și cu flexibilitate situațiilor de urgență pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)  Fondul nu depășește o sumă anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 5 februarie 2016, Grecia a depus o cerere de mobilizare a Fondului, în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015.

(4)  Cererea Greciei îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare din fond, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002.

(5)  În consecință, Fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară Greciei.

(6)  Prin Decizia (UE) 2016/252 a Parlamentului European și a Consiliului(4), a fost mobilizat un cuantum de 50 000 000 EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene sub formă de credite de angajament și credite de plată pentru efectuarea unor plăți în avans pentru exercițiul financiar 2016. Aceste credite au fost utilizate doar într-o măsură foarte limitată. Prin urmare, există posibilitatea de finanțare a sumei totale pentru prezenta mobilizare prin realocarea creditelor disponibile pentru plata avansurilor în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2016.

(7)  Pentru a reduce la minimum perioada necesară pentru mobilizarea Fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează suma de 1 651 834 EUR din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene sub formă de credite de angajament și credite de plată acordate Greciei.

Valoarea mobilizării menționate la primul paragraf se acoperă din creditele mobilizate pentru efectuarea de plăți în avans la bugetul Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016. Creditele disponibile pentru plăți în avans se reduc în consecință.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică începând cu ... [data adoptării prezentei decizii].

(5)Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

  Decizia (UE) 2016/252 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru plata unor avansuri (JO L 47, 24.2.2016, p. 5).

(5)

Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a acorda asistență financiară în urma unei catastrofe produse în Grecia la 17 noiembrie 2015 (cutremurele care au afectat regiunea Insulelor Ionice, în special insula Lefkada și părțile nordice ale insulelor Cefalonia și Itaca).

Cutremurele au atins o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter. Două persoane și-au pierdut viața, opt au fost rănite și 120 de locuințe avariate, din care 20 au fost considerate improprii pentru locuit. S-au raportat daune importante aduse rețelelor de infrastructură, clădirilor și siturilor culturale. În Lefkada, au fost distruse unele dintre cele mai importante plaje din punct de vedere turistic.

Inițial, autoritățile elene au estimat daunele directe totale cauzate de catastrofă la 65 919 000 EUR. La 9 martie 2016, această sumă a fost actualizată, fiind majorată la 66 073 345 EUR. Întrucât suma reprezintă 2,1 % din PIB-ul regional din regiunea NUTS 2 vizată, Insulele Ionice, (pe baza cifrelor Eurostat din 2014) și depășește pragul de 1,5 % din PIB-ul regional, catastrofa se califică drept „catastrofă regională” în sensul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul privind FSUE.

Costul operațiunilor de urgență esențiale eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 3 din regulament, a fost estimat de către autoritățile elene la 52,374 milioane EUR, din care peste 38 de milioane EUR se referă la sectorul transporturilor și peste 7 milioane EUR la protecția patrimoniului cultural.

Regiunile afectate intră în categoria „regiuni mai puțin dezvoltate” din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (2014-2020). Autoritățile elene nu au indicat Comisiei că ar avea intenția de a realoca fonduri din programul aferent fondurilor ESI pentru măsurile de reabilitare.

La cererea Greciei, Comisia a acordat la 18 martie 2016 un avans în valoare de 164 798 EUR, care reprezintă 10 % din contribuția financiară anticipată din Fond, în conformitate cu articolul 4a alineatul (2) din Regulamentul privind FSUE.

În conformitate cu practica anterioară, Comisia propune să se aplice un procentaj de 2,5% din valoarea totală a daunelor directe pentru daunele totale situate sub prag. Valoarea totală a ajutorului propus este, prin urmare, de 1 651 834 EUR.

După deducerea sumelor plătite deja drept avans, reprezentând 10 %, soldul restant care trebuie plătit este de 1 487 036 EUR.

La adoptarea bugetului pentru 2016, a fost înscrisă în buget o sumă de 50 000 000 EUR pentru plata avansurilor, în credite de angajament și de plată. În conformitate cu punctul 11 din AII, care prevede posibilitatea de realocare a creditelor, Comisia propune să mobilizeze Fondul, bazându-se pe această sumă deja mobilizată, alocată în mod expres pentru plata avansurilor, pentru a plăti soldul restant în valoare de 1 487 036 EUR.

Mobilizarea propusă nu ar necesita modificarea bugetului pentru 2016 și un proiect de buget rectificativ.

Această operațiune ar lăsa disponibilă suma de 48 348 166 EUR pentru plata altor avansuri în 2016, în cazul în care va fi necesar; Comisia consideră că această sumă este suficientă în cazul primirii de noi cereri potențiale în partea rămasă din acest an.

Aceasta este prima decizie de mobilizare din 2016, iar valoarea totală a ajutorului propus respectă dispozițiile privind plafonul pentru Fondul de solidaritate al UE, astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind CFM, de 552 de milioane EUR (adică 500 de milioane EUR la prețurile din 2011).

Raportorul recomandă aprobarea rapidă a propunerii de decizie a Comisiei, care este anexată la prezentul raport, în semn de solidaritate cu regiunile din Grecia afectate.


ANEXĂ – SCRISOARE DIN PARTEA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:  Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea Greciei

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (COM(2016)0462), pe baza solicitărilor de mobilizare a Fondului depuse de Grecia în legătură cu cutremurul care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015.

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE, estimând daunele produse de catastrofă după cum urmează:

 

 

 

 

 

Catastrofă

Daune directe (milioane EUR)

2,5 % din daunele directe care nu depășesc pragul (EUR)

6 % din daunele directe care depășesc pragul

Suma totală a ajutorului propus (EUR)

GRECIA

66,073

1 651 834

-

1 651 834

TOTAL

1 651 834

În urma examinării prezentei cereri și având în vedere grantul maxim care poate fi acordat din Fond, Comisia propune mobilizarea Fondului prin utilizarea sumei de 1 651 834 EUR din cei 50 000 000 EUR mobilizați în mod specific pentru avansuri în cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu se opun mobilizării Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

28.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Marco Valli

Aviz juridic - Politica de confidențialitate