Procedura : 2016/0125(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0274/2016

Teksty złożone :

A8-0274/2016

Debaty :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Głosowanie :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0129

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 631kWORD 58k
29.9.2016
PE 585.521v02-00 A8-0274/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0236),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0150/0216),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych i opinię Komisji Prawnej (A8-0274/2016),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji Europejskiej jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 539/2001 oraz przeniesienie Ukrainy do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz w celu przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Podstawę prawną wniosku stanowi art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Stosowanie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne nie jest uzależnione od zawarcia umowy o zniesieniu wiz z UE, ponieważ Ukraina już zwolniła wszystkich obywateli UE z obowiązku wizowego w przypadku pobytów trwających jeden rok lub krócej.

Od października 2008 r., kiedy to wszczęto dialog na temat liberalizacji reżimu wizowego między UE a Ukrainą, Komisja Europejska opublikowała cztery sprawozdania z postępów we wdrażaniu planu liberalizacji reżimu wizowego przedstawionego w listopadzie 2010 r. W sprawozdaniach z postępów położono nacisk na znaczące i szybkie postępy poczynione od 2014 r. oraz na rozpoczęcie drugiego etapu planu działania, także w wyjątkowym kontekście, a także na wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania, z jakimi boryka się to państwo. W ostatnim sprawozdaniu z postępów, przyjętym w dniu 18 grudnia 2015 r., Komisja Europejska doszła do wniosku, że Ukraina poczyniła niezbędne postępy i spełniła wszystkie kryteria określone w planie działania. Sprawozdawczyni jest zadowolona, że dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego okazał się skutecznym narzędziem wspierania trudnych i głębokich reform, szczególnie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Sprawozdawczyni podkreśla też bardzo pozytywną współpracę z władzami ukraińskimi i społeczeństwem obywatelskim w ramach przygotowywania niniejszego sprawozdania.

Liberalizacja reżimu wizowego wpisuje się w kontekst coraz bardziej zacieśnionego partnerstwa miedzy Ukrainą a Unią Europejską. Ukraina jest jednym z kluczowych partnerów Unii w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego. Układ o stowarzyszeniu podpisany w czerwcu 2014 r. i jego jednoczesna ratyfikacja przez Werchowną Radę i Parlament Europejski we wrześniu 2015 r. stanowią silny sygnał i dowód na to, że UE i Ukraina wspólnie dążą do znacznego zbliżenia w oparciu o zasady stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej. Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne jest konkretną realizacją tego wspólnego dążenia oraz wyrazem zaangażowania na rzecz pokoju, stabilności oraz europejskiej i reformistycznej wyrażonego

Liberalizacja reżimu wizowego przyczyni się też do pogłębienia kontaktów międzyludzkich. Pozwoli też zacieśnić stosunki gospodarcze i kulturalne oraz nasilić dialog polityczny w różnych kwestiach, w tym dotyczących praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawozdawczyni przypomina też o zasadzie wzajemności w liberalizacji reżimu wizowego, która przejawia się wzajemnymi korzyściami, jakie przynosi obywatelom europejskim i ukraińskim zniesienie wiz. Zwolnienie z obowiązku wizowego na krótkie pobyty pozwoli utworzyć nowe możliwości gospodarcze w kontekście tymczasowego wejścia w życie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, tj. gospodarczej części układu o stowarzyszeniu.

Na płaszczyźnie politycznej po pokojowych demonstracjach na Majdanie w listopadzie 2013 r. oraz wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2014 r. Ukraina weszła na drogę istotnych przemian politycznych i gospodarczych. Obecnie Ukraina może się modernizować, rozwijać prawdziwą demokrację i zagwarantować praworządność. Unia Europejska wspiera Ukrainę w tym procesie, który wymaga stałych i trwałych wysiłków. Plan działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego w pełni się do tego przyczynił, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentów (w tym dzięki wydawaniu paszportów biometrycznych zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi i to nie tylko w ramach minimalnych wymogów planu działania, lecz także dzięki uruchomieniu wizowego systemu informacyjnego), w dziedzinie kontroli granic, zwalczania korupcji (dzięki powołaniu czterech kluczowych instytucji zajmujących się tą sprawą) oraz w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej i prania pieniędzy. W tym zakresie sprawozdawczyni w pełni popiera umowę o współpracy strategicznej i operacyjnej między Ukrainą a Europolem, która wkrótce powinna zostać zawarta. Sprawozdawczyni podkreśla ponadto, że tak jak we wszystkich przypadkach przeniesienia do załącznika II tego zmienionego rozporządzenia, kryteria spełnione w trakcie procesu liberalizacji reżimu wizowego muszą być nieprzerwanie stosowane w późniejszym okresie. Postępy dokonane w ramach dialogu na temat liberalizacji reżimu wizowego zostaną umocnione, jeżeli będą uważnie monitorowane w ramach innych dialogów dotyczących układu o stowarzyszeniu, szczególnie w odniesieniu do zwalczania korupcji, które nadal wymaga wystarczającego budżetu i stanowczego zaangażowania politycznego.

Sprawozdawczyni wzięła też pod uwagę mobilność oraz zagrożenia związane z migracjami i bezpieczeństwem. Podkreśla ona, że obecnie odsetek odmowy wydania wizy do UE obywatelom Ukrainy wynosi mniej niż 2 %. Ponadto umowa o readmisji UE-Ukraina, zawarta w listopadzie 2007 r. i przewidująca powrót migrantów o nieuregulowanym statusie, jest jedną z najbardziej skutecznych umów – dzięki niej odsetek rzeczywistych powrotów przekracza 80 % i dowodzi doskonałej współpracy na tej płaszczyźnie, zmniejszając zagrożenia związane z migracjami. Sprawozdawczyni zachęca Ukrainę do dalszego podłączania punktów granicznych do bazy danych Interpolu, wydawania paszportów biometrycznych oraz do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków związanych z bezwizowym podróżowaniem do UE. Unia Europejska i Ukraina powinny poświęcić szczególną uwagę handlowi ludźmi i nadużyciom systemu bezwizowego, jakich dopuszczają się siatki przestępcze związane z tym procederem.

Na zakończenie sprawozdawczyni uważa, że głosując za przyjęciem przedmiotowego wniosku Komisji Europejskiej, Parlament Europejski potwierdzi zasadę, według której każdy kraj po spełnieniu wszystkich kryteriów może skorzystać z liberalizacji reżimu wizowego, i przypomina, że kryteria prowadzące do liberalizacji muszą być nieprzerwanie przestrzegane również po wejściu w życie decyzji o liberalizacji. Od przestrzegania tej metody zależy wiarygodność i niezawodność Unii Europejskiej jako partnera państw trzecich, a jeszcze bardziej państw ościennych, które wkroczyły na drogę europejską. Metoda ta odzwierciedla praworządność, prymat prawa i prawa międzynarodowego jako podstawowej zasady, na której opiera się Unia Europejska, również w kontekście nielegalnej aneksji Republiki Autonomicznej Krymu oraz Sewastopolu przez Federację Rosyjską.

Podsumowując, po rozpatrzeniu kryteriów zawartych w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego oraz ze względu na znaczenie, jakie ma ta liberalizacja dla obywateli europejskich i ukraińskich, sprawozdawczyni zaleca członkom Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, aby poparli niniejsze sprawozdanie.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (7.7.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jacek Saryusz-Wolski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Spraw Zagranicznych wielokrotnie wyrażała poparcie dla ułatwień wizowych i liberalizacji reżimu wizowego dla wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego, jako ważnego instrumentu unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz sposobu promowania kontaktów międzyludzkich i zacieśniania stosunków z UE. Jest to jeden z głównych filarów naszej polityki, co wielokrotnie podkreślano na szczytach głów i szefów rządów państw członkowskich UE, oraz zdecydowany sygnał wsparcia dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego.

Dialog na temat liberalizacji systemu wizowego między UE i Ukrainą rozpoczęto w październiku 2008 r., przy czym w dniu 1 stycznia 2008 r. weszła w życie umowa o ułatwieniach wizowych –zmieniona w 2013 r. – i umowa o readmisji. W minionych dwóch latach Ukraina dokonała znacznych postępów we wdrażaniu planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego, co potwierdziła Komisja w dwóch ostatnich sprawozdaniach z postępów. 

Należy jak najszybciej i bez dalszych opóźnień wprowadzić ruch bezwizowy z Ukrainą, w uznaniu postępów dokonanych przez ten kraj w kierunku zbliżenia z Europą od czasu protestów na Euromajdanie dwa lata temu, kiedy to naród ukraiński walczył o europejski wybór i europejskie wartości demokratyczne.

W celu dalszego stymulowania procesu reform należy wprowadzić mechanizm monitorowania, gwarantujący UE zdolność wywierania nacisku podczas monitorowania stałego wdrażania przepisów antykorupcyjnych i państwa prawa. Obecnie rozpatrywany mechanizm zawieszający nie jest wystarczający, ponieważ skupia się jedynie na ryzyku migracji, i powinien być uzupełniony przez dodanie nieprzerwanej realizacji wymaganych norm i punktów odniesienia.

Decyzja o wprowadzeniu ruchu bezwizowego z Ukrainą nie powinna być odkładana do czasu ustanowienia mechanizmu monitorowania. Ruch bezwizowy należy wprowadzić już teraz, jednak z zastrzeżeniem, że mechanizm zawieszający zostanie automatycznie wprowadzony, jak tylko opracowane zostaną jego zasady. 

W minionych dwóch latach, od wydarzeń na Euromajdanie i zmian spowodowanych protestami, Ukraina wkroczyła na ścieżkę ambitnych i kompleksowych reform mających na celu utworzenie prawdziwego demokratycznego systemu politycznego i właściwie działającej gospodarki. Sukces tych reform powinien umożliwić Ukrainie przeobrażenie się z postkomunistycznego kraju w państwo europejskie. Od 2014 r. Ukraina podjęła bezprecedensowe wysiłki na rzecz reform.  Jak stwierdziła Komisja, poczyniono postępy we wdrażaniu wymaganych reform, w tym w dziedzinie walki z korupcją, reformy urzędu prokuratora, reformy sądowniczej, wzmacniania instytucji demokratycznych i państwa prawa. Jednak reformy te muszą zostać w pełni wdrożone. Zadanie to jeszcze nie zostało wykonane. Nowy rząd musi wykazać konieczną determinację w celu dalszego przeprowadzania reform i zapewnienia politycznej stabilności, które – w połączeniu z poparciem społecznym – mają kapitalne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Wprowadzenie ruchu bezwizowego stanowi uznanie starań i sukcesów w realizacji wszystkich punktów odniesienia określonych w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. Jest to również symboliczny, a mimo to bardzo namacalny wyraz wsparcia UE dla Ukrainy i jej obywateli.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski stanowiska w pierwszym czytaniu zatwierdzającego wniosek Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

Odsyłacze

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

28.4.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Rozpatrzenie w komisji

14.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

7.7.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

3

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala


OPINIA Komisji Prawnej (27.9.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Heidi Hautala

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Prawna dokładnie przyglądała się zmianom, jakie zachodziły na Ukrainie w ciągu ostatniego roku, w szczególności w obszarze reform administracji sądowej i publicznej oraz podejmowanych w tym okresie zakrojonych na szeroką skalę działań ustawodawczych, jak poprawki do konstytucji oraz harmonizacja przepisów prawa z prawem unijnym.

We wrześniu 2015 r. delegacja Komisji Prawnej odwiedziła Kijów, aby zbadać, jak Parlament mógłby pomóc lokalnym organom sądowym – także przedsiębiorstwom i obywatelom – wzmocnić ich związki i relacje w tej kwestii. Następnie we współpracy z Komisją, misją doradczą UE (EUAM Ukraina) oraz Radą Europy, w czerwcu 2016 r. zostało zorganizowane w Brukseli wysłuchanie publiczne z udziałem publicznych i prywatnych ukraińskich podmiotów działających w tych obszarach.

W dwóch ostatnich sprawozdaniach z postępów prac Komisja wskazała, że Ukraina poczyniła duże postępy we wdrażaniu planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. Należy wykorzystać tę sytuację i wprowadzić system bezwizowy, jednak niezbędne jest również przewidzenie mechanizmów umożliwiających skuteczne monitorowanie wdrażania układu o stowarzyszeniu, w szczególności jeżeli chodzi o reformowanie administracji sądowej i publicznej.

Komisja Prawna z zadowoleniem zauważa, że nastąpił znaczny postęp, jak wskazano w sporządzonych przez Komisję sprawozdaniach z postępów prac, a także jak naocznie stwierdzili sami członkowie Komisji Prawnej podczas ww. delegacji oraz wysłuchania publicznego. Należy jednak podkreślić, że nie można jedynie podtrzymywać osiągniętych rezultatów, ale należy również dążyć do ich polepszenia, aby wspierać rządy prawa we wszystkich aspektach ukraińskiego społeczeństwa, a także aby dopilnować, by wszystkie decyzje dotyczące wprowadzenia systemu bezwizowego oraz podobne działania UE podejmowane w przyszłości na Ukrainie przyczyniały się do zbliżenia się do prawa UE oraz europejskich tradycji prawnych.

******

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski stanowiska w pierwszym czytaniu zatwierdzającego wniosek Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

Odsyłacze

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

28.4.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Heidi Hautala

11.7.2016

Rozpatrzenie w komisji

5.9.2016

 

 

 

Data przyjęcia

26.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

Odsyłacze

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Data przedstawienia w PE

20.4.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Data przyjęcia

26.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Data złożenia

29.9.2016


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności