Διαδικασία : 2015/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0275/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0275/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0421

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 593kWORD 57k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟY

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟY

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0052/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2014(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(4) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν(5), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0275/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0052/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2014(10) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2014, και τις απαντήσεις του διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(11) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(12),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0275/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0275/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Μάρτιο του 2007 για περίοδο 35 ετών,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρατόμ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρατόμ και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Ευρατόμ στον τομέα της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα τον Μάρτιο του 2008,

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (το «Συνέδριο») σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014 (η «έκθεση του Συνεδρίου), οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2014 που ήταν διαθέσιμος προς εκτέλεση περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 1 168 800 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών 567 600 000 EUR· τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 100% και 88,5% αντίστοιχα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ως προς τον αρχικό προϋπολογισμό για το 2014 ανήλθε σε 73%·

3.  σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το έργο ITER, ο νέος γενικός διευθυντής του οργανισμού ITER υπέβαλε στο Συμβούλιο του ITER σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των βασικών εμποδίων τα οποία επηρεάζουν επί του παρόντος την εξέλιξη του έργου ITER· σημειώνει, επιπλέον, ότι, όσον αφορά την κοινή επιχείρηση, ο νέος ασκών χρέη διευθυντή εκπόνησε σχέδιο δράσης για την κοινή επιχείρηση το οποίο υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο δράσης του οργανισμού ITER· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο ασκών χρέη διευθυντή της κοινής επιχείρησης υπέβαλε το σχέδιο δράσης στο διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης τον Μάρτιο του 2015, οπότε και έγινε πλήρως αποδεκτό, και ότι το σχέδιο δράσης της κοινής επιχείρησης συμπληρώνει το σχέδιο δράσης του οργανισμού ITER ως προς ορισμένα σημεία και προσδιορίζει περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία της κοινής επιχείρησης· παρατηρεί ότι, κατά τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί ο καθορισμός των πρακτικών μέτρων για την υλοποίηση αμφότερων των σχεδίων δράσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι από τον Μάρτιο του 2015, τα εν λόγω σχέδια δράσης υλοποιούνται και παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς από τον οργανισμό ITER και την κοινή επιχείρηση και ότι αναμένεται ότι θα επιφέρουν βελτιώσεις· ζητεί να υποβληθεί εν ευθέτω χρόνω έκθεση σχετικά με τα εν λόγω σχέδια δράσης·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του ITER της 15ης και 16ης Ιουνίου 2016 όπου επιβεβαιώνεται ότι το έργο ITER οδεύει τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά τρόπο που θα επιτρέψει να υπάρξει μια ορθή, ρεαλιστική και αναλυτική πρόταση για το χρονοδιάγραμμα και το συναφές κόστος έως το πρώτο πλάσμα, εγκρίνεται το επικαιροποιημένο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο ITER, το οποίο ορίζει ως ημερομηνία του πρώτου πλάσματος τον Δεκέμβριο του 2025, αναφέρεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των ορόσημων του έργου μέχρι σήμερα, εγκαίρως ή νωρίτερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αποτελεί θετική ένδειξη για τη συλλογική ικανότητα του οργανισμού ITER και των εγχώριων οργανισμών να συνεχίσουν να υλοποιούν το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, και υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων, την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και την αυστηρότητα όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων παρέχουν νέο έρεισμα στην πεποίθηση ότι το έργο ITER θα διατηρήσει την τρέχουσα θετική δυναμική του·

5.  χαιρετίζει τη θέση του Συμβουλίου του ITER σύμφωνα με την οποία η έμφαση στα βασικά στοιχεία μέσω του πρώτου πλάσματος αναμένεται ότι θα μειώσει ουσιαστικά τους κινδύνους του έργου και ότι το επικαιροποιημένο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη τεχνικώς εφικτή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για το πρώτο πλάσμα, η οποία θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση των βασικών φάσεων συναρμολόγησης και έναρξης λειτουργίας του Tokamak και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων·

6.  σημειώνει ότι η πρόοδος ως προς τα ορόσημα που όρισε το Συμβούλιο του ITER στη συνεδρίασή του στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2015 είναι ικανοποιητική και ότι τέσσερα από τα έξι ορόσημα της Σύντηξης για ενέργεια (F4E) για το 2016 έχουν ήδη εκπληρωθεί·

7.  επισημαίνει ότι το ζήτημα της μίσθωσης των χώρων της κοινής επιχείρησης έχει επιλυθεί, δεδομένου ότι η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης για το σημερινό κτήριο και επέκταση των σημερινών χώρων γραφείων με την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης, στη συνεδρίασή του στις 29 και 30 Ιουνίου 2016, έλαβε υπό σημείωση τη σύναψη της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης για τα γραφεία της F4E μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του ιδιοκτήτη του κτιρίου και ενέκρινε τα σχέδια για την ανακαίνιση του χώρου γραφείων που διατίθεται στην κοινή επιχείρηση·

8.  σημειώνει τη μερική εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και προτρέπει την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει να εφαρμόζει τις λοιπές ρυθμίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2016, έχουν τεθεί σε ισχύ ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και οι νέοι κανόνες εφαρμογής της κοινής επιχείρησης· αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καθιερώσει έναν χρηστικό ορισμό για το τι είναι και τι δεν είναι σύντηξη, ο οποίος διευκολύνει τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της αποκλειστικής χρήσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγονται στο πλαίσιο των συμβάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 33.

(2)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 34.

(3)

  ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 438.

(4)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(5)

  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.

(6)

  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(7)

  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(8)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 33.

(9)

  ΕΕ C 422 της 17.12.2015, σ. 34.

(10)

  ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 438.

(11)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

5   ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58.

(12)

1   ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(13)

  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου