RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  29.9.2016 - (COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD)) - ***I

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Mariya Gabriel


  Procedură : 2016/0125(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0274/2016

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  (COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0236),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0150/0216),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0274/2016),

  1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Propunerea Comisiei Europene vizează modificarea Regulamentului (CE) nr. 539/2001 și transferarea Ucrainei la anexa II, în care figurează lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză pentru trecerea frontierelor exterioare ale statelor membre. Temeiul juridic al propunerii îl constituie articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Punerea în aplicare a exonerării resortisanților ucraineni care dețin pașapoarte biometrice de obligația de a deține vize nu este condiționată de încheierea unui acord cu UE privind exonerarea de obligația de a deține o viză, întrucât Ucraina a introdus deja, pentru toți cetățenii UE, un regim de exonerare de obligația de a deține viză pentru perioadele de ședere de maximum un an.

  De la lansarea dialogului privind liberalizarea regimului vizelor între Uniunea Europeană și Ucraina, în octombrie 2008, Comisia Europeană a publicat șase rapoarte intermediare cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune privind liberalizarea vizelor propus în noiembrie 2010. Rapoartele intermediare subliniază progresele rapide și semnificative începând cu anul 2014 și începutul celei de a doua faze a planului de acțiune, chiar date fiind circumstanțele excepționale și provocările interne și externe cu care se confruntă țara. În ultimul raport intermediar, adoptat la 18 decembrie 2015, Comisia a evaluat că Ucraina a realizat progresele necesare și a îndeplinit toate obiectivele de referință prevăzute în planul de acțiune. Raportoarea salută faptul că dialogul privind liberalizarea vizelor s-a dovedit a fi un instrument eficient de promovare a unor reforme profunde și dificile, în special în domeniul justiției și al afacerilor interne. Raportoarea subliniază, de asemenea, cooperarea foarte pozitivă cu autoritățile ucrainene și societatea civilă în elaborarea acestui raport.

  Liberalizarea regimului vizelor este parte a unui parteneriat din ce în ce mai strâns între Ucraina și Uniunea Europeană. Ucraina este unul dintre partenerii-cheie ai Uniunii în cadrul politicii europene de vecinătate și al Parteneriatului estic. Acordul de asociere semnat în iunie 2014 și ratificarea sa simultană de către Rada Supremă și Parlamentul European în septembrie 2015 reprezintă un semnal puternic și dovada dorinței comune a UE și a Ucrainei vizând o apropiere substanțială pe baza principiilor asocierii politice și a integrării economice. Exonerarea de obligația de a deține viză pentru resortisanții ucraineni care dețin pașapoarte biometrice va constitui concretizarea acestei dorințe comune și a angajamentului exprimat de poporul ucrainean în favoarea păcii, a stabilității și a unui curs european și reformist pentru țara lor.

  Liberalizarea vizelor va contribui și la aprofundarea contactelor interpersonale. Ea va permite, de asemenea, consolidarea relațiilor economice și culturale și intensificarea dialogului politic pe diverse teme, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale. De asemenea, raportoarea subliniază principiul reciprocității în ceea ce privește liberalizarea vizelor; reciprocitatea se reflectă, de asemenea, în beneficiile reciproce ale cetățenilor europeni și ucraineni de pe urma exonerării de obligația de a deține viză. Regimul de călătorii fără viză pentru șederile de scurtă durată va contribui, de asemenea, la crearea de noi oportunități economice în contextul intrării în vigoare cu titlu provizoriu a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, pilonul economic al acordului de asociere.

  Pe plan politic, Ucraina s-a angajat, în urma manifestațiilor pașnice din Piața Maidan din noiembrie 2013 și a alegerilor prezidențiale și legislative din 2014, la o importantă transformare politică și democratică. În prezent, Ucraina are posibilitatea de a moderniza și de a dezvolta o democrație reală și de a garanta statul de drept. Uniunea Europeană este alături de Ucraina în acest proces care necesită un efort constant și durabil. Planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor a contribuit pe deplin la acest proces, mai ales în domeniile securității documentelor (inclusiv prin emiterea de pașapoarte biometrice în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale și dincolo de cerințele minime ale planului de acțiune și introducerea sistemului de informații privind vizele), al controlului la frontiere, al luptei împotriva corupției (prin crearea a patru instituții-cheie în acest domeniu), precum și al combaterii criminalității organizate și a spălării banilor. În acest sens, raportoarea sprijină ferm încheierea unui acord de cooperare strategică și operațională între Ucraina și Europol, care ar trebui să fie încheiat rapid. Raportoarea subliniază, de asemenea, că, la fel ca în toate cazurile de transfer în anexa II a regulamentului modificat, criteriile îndeplinite în procesul de liberalizare a vizelor ar trebui să fi respectate și într-o etapă ulterioară. Progresele realizate în cadrul dialogului privind liberalizarea regimului vizelor vor trebui monitorizate îndeaproape în cadrul altor dialoguri privind acordul de asociere, în special în ceea ce privește lupta împotriva corupției, care ar trebui să beneficieze în continuare de o finanțare suficientă și de un angajament politic deplin.

  De asemenea, raportoarea a ținut seama de mobilitate și de riscurile în domeniul migrației și al securității. Aceasta a subliniat că rata actuală a refuzului de a acorda viză pentru Uniunea Europeană resortisanților ucraineni este mai mică de 2 %. În plus, acordul de readmisie UE-Ucraina privind returnarea migranților aflați în situație neregulamentară, încheiat în noiembrie 2007, este unul dintre cele mai eficiente, cu o rată de returnare efectivă de peste 80 %, demonstrând o excelentă cooperare în această privință și permițând atenuarea riscurilor legate de migrație. Raportoarea încurajează Ucraina să continue legătura dintre punctele de trecere a frontierei și bazele de date ale Interpol, emiterea de pașapoarte biometrice și campania de informare privind drepturile și obligațiile aferente călătoriilor în UE fără vize. UE și Ucraina vor trebui să acorde o atenție specială traficului de persoane și utilizării abuzive a regimului de călătorii fără viză de către rețelele infracționale implicate.

  În cele din urmă, raportoarea consideră că, odată cu votul în favoarea prezentei propuneri a Comisiei Europene, Parlamentul European confirmă principiul potrivit căruia fiecare țară, după îndeplinirea cu succes a tuturor criteriilor de referință, poate beneficia de pe urma liberalizării regimului vizelor și reamintește faptul că criteriile care au condus la această liberalizare trebuie să fie respectate în continuare, după intrarea în vigoare a deciziei. De respectarea acestei metode depinde credibilitatea și reputația UE ca partener pentru țările terțe, și chiar mai mult în cazul țărilor vecine angajate pe un parcurs european. Această metodă reflectă respectarea statului de drept, prevalența dreptului și a dreptului internațional ca principiu fundamental al Uniunii Europene, inclusiv în contextul anexării ilegale a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă.

  Prin urmare, luând în considerare evaluarea criteriilor cuprinse în planul de acțiune pentru liberalizarea regimului vizelor și importanța liberalizării vizelor pentru cetățenii europeni și ucraineni, raportoarea recomandă membrilor Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să sprijine prezentul raport.

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (7.7.2016)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

  Raportor pentru aviz: Jacek Saryusz-Wolski

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Comisia pentru afaceri externe a susținut în mod repetat facilitarea eliberării vizelor și liberalizarea acestora pentru țările din Parteneriatul estic, ca instrument important al politicii externe și de securitate a UE și ca o modalitate de promovare a contactelor între popoare și de consolidare a relațiilor cu UE. Acest aspect este considerat unul dintre pilonii de bază ai politicii noastre și a fost subliniat deseori în summituri de către șefii statelor membre, întrucât transmite un puternic mesaj de sprijin către cetățenii țărilor din Parteneriatul estic.

  Dialogul cu Ucraina privind liberalizarea vizelor a fost inițiat în octombrie 2008, acordurile de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie intrând în vigoare la 1 ianuarie 2008, cel din urmă fiind modificat în 2013. În ultimii doi ani, Ucraina a înregistrat progrese semnificative în punerea în aplicare a planului de acțiune privind liberalizarea vizelor, după cum a recunoscut și Comisia în ultimele două rapoarte intermediare. 

  Ucrainei ar trebui să i se acorde regimul de călătorii fără vize cât de curând posibil și fără întârzieri suplimentare, ca recunoaștere a progresului pe care această țară l-a înregistrat pe drumul său european în timpul scurs de la protestele EuroMaidan de acum doi ani, când națiunea ucraineană a luptat pentru opțiunea sa europeană și pentru valorile democratice europene.

  Pentru a stimula în continuare procesul de reforme, ar trebui să se introducă un mecanism de monitorizare, care să permită UE să exercite o influență în monitorizarea implementării continue a legislației anticorupție și a celei privind statul de drept. Mecanismul de suspendare avut în vedere în prezent nu este suficient, întrucât vizează doar riscurile migrației; prin urmare, acesta ar trebui să fie completat prin adăugarea îndeplinirii constante a standardelor și criteriilor de referință necesare.

  Decizia de a acorda Ucrainei regimul de călătorii fără viză nu ar trebui să fie amânată până după instituirea mecanismului de monitorizare. Regimul de călătorii fără viză ar trebui acordat acum, dar cu precizarea că mecanismul de suspendare va fi introdus în mod automat, de îndată ce sunt elaborate modalitățile sale de funcționare. 

  În ultimii doi ani, de la EuroMaidan și schimbările declanșate de acele proteste, Ucraina a inițiat un program de reformă ambițios și cuprinzător, urmărind crearea unui sistem politic cu adevărat democratic și a unei economii funcționale. Succesul acestor reforme ar trebui să-i permită Ucrainei să treacă de la forma de stat post-sovietic la cea de stat european. După anul 2014, Ucraina a depus eforturi fără precedent în direcția reformei. După cum recunoaște și Comisia, s-au înregistrat progrese în punerea în aplicare a reformelor necesare, inclusiv în domeniul luptei împotriva corupției, reforma parchetului, reforma sistemului judiciar, consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept. Totuși, aceste reforme trebuie să fie puse pe deplin în aplicare. Această sarcină este departe de a se fi încheiat. Noul guvern trebuie să demonstreze hotărârea necesară pentru continuarea reformelor și a stabilității politice, care, alături de sprijinul cetățenilor, sunt esențiale pentru succesul său. Acordarea regimului de călătorii fără viză este o recunoaștere a efortului și a succesului în atingerea tuturor obiectivelor de referință stabilite în Planul de acțiune privind liberalizarea vizelor (VLAP). De asemenea, ar fi un act simbolic și, în același timp, foarte concret, de sprijin din partea UE adresat Ucrainei și cetățenilor săi.

  ******

  Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  Referințe

  COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  LIBE

  28.4.2016

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  AFET

  28.4.2016

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Jacek Saryusz-Wolski

  24.5.2016

  Examinare în comisie

  14.6.2016

   

   

   

  Data adoptării

  7.7.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  42

  3

  6

  Membri titulari prezenți la votul final

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Heidi Hautala

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (27.9.2016)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

  Raportoare pentru aviz: Heidi Hautala

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Comisia pentru afaceri juridice a monitorizat îndeaproape evoluțiile din Ucraina în cursul ultimului an, în special în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și a administrației publice, precum și activitatea legislativă considerabilă, inclusiv modificări ale Constituției și armonizarea legislativă cu legislația UE, care a avut loc în cursul acestei perioade.

  O delegație formată din membri ai comisiei a efectuat o vizită la Kiev în septembrie 2015 pentru a examina modul în care Parlamentul ar putea să ofere asistență autorităților judiciare locale, precum și întreprinderilor și cetățenilor, pentru a crea legături și relații mai bune cu privire la aceste chestiuni. Aceasta a fost urmată în iunie 2016 de organizarea la Bruxelles a unei audieri publice, în cooperare cu Comisia, misiunea UE de consiliere (EUAM Ucraina) și Consiliul Europei, cu participarea părților interesate ucrainene publice și private care își desfășoară activitatea în aceste domenii.

  Comisia a recunoscut în ultimele sale două rapoarte intermediare că Ucraina a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune privind liberalizarea vizelor (PALV). Acest impuls trebuie valorificat prin aprobarea regimului de călătorii fără viză, dar trebuie să existe mecanisme pentru a monitoriza în mod eficient progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de asociere, în special în ceea ce privește reformarea sistemului judiciar și a administrației publice.

  Comisia pentru afaceri juridice este foarte bucuroasă să constate progresele semnificative realizate, astfel cum s-a arătat în rapoartele intermediare ale Comisiei și astfel cum au observat și auzit membrii comisiei pe parcursul vizitei delegației menționate mai sus și în cursul audierii publice. Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că rezultatele concrete ale progreselor înregistrate nu trebuie să fie doar menținute, ci trebuie să fie de asemenea dezvoltate în continuare în vederea eficientizării preeminenței legii în toate aspectele societății ucrainene, nu în ultimul rând pentru a garanta că decizia de aprobare a liberalizării regimului de vize și posibile acțiuni similare viitoare ale UE în Ucraina vor contribui și mai mult la apropierea de legislația UE și de tradițiile juridice europene.

  ******

  Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

  PROCEDURĂ - COMISIE SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Titlu

  Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  Bibliografie

  COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

  Comisia competentă în fond

         Data anunțului în plen

  LIBE

  28.4.2016

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  JURI

  28.4.2016

  Raportoare

         Data numirii

  Heidi Hautala

  11.7.2016

  Examinare în comisie

  5.9.2016

   

   

   

  Data adoptării

  26.9.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Ucraina)

  Referințe

  COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

  Data prezentării la PE

  20.4.2016

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  LIBE

  28.4.2016

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

         Data anunțului în plen

  AFET

  28.4.2016

  JURI

  28.4.2016

   

   

  Raportori

         Data numirii

  Mariya Gabriel

  23.5.2016

   

   

   

  Examinare în comisie

  26.5.2016

  5.9.2016

   

   

  Data adoptării

  26.9.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  40

  4

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

  Data depunerii

  29.9.2016

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

  ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  40

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

  GUE/NGL

  Malin Björk

  PPE

  Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

  Verts/ALE

  Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  4

  -

  ENF

  Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

  PPE

  Arnaud Danjean

  1

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri