MÁSODIK JELENTÉS az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

29.9.2016 - (2015/2156(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Ryszard Czarnecki

Eljárás : 2015/2156(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0271/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0271/2016
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[1],

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)[2],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt[3],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[4],

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2016. április 28-i határozatára[5], valamint a határozatot kísérő állásfoglalásra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6] és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0271/2016),

1.  megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkárától az Európai Tanács és a Tanács 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2015/2156(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0271/2016),

A.  mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak mint uniós intézménynek demokratikusan elszámoltathatónak kell lennie az uniós polgárok felé, tekintve, hogy az Európai Unió általános költségvetésének kedvezményezettjei;

1.  emlékeztet a Parlamentnek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) és a költségvetési rendeletben meghatározott, a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepére;

2.  rámutat arra, hogy az EUMSZ 335. cikkének megfelelően „(…) igazgatási autonómiájuk alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk képviselik”, ami azt jelenti, hogy – figyelembe véve a 966/2012/EU, Euratom rendelet (a költségvetési rendelet) 55. cikkét – az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük megvalósításáért;

3.  tudomásul veszi a Parlament és a mentesítési eljárásban részt vevő egyéb intézmények szerepét, amint azt a költségvetési rendelet, és különösen a rendelet 164–166. cikkének rendelkezései szabályozzák;

4.  megjegyzi, hogy a Parlament eljárási szabályzata 94. cikkének értelmében a „Bizottság számára a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásával kapcsolatos eljárást szabályozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók a következőkre: [...] az Európai Unió egyéb intézményei és szervei – mint például a Tanács (végrehajtási tevékenységére vonatkozóan) [...] – költségvetésének végrehajtásáért felelős személyek mentesítési eljárása”;

5.  sajnálja, hogy a Tanács továbbra sem válaszol a Parlament 2016. április 28-i mentesítési állásfoglalásában[7] arra vonatkozóan tett megjegyzésekre, hogy a korábbi években növekvő tendenciát mutat a fel nem használt előirányzatok aránya és a kötelezettségvállalások átvitele;

Függőben lévő kérdések

6.  sajnálja, hogy az Európai Tanács és a Tanács nem nyújtják be a Parlamentnek éves tevékenységi jelentéseiket; ezt elfogadhatatlannak és az uniós intézmények hírnevére nézve károsnak tartja;

7.  sajnálja, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését még nem választották szét, ahogy azt a Parlament a közelmúltbeli mentesítési állásfoglalásokban ajánlotta;

8.  tudomásul veszi az ingatlanpolitikáról a Tanács honlapján közzétett tájékoztatást; megjegyzi ugyanakkor, hogy nincs információ az épületekkel kapcsolatban felmerült költségekről; felszólít arra, hogy a következő éves pénzügyi jelentésben adjanak részletes tájékoztatást a Parlament számára;

9.  emlékeztet az ingatlanprojektekről szóló állapotjelentés és az eddig felmerült költségeket tartalmazó részletes beszámoló készítésére vonatkozó kérésére; felszólít az Európa épület késedelmes befejezésével kapcsolatos költségekről való tájékoztatásra;

10.  ismételten kéri a Tanácsot, hogy nyújtson tájékoztatást igazgatása modernizálásának folyamatáról, különösen annak a Tanács költségvetésére gyakorolt várható hatásáról;

11.  felhívja a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadjon el magatartási kódexet az intézmény feddhetetlenségének biztosítása érdekében; ismételten felhívja a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül hajtsa végre a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályokat;

12.  felhívja a Tanácsot, hogy csatlakozzon az uniós átláthatósági nyilvántartáshoz az intézmény átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében;

13.  ismételten felhívja a Tanácsot, hogy saját szervezetén belül dolgozzon ki részletes korrupcióellenes iránymutatásokat és független politikai intézkedéseket, valamint megismétli a jogalkotási eljárások és tárgyalások átláthatóságának módszeres növelésére irányuló felhívását;

14.  sajnálatát fejezi ki az eddigi mentesítési eljárások során visszatérően tapasztalt nehézségek miatt, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott; rámutat arra, hogy a Parlament visszautasította a Tanács főtitkárának a 2009-es, 2010-es, 2011-es, 2012-es és 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítését, amelynek okait a 2011. május 10-i[8], a 2011. október 25-i[9], a 2012. május 10-i[10], a 2012. október 23-i[11], a 2013. április 17-i[12], a 2013. október 9-i[13], a 2014. április 3-i[14], a 2014. október 23-i[15] és a 2015. október 27-i[16] állásfoglalásaiban sorolta fel, továbbá elhalasztotta határozatát a Tanács főtitkárának a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítéséről, amelynek okait a 2016. április 28-i állásfoglalásában fejtette ki;

15.  kitart amellett, hogy a tényleges költségvetési ellenőrzéshez szükség van a Parlament és a Tanács közötti együttműködésre, ahogyan azt a 2016. április 28-i állásfoglalásában is kifejti; megerősíti, hogy a Parlament nincs abban a helyzetben, hogy megalapozott döntést hozhasson a mentesítés megadásáról;

16.  emlékezteti a Tanácsot a Bizottság 2014 januárjában megfogalmazott álláspontjára, miszerint az összes intézménynek részt kell vennie a Parlament által a mentesítési eljárás során tett ajánlásokat követő nyomonkövetési folyamatban, és hogy a mentesítési eljárás zökkenőmentes lefolytatása érdekében az összes intézménynek együttműködést kell mutatnia;

17.  megjegyzi, hogy a Bizottság kifejtette, hogy nem fogja felügyelni más intézmények költségvetésének végrehajtását, és hogy egy másik intézménynek feltett kérdésekre nem adhat választ, mert azzal megsértené az adott intézmény költségvetési autonómiáját;

18.  sajnálja, hogy a Tanács továbbra sem válaszol a Parlament kérdéseire; emlékeztet a Parlament által 2012. szeptember 27-én tartott, „Az Európai Parlament joga a Tanács mentesítésére” című műhelytalálkozó következtetéseire; emlékeztet az EUMSZ 15. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére is, amely kimondja, hogy valamennyi intézmény, szerv és hivatal gondoskodik tevékenységének átláthatóságáról;

19.  megjegyzi, hogy a 2014-es pénzügyi év kapcsán a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjai által a Tanácshoz intézett huszonhét kérdésből csak háromra kaptak világos választ a Tanács által a mentesítési eljárás keretében benyújtott dokumentumokban;

20.  kitart amellett, hogy a Tanács kiadásait ugyanúgy ellenőrizni kell, mint a többi intézmény kiadásait, és hogy az ellenőrzés alapvető elemei az elmúlt évek mentesítési állásfoglalásaiban meghatározásra kerültek;

21.  hangsúlyozza a Parlament azon előjogait, hogy az EUMSZ 316., 317. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus felelősség fenntartása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan;

22.  véleménye szerint a kért dokumentumok Parlament számára történő benyújtásának Tanács általi elmulasztása különösen aláássa az uniós polgárok tájékoztatáshoz és átláthatósághoz való jogát, és egyre inkább aggodalmat kelt, mivel az uniós intézményeken belüli demokratikus deficitről árulkodik;

23.  úgy véli, hogy a fennálló helyzet a szerződésekben rögzített kötelezettségek teljesítésének súlyos elmulasztását jelenti, és úgy véli, hogy az érintett érdekelt feleknek meg kell tenniük a szükséges lépéseket e kérdés további késedelem nélküli kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy a szerződések és a költségvetési rendelet felülvizsgálatára van szükség a mentesítési eljárás célkitűzéseinek és folyamatainak tisztázása érdekében, valamint szankciók meghatározása céljából a szerződésekben előírt szabályok be nem tartása esetére;

24.  úgy véli, hogy az Európai Tanács és a Tanács részéről a mentesítésért felelős hatósággal való együttműködés hiánya negatív jelzés az uniós polgárok felé.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

 • [1]  HL L 51., 2014.2.20.
 • [2]  HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
 • [3]  HL C 373., 2015.11.5., 1. o.
 • [4]  HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
 • [5]  HL L 246, 2016.9.14., 20. o.
 • [6]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [7]  HL L 246, 2016.9.14., 21. o.
 • [8]    HL L 250, 2011.9.27., 25. o.
 • [9]    HL L 313, 2011.11.26., 13. o.
 • [10]    HL L 286, 2012.10.17., 23. o.
 • [11]    HL L 350, 2012.12.20., 71. o.
 • [12]    HL L 308, 2013.11.16., 22. o.
 • [13]    HL L 328, 2013.12.7., 97. o.
 • [14]    HL L 266, 2014.9.5., 26. o.
 • [15]    HL L 334, 2014.11.21., 95. o.
 • [16]    HL L 314, 2015.12.1., 49. o.