Procedură : 2015/2156(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0271/2016

Texte depuse :

A8-0271/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 18

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0418

AL DOILEA RAPORT     
PDF 567kWORD 56k
29.9.2016
PE 584.118v02-00 A8-0271/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

(2015/2156(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

(2015/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 2016(5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și rezoluția care o însoțește,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(6) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0271/2016),

1.  refuză să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

(2015/2156(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0271/2016),

A.  întrucât toate instituțiile Uniunii ar trebui să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții ale Uniunii;

B.  întrucât, în calitate de instituții ale Uniunii, Consiliul European și Consiliul ar trebui să dea dovadă de responsabilitate democratică față de cetățenii Uniunii, deoarece beneficiază de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,

1.  reamintește rolul Parlamentului prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în Regulamentul financiar în ceea ce privește descărcarea de gestiune;

2.  atrage atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 335 din TFUE, „[…] Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor” și că, în consecință, ținând seama de articolul 55 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar), instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția bugetelor lor;

3.  observă rolul Parlamentului și rolurile celorlalte instituții în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, astfel cum este reglementat prin dispozițiile prevăzute de Regulamentul financiar, în special la articolele 164 și 166;

4.  constată că, în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, „[d]ispozițiile care reglementează procedura privind acordarea descărcării de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară se aplică în același mod procedurii privind descărcarea de gestiune [...] a persoanelor răspunzătoare de execuția bugetelor altor instituții și organe ale Uniunii Europene, cum ar fi Consiliul (în calitatea sa de executiv) [...]”;

5.  regretă că Consiliul păstrează în continuare tăcerea în ceea ce privește observațiile formulate de Parlament în rezoluția sa referitoare la descărcarea de gestiune din 28 aprilie 2016(7) privind tendința înregistrată în anii anteriori de creștere a subutilizării și de reportare a angajamentelor;

Chestiuni nesoluționate

6.  regretă că Consiliul European și Consiliul nu furnizează Parlamentului raportul lor anual de activitate; consideră că acest lucru este inadmisibil și este în detrimentul reputației instituțiilor UE;

7.  regretă că bugetul Consiliului European și cel al Consiliului nu au fost încă separate, conform recomandării Parlamentului din rezoluțiile recente referitoare la descărcarea de gestiune;

8.  ia act de informațiile privind politica imobiliară publicate pe site-ul Consiliului; observă totodată că nu există informații privind costurile suportate în legătură cu aceste clădiri; solicită să se furnizeze Parlamentului informații detaliate în cadrul următorului raport financiar anual;

9.  solicită din nou un raport privind progresele înregistrate în proiectele de construcție și o defalcare detaliată a costurilor de până acum; solicită informații privind costurile datorate finalizării cu întârziere a clădirii Europa;

10.  face din nou apel la Consiliu să furnizeze informații privind procesul său de modernizare administrativă, în special în legătură cu impactul anticipat al bugetului Consiliului;

11.  invită Consiliul să adopte un cod de conduită cât mai curând posibil pentru a asigura integritatea instituției; își reiterează solicitarea adresată Consiliului de a pune în aplicare fără nicio întârziere norme privind denunțarea neregulilor;

12.  invită Consiliul să se înscrie în Registrul de transparență al Uniunii pentru a asigura transparența și responsabilitatea instituției;

13.  își reiterează apelul adresat Consiliului de a elabora orientări detaliate anti-corupție și politici independente în cadrul structurilor sale, precum și apelul privind creșterea sistematică a transparenței negocierilor și procedurilor legislative;

14.  regretă dificultățile repetate care au apărut, până în prezent, în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune, ca urmare a faptului că Consiliul nu a fost suficient de cooperant; subliniază că Parlamentul a refuzat să acorde descărcarea de gestiune Secretarului General al Consiliului pentru execuția bugetului aferent exercițiilor financiare 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013, din motivele prezentate în rezoluțiile sale din 10 mai 2011(8), 25 octombrie 2011(9), 10 mai 2012(10), 23 octombrie 2012(11), 17 aprilie 2013(12), 9 octombrie 2013(13), 3 aprilie 2014(14), 23 octombrie 2014(15) și 27 octombrie 2015(16) și și-a amânat decizia de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2014, din motivele enumerate în rezoluția sa din 28 aprilie 2016;

15.  insistă că un exercițiu de control bugetar eficace necesită cooperare între Parlament și Consiliu, astfel cum se menționează în rezoluția sa din 28 aprilie 2016; confirmă faptul că Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

16.  reamintește Consiliului punctul de vedere exprimat de Comisie în 2014, potrivit căruia toate instituțiile trebuie să participe pe deplin la acțiunile întreprinse în continuarea observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și toate instituțiile ar trebui să coopereze pentru a asigura buna funcționare a procedurii de descărcare de gestiune;

17.  observă că Comisia a declarat că nu va supraveghea execuția bugetelor altor instituții și că oferind răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții ar încălca autonomia de care beneficiază instituția în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii proprii din buget;

18.  regretă faptul că, în continuare, Consiliul nu răspunde la întrebările Parlamentului; reamintește concluziile atelierului privind dreptul Parlamentului de a acorda Consiliului descărcarea de gestiune, organizat de Parlament la 27 septembrie 2012; reamintește, de asemenea, al treilea paragraf de la articolul 15 alineatul (3) din TFUE, care prevede că fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție asigură transparența lucrărilor sale;

19.  observă că doar trei din cele 27 de întrebări înaintate Consiliului de către membrii Comisiei pentru control bugetar în legătură cu exercițiul financiar 2014 au primit un răspuns clar în documentele furnizate de Consiliu în cadrul descărcării de gestiune;

20.  insistă asupra faptului că cheltuielile efectuate de Consiliu trebuie să facă obiectul unui control, la fel ca și în cazul altor instituții, reamintind că elementele fundamentale ale acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune adoptate în ultimii ani;

21.  reliefează prerogativele Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din TFUE, în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume de a acorda descărcarea de gestiune pentru fiecare rubrică bugetară în parte cu scopul de a menține transparența și răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii;

22.  consideră că faptul că Consiliul nu i-a transmis Parlamentului documentele solicitate de acesta contravine, mai întâi de toate, dreptului cetățenilor europeni la informare și transparență în relația cu aceștia, reflectând un deficit democratic al instituțiilor Uniunii care provoacă îngrijorare;

23.  consideră că această situație reprezintă o nerespectare gravă a obligațiilor care rezultă din tratate și este de opinie că părțile vizate relevante trebuie să ia măsurile necesare pentru a aborda fără întârziere această chestiune; subliniază că este necesară o revizuire a tratatelor și a Regulamentului financiar pentru a clarifica obiectivele și procesele procedurii de descărcare de gestiune și pentru a defini sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării normelor prevăzute de tratate;

24.  este de părere că lipsa de cooperare a Consiliului European și a Consiliului cu autoritatea care acordă descărcarea de gestiune este un semnal negativ pentru cetățenii Uniunii.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

JO L 51, 20.2.2014.

(2)

JO C 377, 13.11.2015, p. 1.

(3)

JO C 373, 5.11.2015, p. 1.

(4)

JO C 377, 13.11.2015, p. 146.

(5)

JO L 246, 14.9.2016, p. 20.

(6)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(7)

  JO L 246, 14.9.2016, p. 21.

(8)

  JO L 250, 27.9.2011, p. 25.

(9)

  JO L 313, 26.11.2011, p. 13.

(10)

  JO L 286, 17.10.2012, p. 23.

(11)

  JO L 350, 20.12.2012, p. 71.

(12)

  JO L 308, 16.11.2013, p. 22.

(13)

  JO L 328, 7.12.2013, p. 97.

(14)

  JO L 266, 5.9.2014, p. 26.

(15)

  JO L 334, 21.11.2014, p. 95.

(16)

  JO L 314, 1.12.2015, p. 49.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate