Procedură : 2015/2196(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0275/2016

Texte depuse :

A8-0275/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 18

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0421

AL DOILEA RAPORT     
PDF 505kWORD 53k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2196(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Marian-Jean Marinescu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 2016(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și răspunsurile directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(4), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe(5), în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0275/2016),

1.  acordă directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0052/2016),

–  având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 2016(10) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și răspunsurile directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(11), în special articolul 208,

–  având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe, în special articolul 5 alineatul (3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(12),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(13),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0275/2016),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2196(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0275/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în martie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani;

B.  întrucât membrii întreprinderii comune sunt Euratom, reprezentat de Comisie, statele membre ale Euratom și țări terțe care au încheiat cu Euratom acorduri de cooperare în domeniul fuziunii nucleare controlate;

C.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în martie 2008,

1.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar;

2.  ia act de faptul că bugetul final pentru exercițiul financiar 2014 disponibil pentru execuție a cuprins credite de angajament în valoare de 1 168 800 000 EUR și credite de plată în valoare de 567 600 000 EUR; pentru creditele de angajament, rata de utilizare a fost de 100 %, iar pentru creditele de plată, de 88,5 %; constată totuși că rata de execuție a creditelor de plată înscrise în bugetul inițial pentru exercițiul 2014 a fost de 73 %;

3.  constată că, date fiind provocările cu care se confruntă în prezent proiectul ITER, noul director general al Organizației ITER a prezentat Consiliului ITER un plan de acțiune care conține o serie de măsuri specifice menite să abordeze principalele constrângeri care afectează momentan derularea proiectului ITER; observă, de asemenea, că, în ceea ce privește întreprinderea comună, noul său director interimar a prezentat un plan de acțiune al întreprinderii comune, care susține, în mare parte, planul de acțiune al Organizației ITER; ia act de faptul că directorul interimar al întreprinderii comune a prezentat planul de acțiune Consiliului de administrație al întreprinderii comune în martie 2015, care l-a aprobat în totalitate, și că planul de acțiune al întreprinderii comune completează planul de acțiune al Organizației ITER în mai multe privințe și identifică noi îmbunătățiri în cadrul operațiunilor interne ale întreprinderii comune; constată că, la momentul efectuării auditului, măsurile practice de punere în aplicare a ambelor planuri de acțiune erau încă în curs de definire; observă, de asemenea, că, începând din martie 2015, aceste planuri de acțiune sunt puse în practică și monitorizate îndeaproape de către Organizația ITER și întreprinderea comună și se așteaptă să aducă îmbunătățiri; solicită în timp util un raport privind punerea în aplicare a planurilor de acțiune;

4.  salută concluziile Consiliului ITER din 15-16 iunie 2016 care au confirmat că proiectul ITER urmează traiectoria corectă, într-o manieră care va permite formularea unei propuneri solide, realiste și detaliate privind calendarul și costurile asociate până la Prima plasmă, au aprobat calendarul integrat actualizat pentru proiectul ITER în care data pentru Prima plasmă este indicată ca fiind decembrie 2025, au precizat că realizarea cu succes a tuturor etapelor intermediare ale proiectului până în momentul de față, la termenul stabilit sau anterior acestuia, reprezintă un indicator pozitiv al capacității colective a Organizației ITER și a agențiilor interne de a respecta în continuare calendarul integrat actualizat și au subliniat că dovezile legate de o eficacitate sporită în luarea deciziilor, o mai bună înțelegere a riscurilor și o respectare riguroasă a angajamentelor oferă un nou motiv pentru a crede că proiectul ITER își va menține actuala dinamică pozitivă;

5.  salută poziția Consiliului ITER potrivit căreia o atenție concentrată asupra elementelor centrale prin intermediul Primei plasme ar trebui să reducă efectiv riscurile proiectului ITER, iar calendarul actualizat reprezintă calea cea mai viabilă din punct de vedere tehnic către Prima plasmă, ceea ce va marca finalizarea principalelor etape de asamblare și dare în exploatare a unităților Tokamak și de suport;

6.  ia act de faptul că etapele intermediare stabilite cu ocazia reuniunii Consiliului ITER din 18 și 19 noiembrie 2015 sunt foarte avansate, iar 4 dintre cele 6 etape intermediare atribuite Fuziunii pentru Energie (F4E) pentru 2016 au fost deja finalizate;

7.  ia act de faptul că problema închirierii spațiilor întreprinderii comune a fost rezolvată, întrucât guvernul spaniol a oferit un contract de închiriere pe termen lung pentru spațiile actuale și extinderea spațiilor de birouri actuale cu încă un etaj; observă în acest sens că Consiliul de administrație al întreprinderii comune a luat act, în cadrul reuniunii sale din 29-30 iunie 2016, de încheierea contractului de închiriere pe termen lung pentru birourile F4E între Regatul Spaniei și proprietarul clădirii și a aprobat planurile de reamenajare a spațiilor de birouri atribuite întreprinderii comune;

8.  ia act de implementarea parțială a statutului funcționarilor și încurajează întreprinderea comună să continue punerea în aplicare a capitolelor restante; ia act cu satisfacție de faptul că la 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare noul Regulament financiar al întreprinderii comune și noile norme de aplicare ale acestuia; ia act de faptul că întreprinderea comună a stabilit o definiție de lucru a aplicațiilor care țin de fuziune, respectiv care nu țin de fuziune, facilitând astfel stabilirea domeniului de aplicare al utilizării exclusive a drepturilor de proprietate intelectuală rezultate în urma contractelor.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

7

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 33.

(2)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 34.

(3)

  JO L 246, 14.9.2016, p. 438.

(4)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(5)

  JO L 90, 30.3.2007, p. 58.

(6)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 33.

(9)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 34.

(10)

  JO L 246, 14.9.2016, p. 438.

(11)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

5   JO L 90, 30.3.2007, p. 58.

(12)

1   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate