Postup : 2016/2165(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2016

Predkladané texty :

A8-0270/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0365

SPRÁVA     
PDF 642kWORD 57k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Georgios Kyrtsos

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť solidaritu s obyvateľstvom oblastí postihnutých živelnými pohromami.

(2)  Fond nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Grécko predložilo 5. februára 2016 žiadosť o mobilizáciu fondu v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy.

(4)  Žiadosť Grécka spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku z fondu, ako sa stanovuje v článku 4 nariadenia (ES) č. 2012/2002.

(5)  Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok Grécku.

(6)  Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/252(4) bol mobilizovaný Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 50 000 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie záloh na rozpočtový rok 2016. Uvedené rozpočtové prostriedky boli použité len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Preto existuje priestor na financovanie tejto mobilizácie v plnej výške, a to presunutím disponibilných rozpočtových prostriedkov na zálohové platby vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2016.

(7)  S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť Grécku sumu 1 651 834 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Suma, ktorá sa má mobilizovať, uvedená v prvom odseku, sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov mobilizovaných na vyplácanie záloh v rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2016. Výška rozpočtových prostriedkov disponibilných na vyplácanie záloh sa zodpovedajúcim spôsobom znižuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od … [dátum prijatia tohto rozhodnutia].

(5)V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/252 z 25. novembra 2015 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na vyplácanie záloh (Ú. v. EÚ L 47, 24.2.2016, s. 5).

(5)

Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom udeliť finančnú pomoc v súvislosti s katastrofou v Grécku (zemetrasenia, ktoré postihli región Iónskych ostrovov, najmä ostrov Lefkada a severné časti Ithaki a Kefalónie), ku ktorému došlo 17. novembra 2015.

Zemetrasenia dosiahli intenzitu 6,1 stupňa Richterovej stupnice. Dvaja ľudia prišli o život, osem bolo zranených, 120 bytových jednotiek bolo poškodených, z ktorých 20 bolo uznaných za nevhodné na bývanie. Boli nahlásené rozsiahle škody na sieťach infraštruktúry, budovách a kultúrnych pamiatkach. Niektoré z najdôležitejších pláží v oblasti cestovného ruchu na ostrove Lefkada boli zničené.

Grécke orgány pôvodne odhadovali celkové priame škody spôsobené touto katastrofou na 65 919 000 EUR. Táto suma sa 9. marca 2016 zvýšila na 66 073 345 EUR. Keďže suma predstavuje 2,1 % regionálneho HDP v dotknutom regióne NUTS 2 – Iónske ostrovy (na základe údajov Eurostatu z roku 2014) a presahuje strop 1,5 % regionálneho HDP, katastrofa sa považuje za „regionálnu živelnú pohromu“ v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o FSEÚ.

Náklady na oprávnené základné núdzové operácie v zmysle článku 3 nariadenia dosiahli podľa odhadov gréckych orgánov 52,374 milióna EUR, z čoho sa viac ako 38 miliónov EUR týka odvetvia dopravy a viac ako 7 miliónov EUR ochrany kultúrneho dedičstva.

Postihnutý región patrí do kategórie „menej rozvinutých regiónov“ v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (2014 – 2020). Grécke orgány nesignalizovali Komisii, že plánujú prerozdeliť finančné prostriedky z programu EŠIF na opatrenia na obnovu.

Na žiadosť Grécka Komisia uhradila 18. marca 2016 zálohovú platbu vo výške 164 798 EUR, t. j. 10 % očakávaného príspevku z fondu v súlade s článkom 4a ods. 2 nariadenia o FSEÚ.

V súlade so skúsenosťami z minulosti Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % celkovej priamej škody na všetky škody až do prahovej hodnoty. Celková výška navrhovanej pomoci je preto 1 651 834 EUR.

Po odpočítaní už poskytnutých záloh vo výške 10 % predstavuje zostatok, ktorý sa má zaplatiť, 1 487 036 EUR.

V čase prijímania rozpočtu na rok 2016 sa do rozpočtu zapísala suma 50 000 000 EUR na zálohové platby vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch. So zreteľom na bod 11 MID, ktorý umožňuje presunúť rozpočtové prostriedky, Komisia navrhuje mobilizovať fond tým, že sa využije táto už mobilizovaná suma, ktorá bola vyčlenená osobitne na platby záloh, na úhradu ostávajúceho zostatku vo výške 1 487 036 EUR.

Navrhovaná mobilizácia by nevyžadovala návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 ani návrh opravného rozpočtu.

Po tejto operácii by ostala k dispozícii suma 48 348 166 EUR na platbu akýchkoľvek budúcich záloh v roku 2016 podľa potreby, ktorú Komisia hodnotí ako dostatočnú na pokrytie akýchkoľvek možných nových žiadostí prijatých v ostávajúcich mesiacoch roka 2016.

Toto je prvé rozhodnutie o mobilizácii v roku 2016 a celková výška navrhovanej pomoci je v súlade s ustanoveniami o strope pre Fond solidarity EÚ, ako je stanovené v nariadení o VFR, vo výške 552 miliónov EUR (t. j. 500 miliónov EUR v cenách roku 2011).

Spravodajca odporúča rýchle prijatie návrhu Komisie na rozhodnutie, ktorý je uvedený v prílohe k tejto správe, na vyjadrenie solidarity s postihnutými gréckymi regiónmi.


PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vážený pán Arthuis,

Vec:  Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v prospech Grécka

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2016)0462) na základe žiadostí o mobilizáciu fondu, ktoré predložilo Grécko v súvislosti s zemetrasením, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie, pričom uvádza nasledujúci odhad škôd spôsobených katastrofou:

 

 

 

 

 

Katastrofa

Priame škody (v mil. EUR)

2,5% priamych škôd do výšky prahovej hodnoty (v EUR)

6 % priamych škôd nad stropom

Celková výška navrhovanej pomoci (v EUR)

GRÉCKO

66,073

1 651 834

-

1 651 834

SPOLU

1 651 834

Na základe posúdenia tejto žiadosti a pri zohľadnení maximálneho možného finančného grantu z fondu Komisia navrhuje mobilizovať finančné prostriedky z fondu vo výške 1 651 834 EUR, a to z finančných prostriedkov vo výške 50 000 000 EUR osobitne mobilizovaných na zálohové platby vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2016.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity EÚ a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Marco Valli

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia