Postup : 2015/2196(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0275/2016

Předložené texty :

A8-0275/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0421

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 514kWORD 49k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi ředitele společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(5), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem druhou na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0275/2016),

1.  uděluje absolutorium řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2016(10) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi ředitele společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(12), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem druhou na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0275/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014

(2015/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem druhou na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0275/2016),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „společný podnik“) byl založen v březnu 2007 na období 35 let;

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euroatom, zastoupený Komisí, členské státy Euroatomu a třetí země, které s Euroatomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy;

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

2.  bere na vědomí skutečnost, že konečný rozpočet na rok 2014 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 1 168 800 000 EUR a prostředky na platby ve výši 576 600 000 EUR; míra čerpání činila 100 % u prostředků na závazky a 88,5 % u prostředků na platby; konstatuje nicméně, že míra čerpání prostředků na platby, pokud jde o původní rozpočet na rok 2014, činila 73 %;

3.  bere na vědomí, že v důsledku náročné situace, v jaké se momentálně projekt ITER nachází, předložil nový generální ředitel organizace ITER radě ITER akční plán s konkrétními opatřeními na řešení hlavních omezení, která v současné době vývoj projektu ITER ovlivňují; dále konstatuje, že nový úřadující ředitel společného podniku vypracoval akční plán společného podniku, který z velké míry podporuje akční plán organizace ITER; bere na vědomí, že úřadující ředitel společného podniku předložil tento akční plán správní radě společného podniku v březnu 2015, která jej v plném rozsahu schválila, a že akční plán společného podniku doplňuje akční plán organizace ITER v mnoha ohledech a stanoví řadu zlepšení v samotném provozu společného podniku; konstatuje, že v době auditu se stále ještě pracovalo na praktických opatření pro realizaci obou akčních plánů; dále konstatuje, že tyto akční plány jsou prováděny od března 2015 a důsledně dodržovány organizací ITER i společným podnikem a že se očekává, že povedou ke zlepšením; žádá, aby byla včas předložena zpráva o provádění obou akčních plánů;

4.  vítá závěry rady ITER ze dnů 15. a 16. června 2016, které potvrzují, že se projekt ITER vyvíjí správným směrem, a že tak bude možné vypracovat spolehlivý, realistický a podrobný návrh harmonogramu a souvisejících nákladů až do výroby první plazmy, dále potvrzují aktualizovaný integrovaný harmonogram pro projekt ITER, v němž je výroba první plazmy stanovena na prosinec 2025, uvádějí, že dosavadní úspěšné plnění všech klíčových průběžných cílů ve stanoveném termínu nebo s časovým předstihem dokládá celkovou způsobilost organizace ITER a domácích agentur i nadále dodržovat aktualizovaný integrovaný harmonogram, a poukazují na zjevné zefektivnění rozhodovacího procesu, lepší chápání rizik a odhodlání důsledně plnit závazky, což vše poskytuje nové důvody pro důvěru v to, že projekt ITER udrží své pozitivní tempo;

5.  vítá stanovisko rady ITER, že intenzivní koncentrace na hlavní prvky během fáze první plazmy by mělo účinně snížit projektová rizika ITERu a že aktualizovaný integrovaný harmonogram představuje technicky nejschůdnější cestu k výrobě první plazmy, která uzavře klíčové fáze montáže tokamaku a podpůrných zařízení a jejich uvedení do provozu;

6.  konstatuje, že s průběžnými cíli, které rada ITER určila na své schůzi konané ve dnech 18. a 19. listopadu 2015, se velmi významně pokročilo a že čtyři ze šesti průběžných cílů pro podnik Fusion for Energy (F4E) stanovené pro rok 2016 již byly splněny;

7.  konstatuje, že problém pronájmu byl vyřešen, protože španělská vláda nabídla společnému podniku dlouhodobou nájemní smlouvu současných prostor a rozšíření kancelářských prostor o další patro; v této souvislosti shledává, že správní rada společného podniku vzala na své schůzi konané ve dnech 29. a 30. června 2016 na vědomí uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy kancelářských prostor pro podnik F4E mezi Španělským královstvím a vlastníkem budovy a schválilo plány na renovaci kancelářských prostor přidělených společnému podniku;

8.  bere na vědomí částečné plnění služebního řádu a vybízí společný podnik, aby pokračoval v dodržování zbývajících předpisů; s potěšením bere na vědomí, že dne 1. ledna 2016 vstoupilo v platnost nové finanční nařízení a nová prováděcí pravidla společného podniku; s povděkem konstatuje, že společný podnik stanovil pracovní definici toho, co chápe pod používáním výsledků jaderné syntézy a co ne, což usnadňuje vymezení působnosti výlučného používání duševního vlastnictví, které vzniklo v rámci smluv.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 33.

(2)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 34.

(3)

Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 438.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(6)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 33.

(9)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 34.

(10)

Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 438.

(11)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(13)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právní upozornění - Ochrana soukromí