BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

29.9.2016 - (COM(2016)0236 – C8–0150/2016) – 2016/0125(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Mariya Gabriel


Procedure : 2016/0125(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0274/2016
Indgivne tekster :
A8-0274/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

(COM(2016)0236 – C8–0150/2016) – 2016/0125(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0236),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0150/0216),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Retsudvalget (A7-0274/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag tager sigte på at ændre forordning (EF) nr. 539/2001 og overføre Ukraine til bilag II, der indeholder en liste over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved passage af medlemsstaternes ydre grænser. Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 77, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Anvendelsen af visumfritagelse for ukrainske statsborgere, der er i besiddelse af et biometrisk pas, er ikke betinget af, at der indgås en aftale om visumfritagelse med EU, da Ukraine allerede har fritaget alle EU-borgere for visumkravet for ophold af op til et års varighed.

Siden dialogen om liberalisering af visumordningen mellem Den Europæiske Union og Ukraine påbegyndtes i oktober 2008, har Europa-Kommissionen offentliggjort seks situationsrapporter om gennemførelsen af handlingsplanen for visumliberalisering, der blev forelagt i november 2010. Situationsrapporterne fremhæver de betydelige og hurtige fremskridt, der er opnået siden 2014, hvor handlingsplanens anden fase blev indledt, ikke mindst på baggrund af de særlige omstændigheder og de indre og ydre udfordringer, landet står over for. I den sidste statusrapport, der blev vedtaget den 18. december 2015, konkluderede Kommissionen, at Ukraine havde gjort de nødvendige fremskridt og havde opfyldt alle benchmarks i handlingsplanen. Ordføreren glæder sig over, at dialogen om visumliberalisering har vist sig at være et effektivt redskab til fremme af nogle vanskelige og dybtgående reformer, navnlig på området retlige og indre anliggender. Ordføreren understreger desuden det meget positive samarbejde med de ukrainske myndigheder og civilsamfundet i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning.

Liberaliseringen af visumordningen er et led i det stadigt tættere partnerskab mellem Ukraine og Den Europæiske Union. Ukraine er et prioriteret partnerland for Unionen inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og Det Østlige Partnerskab. Associeringsaftalen, der undertegnedes i juni 2014, og den samtidige ratificering af den i Verkhovna Rada og i Europa-Parlamentet i september 2015 er et kraftigt signal og bevis på Unionens og Ukraines fælles ønske om en væsentlig tilnærmelse på grundlag af principperne om politisk associering og økonomisk integration. Ophævelsen af visumkravet for ukrainske statsborgere, der har et biometrisk pas, er et konkret resultat af dette fælles ønske og af det ukrainske folks opbakning til fred, stabilitet og en europæisk og reformvenlig udvikling i deres land.

Desuden vil visumliberaliseringen bidrage til at uddybe de mellemfolkelige kontakter. Den vil gøre det muligt at uddybe de økonomiske og kulturelle forbindelser og at intensivere den politiske dialog om flere spørgsmål, bl.a. menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Ordføreren erindrer desuden om princippet om gensidighed i forbindelse med liberaliseringen af visumordningen, en gensidighed, som betyder, at både unionsborgere og ukrainske borgere vil blive omfattet af fordelene ved visumfritagelsen. Visumfritagelsen ved kortvarige ophold vil desuden kunne bidrage til at skabe nye økonomiske muligheder i forbindelse med den midlertidige ikrafttrædelse af det vidtgående og brede frihandelsområde, der er associeringsaftalens økonomiske del.

På det politiske plan er Ukraine siden de fredelige demonstrationer på Maidan-pladsen i november 2013 og præsident- og parlamentsvalget i 2014 gået i gang med en betydelig politisk og demokratisk omlægning. Ukraine har i dag muligheden for at modernisere og udvikle et virkeligt demokrati og sikre retsstaten. Den Europæiske Union står ved Ukraines side i denne proces, som kræver en stadig og varig indsats. Handlingsplanen for visumliberalisering har fuldt ud bidraget til denne proces, bl.a. på områderne dokumentsikkerhed (f.eks. udstedelsen af biometriske pas efter de højeste internationale standarder og udover handlingsplanens mindstekrav samt iværksættelsen af visuminformationssystemet), grænsekontrol, korruptionsbekæmpelse (hvortil der er oprettet fire specielle institutioner) og bekæmpelse af organiseret kriminalitet og hvidvaskning af penge. Ordføreren støtter i denne forbindelse fuldt ud, at der i formodentlig nær fremtid indgås en aftale om strategisk og operationelt samarbejde mellem Ukraine og Europol. Ordføreren understreger desuden, at ligesom det er tilfældet i forbindelse med alle andre overførsler til bilag II i den foreliggende ændrede forordning, så skal de betingelser, der er blevet opfyldt under visumliberaliseringsprocessen, også overholdes fremover. De fremskridt, der er gjort inden for rammerne af dialogen om liberalisering af visumordningen, bør følges nøje i forbindelse med andre dialoger vedrørende associeringsaftalen, navnlig hvad angår korruptionsbekæmpelsen, som der fortsat bør være et tilstrækkeligt budget og fuld politisk støtte til.

Ordføreren er også opmærksom på mobiliteten og risici med hensyn til migration og sikkerhed. Han understreger, at afslagene på visum til EU for ukrainske statsborgere i øjeblikket er på under 2 %. I øvrigt er tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Ukraine fra november 2007 om hjemsendelse/tilbagetagelse af migranter med ulovligt ophold en af de mest effektive, idet andelen af faktisk hjemsendte er på over 80 %, hvilket vidner om det udmærkede samarbejde på dette plan og bidrager til at mindske risiciene i forbindelse med migration. Ordføreren opfordrer Ukraine til at fortsætte med tilkoblingen af grænseovergangssteder til Interpols databaser, udstedelsen af biometriske pas og oplysningskampagnen om rettigheder og pligter i forbindelse med visumfrie rejser til EU. Den Europæiske Union og Ukraine bør være særlig opmærksomme på menneskehandel og kriminelle netværks misbrug af visumfritagelsesordningen.

Endelig mener ordføreren, at Europa-Parlamentet ved at stemme for dette forslag fra Europa-Kommissionen bekræfter det princip, at ethvert land, der opfylder alle benchmarks, kan opnå liberalisering af visumordningen, men minder samtidig om, at de kriterier, der har banet vejen for denne liberalisering, til stadighed skal overholdes i fremtiden efter denne beslutnings ikrafttræden. Den Europæiske Unions troværdighed og pålidelighed som partner for tredjelande og i særlig grad for nabolande, der er slået ind på en europæisk kurs, afhænger af, at denne metode respekteres. Metoden afspejler respekt for retsstaten, for rettens og for international rets forrang som bærende princip for Den Europiske Union, bl.a. i forbindelse med Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og af byen Sebastopol.

Som konklusion og under hensyntagen til behandlingen af kriterierne i handlingsplanen for visumliberalisering og til visumliberaliseringens betydning for de europæiske og ukrainske borgere opfordrer ordføreren Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders medlemmer til at støtte denne betænkning.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (7.7.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)
(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Ordfører for udtalelse: Jacek Saryusz-Wolski

KORT BEGRUNDELSE

Udenrigsudvalget har gentagne gange støttet en lempelse af visumreglerne og visumliberalisering for landene i det østlige partnerskab som et vigtigt instrument i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og som et middel til at fremme mellemfolkelige kontakter og forbedre forbindelserne med EU. Det anses for at være en af grundpillerne i vores politik, som lederne af EU's medlemsstater gentagne gange har fremhævet på topmøderne, og giver et stærkt signal om støtte til borgerne i landene i det østlige partnerskab.

Dialogen om visumliberalisering med Ukraine blev indledt i oktober 2008, efter at aftalerne om lempelse af visumreglerne og tilbagetagelse var trådt i kraft pr. 1. januar 2008, og den førstnævnte aftale blev ændret i 2013. I de seneste to år har Ukraine gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af visumliberaliseringshandlingsplanen som anerkendt af Kommissionen i de to seneste fremskridtsrapporter. 

Der bør snarest muligt og uden yderligere forsinkelser gives Ukraine en visumfri ordning i anerkendelse af de fremskridt, landet har gjort på sin vej mod EU siden EuroMaidan-protesterne for to år siden, hvor den ukrainske nation kæmpede for sit europæiske valg og de europæiske demokratiske værdier.

For yderligere at fremme reformprocessen bør der indføres en overvågningsmekanisme, som sikrer, at EU kan få indflydelse, samtidig med at man overvåger den fortsatte gennemførelse af lovgivningen om korruptionsbekæmpelse og retsstatsprincipper. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at suspensionsordningen ikke er tilstrækkelig, da den kun fokuserer på migrationsrisici, og den bør suppleres med en fortsat opfyldelse af de krævede standarder og benchmarks.

Beslutningen om at indrømme Ukraine en visumfri ordning bør ikke udsættes, indtil overvågningsmekanismen er oprettet. Der bør indrømmes landet en visumfri ordning nu, dog med det forbehold, at suspensionsordningen automatisk vil blive indført, så snart de nærmere bestemmelser herom er udarbejdet. 

I løbet af de sidste to år siden EuroMaidan og de ændringer, der blev foranlediget af demonstrationerne, er Ukraine slået ind på en ambitiøs og omfattende reformkurs, der sigter mod at skabe et ægte demokratisk politisk system og en velfungerende økonomi. Succesen med disse reformer bør kunne muliggøre Ukraines overgang fra en tidligere sovjetrepublik til en europæisk stat. Ukraine har siden 2014 gjort en hidtil uset reformindsats. Som anerkendt af Kommissionen er der gjort fremskridt med gennemførelsen af de nødvendige reformer, herunder inden for bekæmpelse af korruption, reform af anklagemyndigheden, reform af retsvæsenet, styrkelse af de demokratiske institutioner og retsstaten. Disse reformer skal dog gennemføres fuldt ud. Denne opgave er langt fra afsluttet. Den nye regering er nødt til at tilvejebringe den nødvendige vilje til at tilstræbe yderligere reformer og politisk stabilitet, som sammen med folkelig opbakning er afgørende for dens succes. En visumfri ordning er en anerkendelse af den indsats, der er gjort for at opfylde alle benchmarks i visumliberaliseringshandlingsplanen, og af at det er lykkedes. Den er også udtryk for en symbolsk, men meget håndgribelig støtte fra EU's side til Ukraine og landets borgere.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

Referencer

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

28.4.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Behandling i udvalg

14.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

3

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala

UDTALELSE fra Retsudvalget (27.10.2016)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Ordfører for udtalelse: Heidi Hautala

KORT BEGRUNDELSE

Retsudvalget har fulgt udviklingen i Ukraine i det seneste år nøje, navnlig inden for retsvæsenet og den offentlige forvaltning samt den betragtelige lovgivningsvirksomhed, bl.a. i form af ændringer af forfatningen og harmonisering af lovgivningen til EU-ret, der har fundet sted i denne periode.

En delegation af medlemmer af udvalget besøgte Kiev i september 2015 for at undersøge, hvordan Parlamentet kan bistå de lokale retsmyndigheder – og virksomheder og borgere – med at knytte bedre bånd og forbindelser om disse emner. Dette blev fulgt op i juni 2016 med en offentlig høring i Bruxelles, der blev afholdt i samarbejde med Kommissionen, EU´s rådgivende mission (EUAM Ukraine) og Europarådet og havde deltagelse af offentlige og private aktører fra Ukraine, der virker inden for disse områder.

Kommissionen har i sine sidste to statusrapporter udtrykt anerkendelse af de betydelige fremskridt, der er sket i Ukraine med gennemførelsen af handlingsplanen for visumliberalisering. Denne dynamik bør fastholdes gennem indrømmelse af visumfrihed, men der skal være indført mekanismer, der kan sikre en effektiv overvågning af, at der sker fremskridt med gennemførelsen af associeringsaftalen, navnlig med reformer af retsvæsenet og offentlig forvaltning.

Retsudvalget glæder sig over de betydelige fremskridt, der er gjort, således som det fremgår af Kommissionens statusrapporter, og som medlemmer af udvalget selv har set og hørt under det ovennævnte delegationsbesøg og i forbindelse med høringen. Det skal imidlertid understreges, at de konkrete resultater, der er opnået, ikke kun skal fastholdes, men at der også skal bygges videre på dem, således at retsstatsprincippet bliver udbredt til alle aspekter af det ukrainske samfund, ikke mindst for at sikre, at beslutningen om at indrømme visumliberalisering og andre lignende skridt, som EU i fremtiden måtte tage over for Ukraine, kommer til at bidrage til yderligere tilnærmelser til EU-retten og de europæiske retstraditioner.

******

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

Referencer

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

28.4.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Heidi Hautala

11.7.2016

Behandling i udvalg

5.9.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Ukraine)

Referencer

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Dato for høring af EP

20.4.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Ordførere

Dato for valg

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

29.9.2016

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller