Förfarande : 2016/2165(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0270/2016

Ingivna texter :

A8-0270/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0365

BETÄNKANDE     
PDF 457kWORD 57k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Georgios Kyrtsos

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0462 – C8–0283/2016),

  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0270/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 EUR (i 2011 års priser).

(3)  Den 5 februari 2016 lämnade Grekland in en ansökan om att utnyttja fonden efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015.

(4)  Greklands ansökan uppfyller villkoren för finansiellt stöd från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 2012/2002.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till Grekland.

(6)  Genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/252(4) togs Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att tillhandahålla beloppet 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för betalning av förskott för budgetåret 2016. Dessa anslag har använts i mycket liten utsträckning. Det finns alltså utrymme för finansiering av det fulla beloppet för det aktuella utnyttjandet genom omfördelning av tillgängliga anslag för förskott i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

(7)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk, bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2016 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Grekland med beloppet 1 651 834 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Den del av ianspråktagandet som avses i första stycket ska finansieras genom anslag som tas i anspråk för förskottsutbetalningar i unionens budget för budgetåret 2016. Det belopp som är tillgängligt för förskott ska minskas i motsvarande mån.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet].*

(5)Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

  EUT L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/252 av den 25 november 2015 om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för förskottsutbetalningar (EUT L 47, 24.2.2016, s. 5).

(5)

* Datum ska införas av Europaparlamentet före offentliggörandet i EUT.


MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) tas i anspråk för att ge finansiellt bidrag i samband med en katastrof i Grekland (en jordbävning som drabbade de joniska öarna, särskilt ön Lefkada, norra delarna av Ithaka och Kefalonia) som inträffade den 17 november 2015.

Jordbävningen nådde en magnitud av 6,1 på Richterskalan. Två personer miste livet, åtta skadades och 120 bostäder skadades, varav 20 ansågs otjänliga som bostad. Omfattande skador på infrastruktur, byggnader och kulturplatser rapporterades. Vissa av de viktigaste stränderna i turismsammanhang förstördes på Lefkada.

De grekiska myndigheterna uppskattar det totala värdet av de direkta skador som katastrofen orsakat till 65 919 000 EUR. Den 9 mars uppjusterades detta belopp till 66 073 345 EUR. Eftersom detta belopp utgör 2,1 % av den regionala BNP i den berörda Nuts 2-regionen Joniska öarna (baserat på uppgifter för 2014 från Eurostat) och överstiger gränsen på 1,5 % av den regionala BNP betraktas katastrofen som en ”regional naturkatastrof” i enlighet med artikel 2.3 i fondens förordning.

De grekiska myndigheterna har uppskattat kostnaderna för nödvändiga krisinsatser, enligt artikel 3 i förordningen, till 52,374 miljoner EUR, av vilka mer än 38 miljoner EUR rör transportsektorn och mer än 7 miljoner EUR rör skydd av kulturarvet.

De drabbade regionerna tillhör kategorin ”mindre utvecklade regioner” inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (2014–2020). De grekiska myndigheterna har inte meddelat kommissionen någon avsikt att omfördela medel från struktur- och investeringsfonderna till återställningssåtgärder.

På Greklands begäran betalade kommissionen den 18 mars 2016 ut ett förskott på 164 798 EUR, dvs. 10 % av det förväntade bidraget från fonden i enlighet med artikel 4a.2 i EUSF-förordningen.

I linje med tidigare praxis föreslår kommissionen att man tillämpar en procentandel på 2,5 % av totala direkt orsakade skador för alla skador upp till tröskelvärdet. Det totala stödbelopp som föreslås uppgår därför till 1 651 834 EUR.

Efter avdrag för det redan utbetalade förskottet på 10 % återstår 1 487 036 EUR att betala ut.

Vid tidpunkten för antagandet av 2016 års budget fördes ett belopp på 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden in i budgeten för betalningen av förskott. Genom att tillämpa punkt 11 i det interinstitutionella avtalet, som ger möjlighet att omfördela anslag, föreslår kommissionen att fonden ska utnyttjas genom att detta redan mobiliserade belopp, som öronmärkts särskilt för betalning av förskott, tas i anspråk för att betala det återstående saldot1 487 036 EUR.

Det föreslagna ianspråkstagandet skulle inte kräva en ändring av budgeten för 2016 och ett förslag till ändringsbudget.

Detta tillvägagångssätt skulle göra ett belopp på 48 348 166 EUR tillgängligt för att vid behov betala ytterligare förskott under 2016, vilket kommissionen bedömer vara tillräckligt i händelse av nya ansökningar som inkommer under de återstående månaderna av 2016.

Detta är det första beslutet under 2016 om att ta fonden i bruk och det totala stödbelopp som föreslås är förenligt med taken för EU:s solidaritetsfond enligt förordningen om den fleråriga budgetramen på 552 miljoner EUR (500 miljoner EUR i 2011 års priser).

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, antas snabbt som ett tecken på solidaritet med de drabbade grekiska regionerna.


BILAGA – SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Grekland

Kommissionen har till Europaparlamentet översänt sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2016)0462) på grundval av ansökningar om utnyttjande av fonden från Grekland med avseende på den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015.

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska tas i anspråk och uppskattar de skador som katastrofen orsakat enligt följande:

 

 

 

 

 

Katastrof

Direkta skador (i miljoner EUR)

2,5 % av de direkta skadorna upp till tröskelvärdet (i EUR)

6 % av direkta skador över tröskelvärdet

Totalt föreslaget stödbelopp (i EUR)

GREKLAND

66 073

1 651 834

-

1 651 834

TOTALT

1 651 834

Mot bakgrund av granskningen av denna ansökan och med hänsyn till det högsta möjliga bidraget från fonden föreslår kommissionen att fonden utnyttjas genom att man anslår 1 651 834 EUR av de 50 000 000 EUR som särskilt avsatts för förskott från Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att en majoritet av utskottets ledamöter inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas med ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Marco Valli

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy