DRUGO POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

29.9.2016 - (2015/2156(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Ryszard Czarnecki

Postopek : 2015/2156(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0271/2016
Predložena besedila :
A8-0271/2016
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2015/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014[1],

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)[2],

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij[3],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju sklepa z dne 28. aprila 2016[5] o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2014, kot tudi priložene resolucije,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[6], zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0271/2016),

1.  ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2015/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0271/2016),

A.  ker bi morale vse institucije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot institucijam Unije;

B.  ker bi morala biti Evropski svet in Svet kot instituciji Unije demokratično odgovorna državljanom Unije, saj prejemata sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije;

1.  opozarja na vlogo Parlamenta pri podelitvi razrešnice za izvrševanje proračuna, določeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in v finančni uredbi;

2.  poudarja, da v skladu s členom 335 PDEU „[…] v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, Unijo zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije“, kar pomeni, da so ob upoštevanju člena 55 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (finančna uredba) institucije vsaka posebej odgovorne za izvrševanje svojega proračuna;

3.  je seznanjen z vlogo Parlamenta in drugih institucij v postopku razrešnice v skladu z določbami finančne uredbe, zlasti členov 164 do 166;

4.  ugotavlja, da se v skladu s členom 94 Poslovnika Parlamenta „določbe, ki urejajo postopek podelitve razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna, [...] smiselno uporabljajo tudi za [...] postopek podelitve razrešnice osebam, odgovornim za izvrševanje proračunov drugih institucij in organov Evropske unije, kot so Svet (glede njegovega delovanja kot izvršilnega organa) […]“;

5.  obžaluje, da Svet še vedno molči v zvezi s pripombami, ki jih je podal Parlament v resoluciji o podelitvi razrešnice z dne 28. aprila 2016[7] o razvoju iz prejšnjih let, čedalje večji nezadostni porabi in prenosih sredstev;

Nerešena vprašanja

6.  obžaluje, da Evropski svet in Svet ne predložita Parlamentu svojega letnega poročila o dejavnosti; meni, da je to nedopustno in da škoduje ugledu institucij EU;

7.  obžaluje, da proračun Evropskega sveta in Sveta še nista bila ločena, kot je Parlament priporočil v nedavnih resolucijah o razrešnicah;

8.  je seznanjen z informacijami o nepremičninski politiki na spletnem mestu Sveta; ugotavlja tudi, da ni podatkov o stroških, ki so nastali v zvezi s stavbami; poziva, naj se Parlamentu v naslednjem letnem finančnem poročilu predložijo podrobne informacije;

9.  ponovno poziva k poročilom o napredku nepremičninskih projektov in podrobni razčlenitvi doslej nastalih stroškov; poziva, naj se zagotovijo informacije o stroških, povezanih z zamudo dokončanja stavbe Evropa;

10.  ponovno poziva Svet, naj posreduje informacije o svojem postopku pravne posodobitve, zlasti o predvidenih posledicah za svoj proračun;

11.  poziva Svet, naj čim prej sprejme kodeks ravnanja, da bo zagotovil integriteto institucije; ponovno ga poziva, naj začne brez nadaljnjega odlašanja izvajati notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti;

12.  poziva Svet, naj sodeluje pri registru preglednosti Unije, da bo zagotovil transparentnost in odgovornost institucije;

13.  znova poziva Svet, naj oblikuje podrobne smernice proti korupciji in neodvisne politike znotraj svojih struktur, poziva pa tudi k sistematičnemu povečanju preglednosti zakonodajnih postopkov in pogajanj;

14.  obžaluje, da so se v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice vedno znova pojavljale težave, ker Svet ni bil pripravljen sodelovati; poudarja, da je Parlament zavrnil podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunska leta 2009, 2010, 2011 in 2013 in razloge za to navedel v resolucijah z dne 10. maja 2011[8], 25. oktobra 2011[9], 10. maja 2012[10], 23. oktobra 2012[11], 17. aprila 2013[12], 9. oktobra 2013[13], 3. aprila 2014[14], 23. oktobra 2014[15] in 27. oktobra 2015[16] podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunsko leto 2013 pa je odložil zaradi razlogov, ki jih je navedel v resoluciji z dne 28. aprila 2016;

15.  vztraja, da je za izvajanje učinkovitega proračunskega nadzora potrebno sodelovanje Parlamenta in Sveta, kot je navedel v svoji resoluciji z dne 28. aprila 2016; potrjuje, da Parlament ne more sprejeti informirane odločitve o podelitvi razrešnice;

16.  opozarja Svet na stališče Komisije iz pisma iz januarja 2014, da so vse institucije v celoti del procesa nadaljnjih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku podelitve razrešnice in da bi morale sodelovati, da bo postopek razrešnice potekal nemoteno;

17.  ugotavlja, da je Komisija navedla, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije pri izvrševanju lastnega dela proračuna;

18.  obžaluje, da Svet še vedno ni odgovoril na vprašanja Parlamenta; opozarja na ugotovitve z delavnice Parlamenta o pravici Parlamenta do podelitve razrešnice Svetu, ki je potekala 27. septembra 2012; opozarja tudi na tretji pododstavek člena 15(3) PDEU, ki določa, da mora vsaka institucija, organ, urad ali agencija zagotoviti preglednost svojih postopkov;

19.  ugotavlja, da so samo tri od sedemindvajsetih vprašanj, ki so jih Svetu predložili člani Odbora za proračunski nadzor v zvezi s proračunskim letom 2014, dobila jasen odgovor v dokumentih, ki jih je predložil Svet v postopku podelitve razrešnice;

20.  vztraja, da je treba odhodke Sveta pregledovati na enak način kot odhodke drugih institucij in da so bili temeljni elementi takšnega pregledovanja določeni v resolucijah o podelitvi razrešnice iz preteklih let;

21.  opozarja na pristojnost Parlamenta za podelitev razrešnice na podlagi členov 316, 317 in 319 PDEU, ki je v skladu s sedanjo razlago in prakso, in sicer da razrešnico podeli za vsak proračunski naslov posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost davkoplačevalcem Unije;

22.  meni, da dejstvo, da Svet zahtevanih dokumentov ni posredoval Parlamentu, spodkopava zlasti pravico državljanov Unije do obveščenosti in preglednosti ter postaja razlog za skrb, saj priča o določenem demokratičnem primanjkljaju v institucijah Unije;

23.  zagovarja stališče, da gre za hudo kršitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, in meni, da morajo ustrezni deležniki sprejeti potrebne ukrepe, da se to vprašanje reši brez odlašanja; poudarja, da je treba revidirati pogodbi in finančno uredbo, da se pojasnijo cilji in postopki podeljevanja razrešnice ter določijo kazni za kršenje pravil iz pogodb;

24.  meni, da je nepripravljenost Evropskega sveta in Sveta za sodelovanje z organom za podelitev razrešnice negativno znamenje za državljane Unije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

26.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cătălin Sorin Ivan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

 • [1]  UL L 51, 20.2.2014.
 • [2]  UL C 377, 13.11.2015, str. 1.
 • [3]  UL C 373, 5.11.2015, str. 1.
 • [4]  UL C 377, 13.11.2015, str. 146.
 • [5]  UL L246, 14.9.2016, str. 20.
 • [6]  UL L298, 26.10.2012, str. 1.
 • [7]  (UL L 246, 14.9 2016, str. 21).
 • [8]    UL L 250, 27.9.2011, str. 25.
 • [9]    UL L 313, 26.11.2011, str. 13.
 • [10]    UL L 286, 17.10.2012, str. 23.
 • [11]    UL L 350, 20.12.2012, str. 71.
 • [12]    UL L 308, 16.11.2013, str. 22.
 • [13]    UL L 328, 7.12.2013, str. 97.
 • [14]    UL L 266, 5.9.2014, str. 26.
 • [15]    UL L 334, 21.11.2014, str. 95.
 • [16]    UL L 314, 1.12.2015, str. 49.