ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

29.9.2016 - (2015/2199(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Мариан-Жан Маринеску
PR_DEC_JointUndertakings2

Процедура : 2015/2199(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0276/2016
Внесени текстове :
A8-0276/2016
Разисквания :
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за периода от 1 януари до 26 юни 2014 г., придружен от отговорите на съвместното предприятие[1],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  като взе предвид своето решение от 28 април 2016 г.[3] за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившите съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[4], и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи5,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL6, и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5],

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[6],

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А8-0276/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившите съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC) във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившите съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за периода от 1 януари до 26 юни 2014 г., придружен от отговорите на съвместното предприятие[7],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[8] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  като взе предвид своето решение от 28 април 2016 г.[9] за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившите съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[10], и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи5,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL6, и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[11],

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[12],

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А8-0276/2016),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившите съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година

(2015/2199(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А8-0276/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ARTEMIS („съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да определи и изпълнява научноизследователска програма за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на Съюза, както и улесняване възникването на нови пазари и обществени приложения;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.;

В.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 420 000 000  EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност;

Г.  като има предвид, че общият размер на финансовите вноски на държавите членки, участващи в ARTEMIS, следва да възлиза на най-малко 1,8 пъти финансовата вноска на Съюза, а непаричните вноски на участващите в проектите организации за научни изследвания и развитие за периода на съществуване на съвместното предприятие следва да се равняват на или да надвишават вноските на публичните органи;

Д.  като има предвид, че съвместното предприятие и съвместното предприятие ENIAC („ENIAC“) бяха слети, за да бъде създадена съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („СТИ ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще функционира в продължение на 10 години;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че отчетите на съвместно предприятие за периода от 1 януари 2014 г. до 26 юни 2014 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 26 юни 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилия на тази дата финансов период, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  изразява загриженост, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“), е изказала становище с резерви относно законосъобразността и редовността на съответните операции поради факта, че административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи (НФО) относно одита на декларациите за възстановяване на разходи, не включват практически механизми за последващи одити;

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие не е извършило оценка на качеството на докладите, получени от НФО относно разходите, свързани с приключили проекти; отбелязва освен това, че след оценка на одитните стратегии на три от националните финансиращи органи не беше възможно да се установи дали последващите одити функционират ефективно, поради използваните от НФО различни методологии, което не позволи на съвместното предприятие да изчисли нито претегления процент грешки, нито процента на остатъчни грешки;

4.  отбелязва, че СТИ ECSEL е извършила подробна оценка на ефективността на системите за гарантиране за извадка от десет държави – членки на ARTEMIS и ENIAC, представляващи най-големият дял от оперативния бюджет на СТИ ECSEL и 89,5% общо разпределените безвъзмездни средства на съвместното предприятие, и отбелязва, че въз основа на сертификатите след приключването на проектите до 13 юни 2016 г., от оценката е видно, че степента на обхващане е три пъти по-висока от прага от 20%, над който националните системи се считат за достатъчни според стратегията за последващ одит;

5.  отбелязва, че СТИ ECSEL е приканила НФО да представят доказателства, че изпълнението на националните процедури предоставя достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите, и отбелязва, че до крайния срок 30 юни 2016 г. 76% от приканените НФО, представляващи 96,79% от общите разходи на съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC, са представили исканите документи и са потвърдили, че изпълнението на националните процедури предоставя достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите;

6.  отбелязва факта, че според доклада на Палатата окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 2 554 510 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 30 330 178 EUR (оперативни);

Вътрешен контрол

7.  отбелязва със загриженост, че съвместното предприятие не е предприело никакви действия по отношение на някои стандарти за вътрешен контрол, свързани с информацията и финансовата отчетност: по-специално, оценката на дейностите, оценката на системите за вътрешен контрол и структурата за вътрешен одит („IAC“); отбелязва, че това се е дължало на предстоящото сливане; отбелязва, че междувременно СТИ ECSEL е постигнала значителен напредък по отношение на въвеждането на стандартите за вътрешен контрол и установяването на структурата за вътрешен одит.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cătălin Sorin Ivan, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

 • [1]    OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 9.
 • [2]    OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 10.
 • [3]    ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 425.
 • [4]    ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  5   OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
  6   OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
 • [5]    OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [6]    ОВ L 38, 7.2.2014 г, стр. 2.
 • [7]    OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 9.
 • [8]    OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 10.
 • [9]    ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 425.
 • [10]    ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  5   OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
  6   OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
 • [11]    OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [12]    ОВ L 38, 7.2.2014 г, стр. 2.