POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije

29.9.2016 - (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

Postopek : 2016/2165(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0270/2016
Predložena besedila :
A8-0270/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[1],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti točke 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 11,

  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0270/2016),

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 311, 14.11.2002, str. 3
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[1], zlasti člena 4(3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013[3].

(3)  Grčija je 5. februarja 2016 predložila vlogo za uporabo sredstev sklada zaradi potresa, ki je prizadel Jonske otoke novembra 2015.

(4)  Vloga Grčije izpolnjuje zahteve za izplačilo finančnega prispevka iz sklada, kot določa člen 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(5)  Zato je treba uporabiti sredstva sklada, da se zagotovi finančni prispevek za Grčijo.

(6)  V skladu s Sklepom (EU) 2016/252 Evropskega parlamenta in Sveta[4] je bil Solidarnostni sklad Evropske unije uporabljen za zagotovitev zneska 50 milijonov EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila za vnaprejšnje izplačilo v proračunskem letu 2016. Ta sredstva so bila uporabljena v zelo omejenem obsegu. Obstajajo torej možnosti za financiranje celotnega zneska iz sklada, in sicer s prerazporeditvijo sredstev za vnaprejšnja izplačila, ki so na voljo v splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2016.

(7)  Da bi se sredstva iz sklada lahko čim prej uporabila, bi bilo treba ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2016 se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabi za zagotovitev zneska 1.651.834 EUR za Grčijo, in sicer v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Celotni znesek iz prvega odstavka, za katerega se uporabi sklad, se financira iz sredstev za vnaprejšnja izplačila v proračunu Unije za proračunsko leto 2016, znesek, ki je na voljo za ta izplačila, pa se ustrezno zniža. Razpoložljivi znesek za vnaprejšnja izplačila se ustrezno zmanjša.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od … [datum sprejetja sklepa].

[5]V ,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

  • [1]   UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
  • [2]   UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [3]   Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
  • [4]   Sklep (EU) 2016/252 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil (UL L 47, 24.2.2016, str. 5).
  • [5]  Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za finančno pomoč v zvezi z naravno nesrečo v Grčiji (potres, ki je 17. novembra 2015 prizadel Jonske otoke, zlasti otok Lefkada ter severni del otokov Itaka in Kefalonija).

Potres je dosegel magnitudo 6,1 po Richterjevi lestvici. Umrli sta dve osebi, osem jih je bilo ranjenih, poškodovanih pa je bilo 120 stanovanjskih enot, od tega jih je bilo 20 ocenjenih kot neprimernih za bivanje. Povzročena je bila obsežna škoda na infrastrukturi, stavbah in kulturnih objektih. Nekatere turistično najpomembnejše plaže na otoku Lefkada so bile uničene.

Grške oblasti so najprej ocenile, da skupna neposredna škoda zaradi naravne nesreče znaša 65.919.000 EUR, marca 2016 pa so ta znesek zvišale na 66.073.345 EUR. Ker škoda predstavlja 2,1 % regionalnega BDP prizadete regije Jonski otoki na ravni NUTS 2 (na osnovi podatkov Eurostata iz leta 2014) in tako presega prag 1,5 % regionalnega BDP, potres izpolnjuje merilo za „regionalno nesrečo“ v smislu člena 2(3) uredbe o Solidarnostnem skladu EU.

Stroški upravičenih bistvenih nujnih ukrepov, kot so določeni v členu 3 uredbe, po ocenah grških organov znašajo 52,374 milijona EUR, od česar bo več kot 38 milijonov EUR namenjenih prometnemu sektorju, več kot 7 milijonov EUR pa varstvu kulturne dediščine.

Prizadeta regija sodi v kategorijo manj razvitih regij v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2014–2020). Grški organi Komisiji niso sporočili, da nameravajo sredstva iz programov teh skladov prerazporediti za obnovitvene ukrepe.

Na prošnjo Grčije je Komisija 18. marca 2016 odobrila vnaprejšnje plačilo v višini 164.798 EUR, tj. 10 % pričakovanega prispevka iz sklada, v skladu s členom 4a(2) uredbe o Solidarnostnem skladu EU.

Komisija podobno kot v preteklosti predlaga, da se za vso škodo do praga uporabi stopnja 2,5 % skupne neposredne škode. Zato je predlagani skupni znesek pomoči 1.651.834 EUR.

Če odštejemo vnaprej izplačanih 10 %, preostali znesek, ki ga je treba plačati, znaša 1.487.036 EUR.

Ob sprejetju proračuna za leto 2016 je bilo za vnaprejšnja izplačila v proračun vključenih 50.000.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila. V skladu s točko 11 medinstitucionalnega sporazuma, ki omogoča prerazporeditev sredstev, Komisija predlaga uporabo sredstev sklada tako, da se preostali saldo v višini 1.487.036 EUR poravna iz že uporabljenega zneska, izrecno namenjenega vnaprejšnjim izplačilom.

Predlagani način namreč ne bi zahteval spremembe proračuna za leto 2016.

Po tej operaciji bi za vnaprejšnja izplačila v letu 2016 ostalo na voljo 48.348.166 EUR, kar je po oceni Komisije dovolj za kritje morebitnih novih vlog v preostalih mesecih leta 2016.

Gre za prvi sklep o uporabi sklada v letu 2016 in predlagani skupni znesek pomoči je skladen z določbami o zgornji meji Solidarnostnega sklada EU iz uredbe o večletnem finančnem okviru, ki znaša 552 milijonov EUR (tj. 500 milijonov EUR v cenah iz leta 2011).

Poročevalec predlaga hitro sprejetje predloga sklepa, ki ga je pripravila Komisija in je priložen temu poročilu, v znamenje solidarnosti s prizadeto grško regijo.

PRILOGA – PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Spoštovani gospod Arthuis,

Zadeva:  Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za Grčijo

Evropska komisija je Evropskemu parlamentu posredovala svoj predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2016)0462) na podlagi vlog za uporabo sklada, ki jih je predložila Grčija v povezavi s potresom, ki je novembra 2015 prizadel Jonske otoke.

Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada EU in škodo, ki jo je povzročila nesreča, ocenjuje takole:

 

 

 

 

 

Nesreča

Neposredna škoda

(v mio. EUR)

2,5 % neposredne škode do praga (EUR)

6 % neposredne škode nad pragom

Skupni znesek predlagane pomoči (EUR)

GRČIJA

66,073

1.651.834

1.651.834

SKUPAJ

1.651.834

Ob upoštevanju preučitve te vloge in najvišjega možnega zneska nepovratnih sredstev iz sklada Komisija predlaga, da se iz sklada od zneska 50.000.000 EUR, ki je posebej namenjen za predplačila iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, uporabi znesek 1.651.834 EUR.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada EU v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Marco Valli