ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

29.9.2016 - (COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел


Процедура : 2016/0125(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0274/2016
Внесени текстове :
A8-0274/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0236),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0150/0216),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по правни въпроси (A8-0274/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Европейската комисия има за цел да измени Регламент (ЕС) № 539/2001 и да прехвърли Украйна в приложение II, в което се определя списъкът на третите държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават виза при преминаването на външните граници на държавите членки. Правното основание на предложението е член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Прилагането на освобождаване от изискването за виза по отношение на украински граждани, притежаващи биометрични паспорти, не се обуславя от сключването на споразумение за премахване на визите с ЕС, тъй като Украйна вече е освободила всички граждани на ЕС от изискването за притежаване на виза за престой с продължителност до една година.

След започването през октомври 2008 г. на диалога за либерализиране на визовия режим между ЕС и Украйна, Европейската комисия публикува шест доклада за напредъка по изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим, предложен през ноември 2010 г. Докладите за напредъка показват бърз и значителен напредък от 2014 г. насам и започването на втория етап на плана за действие, като се имат предвид извънредните обстоятелства и вътрешните и външните предизвикателства, пред които е изправена страната. В последния доклад на Комисията за напредъка, приет на 18 декември 2015 г., се стига до заключението, че Украйна е осъществила необходимия напредък и е изпълнила всички критерии, посочени в плана за действие за либерализиране на визовия режим. Докладчикът приветства факта, че диалогът за либерализиране на визовия режим се доказа като ефективен инструмент за насърчаване на дълбоки и трудни реформи, особено в областта на правосъдието и вътрешните работи. Докладчикът подчертава също така много положителното сътрудничество с украинските органи и с гражданското общество в рамките на подготовката на настоящия доклад.

Либерализирането на визовия режим се вписва в контекста на все по-тясно партньорство между Украйна и Европейския съюз. Украйна е приоритетна страна партньор в рамките на Европейската политика за съседство и на Източното партньорство. Споразумението за асоцииране, подписано през юни 2014 г., и неговото едновременно ратифициране от Върховната Рада и Европейския парламент през септември 2015 г. представляват силен сигнал и доказателство за споделена амбиция на ЕС и Украйна за значително сближаване въз основа на принципите на политическо асоцииране и икономическа интеграция. Премахването на изискването за визи за украински граждани – притежатели на паспорт с биометрични данни, ще представлява конкретно изпълнение на тази споделена амбиция и на поетия от украинския народ ангажимент за мир, стабилност и за европейска и реформаторска насока на тяхната страна.

Също така либерализирането на визовия режим ще допринесе за задълбочаването на междуличностните контакти. То ще даде възможност и за задълбочаване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи. Докладчикът също така припомня и принципа за реципрочност на либерализирането на визовия режим – реципрочност, която се изразява и във взаимните ползи за гражданите на ЕС и на Украйна от отмяната на визовия режим. Освобождаването от изискването за виза за кратък престой също така ще съдейства за създаването на нови икономически възможности в контекста на временното влизане в сила на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия – икономическата част на Споразумението за асоцииране.

В политически план след мирните протести на площад „Майдан“ през ноември 2013 г. и президентските и парламентарни избори през 2014 г. Украйна се ангажира да извърши голяма демократична политическа промяна. Украйна днес разполага с възможността да модернизира и развие истинска демокрация и да гарантира върховенство на закона. Европейският съюз подкрепя Украйна в този процес, който изисква постоянни и дълготрайни усилия. Планът за действие за либерализиране на визовия режим допринесе изцяло за този процес, по-специално в областите на сигурността на документите (включително чрез издаването на паспорт с биометрични данни съгласно най-високите международни стандарти и отвъд минималните изисквания на плана за действие, и стартирането на Визовата информационна система), граничния контрол, борбата с корупцията (създаване на четири ключови институции в тази област), както и борбата с организираната престъпност и изпирането на пари. В това отношение, докладчикът напълно подкрепя сключването на споразумение за стратегическо и оперативно сътрудничество между Европол и Украйна, което следва да приключи бързо. Докладчикът също така подчертава, че, както при всички случаи на прехвърляне към приложение II на настоящия изменен регламент, критериите, които са били изпълнени в процеса на либерализиране на визовия режим, трябва да продължат да се изпълняват впоследствие. Напредъкът в рамките на диалога за либерализиране на визовия режим ще има полза, ако стане обект на внимателно наблюдение в рамките на други диалози във връзка със Споразумението за асоцииране, по-специално що се отнася до борбата с корупцията, която следва да продължи да се ползва от достатъчен бюджет и неизменен политически ангажимент.

Докладчикът също така взе предвид мобилността и рисковете, свързани с миграцията и със сигурността. Докладчикът подчертава, че понастоящем процентът на отказите за издаване на виза за ЕС за гражданите на Украйна е под 2%. Освен това споразумението за обратно приемане на незаконно пребиваващи мигранти между ЕС и Украйна, сключено през ноември 2007 г., е едно от най-ефикасните такива споразумения със степен на действително връщане над 80%, което показва отлично сътрудничество в тази област и дава възможност за смекчаване на миграционните рискове. Докладчикът насърчава Украйна да продължи свързването на граничните пунктове с базите данни на Интерпол, издаването на биометрични паспорти и кампанията за повишаване на осведомеността относно правата и задълженията, свързани с безвизовите пътувания до ЕС. Особено внимание трябва да се обърне и на трафика на хора и на злоупотребата с безвизовия режим от страна на престъпни мрежи, които се занимават с трафик.

И накрая, докладчикът счита, че с гласуването в полза на това предложение на Европейската комисия Европейският парламент потвърждава принципа, че всяка държава след успешното изпълнение на всички критерии може да се ползва от либерализиране на визовия режим, и припомня, че критериите, довели до това либерализиране, трябва да продължат да се спазват и в бъдеще след влизането в сила на решението. От спазването на този принцип зависят доверието в ЕС и неговата надеждност като партньор за трети държави, особено за съседните държави, които са поели по европейския път. Този метод отразява зачитането на върховенството на закона, на първенството на правото и на международното право като основен принцип на правото на Европейския съюз, включително в контекста на незаконното анексиране на Автономна република Крим и на град Севастопол от страна на Руската федерация.

В заключение предвид разглеждането на критериите на плана за действие за либерализиране на визовия режим и значението на това либерализиране за европейските и украинските граждани, докладчикът отправя препоръка към членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (7.7.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)
(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Докладчик по становище: Яцек Сариуш-Волски

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по външни работи многократно е подкрепяла облекчаването на визовия режим и либерализирането на визовия режим за държавите от Източното партньорство като важен инструмент на външната политика и политиката на сигурност на ЕС и като начин за насърчаване на междуличностните контакти и за укрепване на отношенията с ЕС. Облекчаването и либерализирането на визовия режим се счита за един от основните стълбове на нашата политика, както многократно беше подчертано на срещи на високо равнище от страна на ръководителите на държавите – членки на ЕС, а така също представлява ясно послание за подкрепа на гражданите на държавите от Източното партньорство.

Началото на диалога за либерализиране на визовия режим с Украйна беше поставено през октомври 2008 г., след като на 1 януари 2008 г. бяха влезли в сила споразуменията за визови облекчения и за реадмисия, а споразумението за визови облекчения беше изменено през 2013 г. През последните две години Украйна постигна значителен напредък в изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим, както беше признато от Комисията в последните два доклада за напредъка. 

На Украйна следва да се предостави възможно най-скоро и без допълнително забавяне безвизов режим в знак на признание на напредъка, постигнат от страната по пътя ѝ към европейската интеграция след протестите „Евромайдан“ преди две години, когато украинската нация се бори за европейския си избор и за европейските демократични ценности.

С цел по-нататъшно стимулиране на процеса на реформи следва да се въведе механизъм за мониторинг, с който да се гарантира влиянието, което упражнява ЕС, и същевременно да се наблюдава непрекъснатото прилагане на законодателството за борба с корупцията и принципите на правовата държава. Разглежданият понастоящем механизъм за спиране на прилагането на режима не е достатъчен, тъй като той се съсредоточава само върху миграционния риск, и следва да се допълни с изискването за непрекъснато спазване на изискваните стандарти и критерии.

Решението за предоставяне на безвизов режим за Украйна не следва да бъде отлагано до създаването на механизма за мониторинг. Безвизовият режим следва да бъде предоставен веднага, но с уговорката, че механизмът за спиране на прилагането на режима ще бъде автоматично въведен веднага след като бъдат разработени неговите условия. 

През последните две години след „Евромайдан“ и промените, предизвикани от протестите, Украйна пое пътя на амбициозни и всеобхватни реформи, насочени към създаването на истински демократична политическа система и правилно функционираща икономика. Успехът на тези реформи следва да даде възможност на Украйна да извърши прехода от постсъветска към европейска държава. От 2014 г. насам в Украйна се забелязва полагането на безпрецедентни усилия за реформи.  Както беше признато от Комисията, беше постигнат напредък в изпълнението на необходимите реформи, включително в сферата на борбата с корупцията, реформата на прокуратурата, реформата на съдебната система, укрепването на демократичните институции и принципите на правовата държава. Тези реформи, обаче, трябва да бъдат изцяло приложени. Тази задача все още далеч не е изпълнена. Новото правителство трябва да покаже необходимата решимост за по-нататъшно извършване на реформи и за политическа стабилност, което, в съчетание с подкрепа от страна на обществеността, е от първостепенно значение за неговия успех. Предоставянето на безвизов режим е признание за усилията и успеха в изпълнението на всички критерии, определени в плана за действие за либерализиране на визовия режим (ПДЛВР). То е също така символичен, но много осезаем акт на подкрепа, която ЕС предоставя на Украйна и нейните граждани.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи Парламентът да приеме на първо четене своята позиция, която съдържа предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

Библиография

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

28.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Разглеждане в комисия

14.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

7.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

3

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (27.9.2016)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)
(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Докладчик по становище: Хейди Хаутала

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по правни въпроси внимателно следи развитието на събитията в Украйна през последната година, особено в областите на реформата на съдебната система и държавната администрация, както и значителната законодателна дейност, осъществена през този период, включително измененията на конституцията и хармонизирането на законодателството с правото на ЕС.

Делегация, състояща се от членовете на комисията, посети Киев през септември 2015 г., за да проучи как Парламентът би могъл да окаже помощ на местните съдебни органи – както и на местните предприятия и граждани – с цел създаване на по-добри връзки и отношения по тези въпроси. През юни 2016 г. последва организирането на публично изслушване в Брюксел, в сътрудничество с Комисията, консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и Съвета на Европа, с участието на публични и частни украински заинтересовани лица, които осъществяват дейност в тези области.

В двата си последни доклада за напредъка Комисията призна значителния напредък, постигнат от Украйна при изпълнението на Плана за действие за либерализиране на визовия режим. Този импулс трябва да бъде оползотворен, като се предостави безвизов режим, но трябва да се въведат механизми за ефективно наблюдение на напредъка при прилагането на Споразумението за асоцииране, особено по отношение на реформата на съдебната система и държавната администрация.

Комисията по правни въпроси с голямо задоволство отбелязва постигнатия значителен напредък, както е видно от докладите за напредък на Комисията и както беше констатирано от самите членове на комисията по време на гореспоменатото посещение на делегацията и публичното изслушване. Следва обаче да се подчертае, че конкретните резултати от постигнатия напредък не само трябва да бъдат поддържани, но също така трябва да се използват като основа за засилване на принципите на правовата държава във всички аспекти на украинското общество, не на последно място за да се гарантира, че решението за предоставяне на либерализиране на визовия режим и за евентуални бъдещи сходни действия на ЕС в Украйна ще допринесе за по-нататъшното сближаване с правото на ЕС и европейските правни традиции.

******

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи Парламентът да приеме на първо четене своята позиция, която съдържа предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

Позовавания

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Heidi Hautala

11.7.2016

Разглеждане в комисия

5.9.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

Позовавания

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.4.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

29.9.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“