Postup : 2015/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0271/2016

Předložené texty :

A8-0271/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0418

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 570kWORD 49k
29.9.2016
PE 584.118v02-00 A8-0271/2016

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(5) o odložení udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014, jakož i na usnesení obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,(6)a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0271/2016),

1.  odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi4 a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2015/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0271/2016),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim jako institucím Unie byly svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie, neboť jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  připomíná úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen SFEU) a ve finančním nařízení, pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 SFEU „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (finanční nařízení), jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  poukazuje na úlohu Parlamentu a ostatních orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 164 až 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu Parlamentu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci)“;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že se Rada nevyjádřila k poznámkám Parlamentu, jež učinil ve svém usnesení ze dne 28. dubna 2016(7) o udělení absolutoria a jež se týkaly vývoje z posledních let, kterým je rostoucí míra nevyčerpaných prostředků a přenosů závazků;

Nevyřešené otázky

6.  vyjadřuje politování nad tím, že Evropská rada a Rada neposkytují Parlamentu své výroční zprávy o činnosti; domnívá se, že tento postup je nepřípustný a že poškozuje dobré jméno orgánů a institucí EU;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nedošlo k oddělení rozpočtu Evropské rady a Rady, jak Parlament doporučil ve svých usneseních o udělení absolutoria z poslední doby;

8.  všímá si informací o politice v oblasti nemovitostí, které jsou uvedeny na internetových stránkách Rady; dále si všímá, že tyto informace nezmiňují žádné údaje o výdajích spojených s těmito budovami; vyzývá k tomu, aby byly Parlamentu v příští výroční finanční zprávě poskytnuty podrobné informace;

9.  připomíná svou žádost týkající se zpráv o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů; žádá informace o výdajích souvisejících se zpožděným dokončením budovy Europa;

10.  opakuje Radě svou výzvu, aby podala informace o procesu modernizace své správy, především o jejím očekávaném dopadu na rozpočet Rady;

11.  vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala kodex chování, a zajistila tak integritu tohoto orgánu; znovu vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev zavedla vnitřní pravidla pro whistleblowing;

12.  vyzývá Radu, aby se připojila k rejstříku transparentnosti Unie, a zajistila tak transparentnost a odpovědnost tohoto orgánu;

13.  opakovaně Radu vyzývá, aby v rámci svých struktur vypracovala podrobné protikorupční předpisy a nezávislé politiky, a připomíná rovněž svou výzvu k systematickému zvyšování transparentnosti legislativních postupů a jednání;

14.  vyjadřuje politování nad problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium na rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011(8), 25. října 2011(9), 10. května 2012(10), 23. října 2012(11), 17. dubna 2013(12), 9. října 2013(13), 3. dubna 2014(14), 23. října 2014(15) a 27. října 2015(16) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2014 z důvodů uvedených v usnesení ze dne 28. dubna 2016;

15.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak uvedl ve svém usnesení ze dne 28. dubna 2016; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

16.  připomíná Radě názory, které Komise vyjádřila v lednu 2014, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

17.  konstatuje, že Komise uvedla, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by reagovala na otázky adresované jinému orgánu, narušovalo by to jeho autonomii při plnění vlastního oddílu rozpočtu;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neposkytla žádnou odpověď na otázky Parlamentu; připomíná závěry semináře Parlamentu konaného dne 27. září 2012, jehož tématem bylo právo Parlamentu udělovat absolutorium Radě; připomíná rovněž čl. 15 odst. 3 třetí pododstavec SFEU, podle nějž má každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťovat transparentnost své činnosti;

19.  konstatuje, že pouze na tři z dvaceti sedmi otázek, které členové Výboru pro rozpočtovou kontrolu předložili Radě v souvislosti s rozpočtovým rokem 2014, byly poskytnuty jasné odpovědi v dokumentech, které Rada poskytla v rámci postupu udělování absolutoria;

20.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech;

21.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 SFEU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

22.  zastává názor, že skutečnost, že Rada nepředložila Parlamentu požadované dokumenty, je především porušením práva občanů Unie na informace a transparentnost a stává se znepokojujícím příznakem svědčícím o určitém demokratickém deficitu v evropských orgánech a institucích;

23.  je toho názoru, že tato situace představuje závažné porušení povinností vyplývajících ze Smluv, a je přesvědčen, že příslušné zúčastněné strany musí učinit nezbytné kroky za účelem okamžitého řešení tohoto problému; zdůrazňuje, že je nutná revize Smluv a finančního nařízení, která by objasnila cíle a procesy postupu udělování absolutoria a vymezila postihy pro případy neplnění pravidel stanovených ve Smlouvách;

24.  domnívá se, že nedostatečná spolupráce Evropské rady a Rady s orgánem příslušným k udělení absolutoria je negativním signálem pro občany Unie.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

Úř. věst. L 51, 20.2.2014.

(2)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 5.11.2015, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 20.

(6)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 21.

(8)

  Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.

(9)

  Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.

(10)

  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.

(11)

  Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.

(12)

  Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.

(13)

  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.

(14)

  Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.

(15)

  Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.

(16)

  Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 49.

Právní upozornění - Ochrana soukromí