MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)

29.9.2016 - (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Mariya Gabriel


Menettely : 2016/0125(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0274/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0274/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0236),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0150/0216),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0274/2016),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 539/2001 ja siirtää Ukraina liitteeseen II, jossa vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset eivät tarvitse jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään viisumia. Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 77 artiklan 2 kohdan a alakohta. Sellaisia Ukrainan kansalaisia, joilla on biometrinen passi, koskevan viisumivapauden ehdoksi ei aseteta viisumivapaussopimuksen tekemistä EU:n kanssa, sillä Ukraina on jo vapauttanut kaikki EU:n kansalaiset viisumipakosta enintään yhden vuoden kestävän oleskelun osalta.

Sen jälkeen, kun Euroopan unioni ja Ukraina lokakuussa 2008 aloittivat vuoropuhelun viisumivapaudesta, Euroopan komissio on julkaissut kuusi edistymiskertomusta marraskuussa 2010 ehdotetun viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Edistymiskertomuksissa korostetaan huomattavaa ja nopeaa edistymistä vuoden 2014 jälkeen ja toimintasuunnitelman toisen vaiheen käynnistämistä, vaikka olosuhteet ovat olleet poikkeukselliset ja maalla on ollut sisäisiä ja ulkoisia haasteita. Komission viimeisimmässä edistymiskertomuksessa, joka hyväksyttiin 18. joulukuuta 2015, todettiin, että Ukraina oli edistynyt riittävästi ja täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa asetetut edellytykset. Esittelijä on iloinen siitä, että viisumivapautta koskeva vuoropuhelu on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi vaikeiden ja perusteellisten uudistusten edistämisessä erityisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla. Esittelijä korostaa myös erittäin myönteistä yhteistyötä Ukrainan viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tämän mietinnön laadinnassa.

Viisumivapaus on osa Ukrainan ja Euroopan unionin jatkuvasti tiivistyvää kumppanuutta. Ukraina on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden ensisijaisista kumppaneista. Kesäkuussa 2014 allekirjoitettu assosiaatiosopimus ja sen samanaikainen ratifiointi Ukrainan parlamentissa (Verhovna Rada) ja Euroopan parlamentissa syyskuussa 2015 ovat vahva merkki ja osoitus siitä, että sekä EU:n että Ukrainan tavoitteena on poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen periaatteisiin perustuva huomattava lähentyminen. Viisumipakon poistaminen Ukrainan kansalaisilta, joilla on biometrinen passi, olisi konkreettinen todiste tästä yhteisestä pyrkimyksestä ja osoittaisi Ukrainan kansan olevan sitoutunut maansa rauhaan ja vakauteen sekä sen eurooppalaiseen ja uudistusmieliseen suuntaan.

Viisumipakon poistaminen edistää myös osaltaan ihmisten välisten yhteyksien vahvistumista. Sen avulla voidaan myös syventää talous- ja kulttuurisuhteita ja tehostaa poliittista vuoropuhelua monista kysymyksistä, muun muassa ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Esittelijä muistuttaa myös viisumivapauden vastavuoroisuuden periaatteesta: viisumivapautta koskevasta vastavuoroisuudesta, joka hyödyttää sekä EU:n että Ukrainan kansalaisia. Lyhytaikaisen oleskelun viisumivapauden ansiosta pystytään myös luomaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, kun assosiaatiosopimuksen taloudellinen osio eli pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue voidaan panna väliaikaisesti täytäntöön.

Poliittisesti Ukraina on Maidan-aukion marraskuun 2013 rauhanomaisista mielenosoituksista ja vuoden 2014 presidentin- ja parlamenttivaaleista lähtien sitoutunut merkittävään poliittiseen ja demokraattiseen muutokseen. Ukrainalla on nyt tilaisuus nykyaikaistua, kehittyä todelliseksi demokratiaksi ja taata oikeusvaltion periaatteet. Euroopan unioni pysyy Ukrainan rinnalla tässä prosessissa, joka edellyttää jatkuvia ja kestäviä ponnisteluja. Tätä prosessia on edistetty viisumivapautta koskevalla toimintasuunnitelmalla huomattavasti erityisesti asiakirjojen turvallisuuden (muun muassa myöntämällä biometriset passit tiukimpien kansainvälisten vaatimusten mukaisesti ja ylittämällä toimintasuunnitelman vähimmäisvelvoitteet sekä käynnistämällä viisumitietojärjestelmä), rajavalvonnan, korruption torjunnan (perustamalla alan neljä tärkeintä laitosta) sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja rahanpesun torjunnan aloilla. Tämän osalta esittelijä tukee täysimääräisesti Ukrainan ja Europolin välisen strategista ja operatiivista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemistä ja katsoo, että sen pitäisi tapahtua nopeasti. Esittelijä korostaa lisäksi, että viisumivapausmenettelyssä täytettyjä kriteerejä on noudatettava myöhemminkin aivan kuten kaikissa muissakin tämän asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteeseen II siirretyissä tapauksissa. Viisumivapautta koskevan vuoropuhelun puitteissa aikaan saatua edistystä on tarpeen seurata tarkasti muiden assosiaatiosopimukseen liittyvien vuoropuhelujen puitteissa, erityisesti vuoropuhelussa, joka koskee korruption torjuntaa, johon pitäisi jatkossakin olla käytettävissä riittävät määrärahat ja joka edellyttää täydellistä poliittista sitoutumista.

Esittelijä on myös ottanut huomioon liikkuvuuden ja muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Esittelijä korostaa, että tällä hetkellä hylkäysprosentti Ukrainan kansalaisten hakemissa EU:n viisumeissa on alle kaksi prosenttia. Lisäksi EU:n ja Ukrainan välillä marraskuussa 2007 tehty takaisinottosopimus laittomien siirtolaisten palauttamisesta on yksi tehokkaimmista, sillä palauttamistaso on yli 80 prosenttia. Se osoittaa, että tämän alan yhteistyö on erinomaista ja että sen avulla voidaan lieventää muuttoliikkeen aiheuttamia riskejä. Esittelijä kannustaa Ukrainaa jatkamaan rajanylityspaikkojen yhdistämistä Interpolin tietokantoihin, biometristen passien myöntämistä ja tiedotuskampanjaa EU:hun ilman viisumia matkustamista koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista. Euroopan unionin ja Ukrainan on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmiskauppaan ja viisumivapauden väärinkäyttöön, jota harjoittavat ihmiskauppaan liittyvät rikollisjärjestöt.

Esittelijä uskoo, että äänestämällä tämän komission ehdotuksen puolesta parlamentti vahvistaa, että kaikki maat, jotka täyttävät kaikki asetetut edellytykset, voivat hyötyä viisumivapaudesta, ja muistuttaa, että viisumipakon poistamiseen vaadittuja ehtoja on noudatettava jatkuvasti myös päätöksen tultua voimaan. Euroopan unionin uskottavuus ja luotettavuus kolmansien maiden kumppanina ja etenkin Euroopan unionin jäseneksi tähtäävien naapurimaiden kumppanina riippuu tämän menettelyn noudattamisesta. Kyseinen menettely perustuu siihen, että oikeusvaltion, oikeuden ensisijaisuuden ja kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen on Euroopan unionin perusperiaate, myös Venäjän suorittaman Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittoman liittämisen osalta.

Kun otetaan huomioon viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman kriteerien tutkiminen ja viisumivapauden merkitys EU:n ja Ukrainan kansalaisille, esittelijä kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa tukemaan tätä mietintöä.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.7.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina), annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta
(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Valmistelija: Jacek Saryusz-Wolski

LYHYET PERUSTELUT

Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut itäisten kumppanuuden maiden viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta, koska se on pitänyt sitä tärkeänä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä ja keinona edistää ihmisten välisiä kontakteja ja parantaa suhteita EU:hun. Sitä pidetään yhtenä unionin politiikan pääpilareista, jota unionin jäsenvaltioiden päämiehet ovat huippukokouksissa toistuvasti korostaneet ja siten antaneet vahvan viestin itäisten kumppanuuden maiden kansalaisten tukemisesta.

Viisumivapautta koskeva vuoropuhelu aloitettiin Ukrainan kanssa lokakuussa 2008, viisumimenettelyjen helpottamista ja takaisinottoa koskevat sopimukset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008 ja ensiksi mainittua muutettiin vuonna 2013. Ukraina on viimeisen kahden vuoden aikana edistynyt huomattavasti viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa, kuten komission kahdessa edellisessä edistymiskertomuksessa todetaan.

Viisumivapaus tulisi myöntää Ukrainalle mahdollisimman pian ilman lisäviivästyksiä tunnustukseksi edistyksestä, jonka maa on saavuttanut lähentymisessään kohti Eurooppaa sen jälkeen, kun Ukrainan kansa kaksi vuotta sitten Euromaidan-protesteissa taisteli eurooppalaisen vaihtoehdon ja Euroopan demokraattisten arvojen puolesta.

Uudistusprosessin jatkamiseen kannustamiseksi tulisi lisäksi ottaa käyttöön seurantamekanismi, jolla varmistetaan EU:n vaikutusvalta korruption vastaisen lainsäädännön ja oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanon seurannassa. Nykyisin käytössä oleva keskeyttämismekanismi ei ole riittävä, sillä se keskittyy ainoastaan maahanmuuttoon liittyviin riskeihin, ja sitä tulisi täydentää lisäämällä ehto, jonka mukaan asetetut vaatimukset ja vertailuarvot on saavutettava pysyvästi.

Päätöstä viisumivapauden myöntämisestä Ukrainalle ei tulisi lykätä seurantamekanismin perustamiseen asti. Viisumivapaus tulisi myöntää saman tien sillä varauksella, että keskeyttämismekanismi otetaan automaattisesti käyttöön heti kun sen yksityiskohtaiset toteutustavat on laadittu.

Euromaidan-liikkeen alkamisesta ja protestien aikaansaamista muutoksista lähtien Ukraina on viimeisen kahden vuoden aikana aloittanut kunnianhimoisen ja kokonaisvaltaisen uudistusprosessin tavoitteenaan luoda aito demokraattinen poliittinen järjestelmä ja asianmukaisesti toimiva talous. Näiden uudistusten onnistumisen tulisi mahdollistaa Ukrainan siirtymisen entisestä neuvostovaltiosta eurooppalaiseksi valtioksi. Vuodesta 2014 lähtien Ukrainassa on ollut ennennäkemättömiä uudistuspyrkimyksiä.  Komissio toteaa, että vaadittujen uudistusten täytäntöönpanossa on edistytty, kuten myös korruption vastaisessa taistelussa, syyttäjänviraston ja oikeuslaitoksen uudistuksessa sekä demokraattisten instituutioiden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa. Uudistukset on kuitenkin pantava kokonaisvaltaisesti täytäntöön, eikä tämä tehtävä suinkaan ole ohi. Uuden hallituksen on osoitettava tarvittavaa määrätietoisuutta jatkaakseen uudistuksia ja poliittisen vakauden tavoittelua, sillä ne ovat kansalaisten tuen lisäksi olennaisen tärkeitä osatekijöitä tehtävän onnistumisen kannalta. Viisumivapauden myöntäminen on tunnustus viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa asetettujen edellytysten täyttämiseen pyrkimisestä ja siinä onnistumisesta. Tämä on sekä symbolinen että konkreettinen tukitoimi EU:lta Ukrainalle ja sen kansalaisille.

******

Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

28.4.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Valiokuntakäsittely

14.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

3

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heidi Hautala

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.9.2016)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)
(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Valmistelija: Heidi Hautala

LYHYET PERUSTELUT

Oikeudellisten asioiden valiokunta on seurannut viime vuoden kuluessa tiiviisti Ukrainan tilanteen kehittymistä erityisesti oikeuslaitoksen ja julkishallinnon uudistamisen aloilla. Se on seurannut myös tänä aikana tapahtunutta merkittävää lainsäädäntötoimintaa, mukaan luettuina perustuslakiin tehtävät tarkistukset ja lainsäädännön yhdenmukaistaminen unionin oikeutta vastaavaksi.

Valiokunnan jäsenistä koostunut valtuuskunta vieraili Kiovassa syyskuussa 2015 tutkiakseen, miten parlamentti voisi avustaa paikallisia oikeusviranomaisia – sekä yrityksiä ja kansalaisia – luomaan paremmat yhteydet ja suhteet näissä kysymyksissä. Tästä jatkettiin kesäkuussa 2016 järjestämällä Brysselissä yhteistyössä komission, EU:n neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) ja Euroopan neuvoston kanssa julkinen kuulemistilaisuus, johon osallistui näillä aloilla toimivia julkisia ja yksityisiä ukrainalaisia sidosryhmiä.

Komissio on kahdessa viimeisimmässä edistymiskertomuksessaan todennut Ukrainan saavuttaneen merkittävää edistystä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Tätä edistymistä on hyödynnettävä myöntämällä viisumivapaus, mutta on otettava käyttöön mekanismit, joiden avulla voidaan tehokkaasti valvoa assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon edistymistä erityisesti oikeuslaitoksen ja julkishallinnon uudistamisen alalla.

Oikeudellisten asioiden valiokunta on erittäin tyytyväinen voidessaan panna merkille saavutetun huomattavan edistymisen, joka käy ilmi komission edistymiskertomuksista ja jonka valiokunnan jäsenet ovat voineet omin silmin ja korvin todeta edellä mainittujen valtuuskuntavierailun ja julkisen kuulemisen yhteydessä. Olisi kuitenkin korostettava, että saavutetun edistyksen käytännön tulosten pelkkä ylläpitäminen ei riitä vaan tulosten varaan on edelleen rakennettava, jotta oikeusvaltion periaatteesta voidaan huolehtia kaikilla Ukrainan yhteiskunnan osa-alueilla. Tämä on tärkeää erityisesti, jotta voidaan varmistaa, että viisumivapauden myöntäminen ja mahdolliset vastaavat tulevat unionin toimet Ukrainassa myötävaikuttavat osaltaan siihen, että maa lähentyy unionin oikeutta ja eurooppalaista oikeusperinnettä.

******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.4.2016

Valmistelija

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Heidi Hautala

11.7.2016

Valiokuntakäsittely

5.9.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Ukraina)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.4.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.9.2016

LOPULLINEN NIMENHUUTOÄÄNESTYS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää