Procedură : 2015/2199(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0276/2016

Texte depuse :

A8-0276/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 18

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0420

AL DOILEA RAPORT     
PDF 574kWORD 55k
29.9.2016
PE 584.108v01-00 A8-0276/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2199(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Marian-Jean Marinescu

PR_DEC_JointUndertakings2

ERATE/ADDENDA
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 26 iunie 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 2016(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS și fosta întreprindere comună ENIAC),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4) al Consiliului, în special articolul 209,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate5,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL6, în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0276/2016),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS și fosta întreprindere comună ENIAC) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS și fosta întreprindere comună ENIAC), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 26 iunie 2014, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 2016(9) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS și fosta întreprindere comună ENIAC),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(10) al Consiliului, în special articolul 209,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate5,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL6, în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0276/2016),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2014;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS și fosta întreprindere comună ENIAC), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2199(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0276/2016),

A.  întrucât întreprinderea comună ARTEMIS (denumită în continuare „întreprinderea comună”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani în scopul de a elabora și a pune în aplicare un program de cercetare în vederea dezvoltării unor tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, cu scopul de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea Uniunii și de a facilita apariția unor noi piețe și aplicații societale;

B.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în octombrie 2009;

C.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la întreprinderea comună pentru perioada de 10 ani este de 420 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare;

D.  întrucât contribuțiile financiare totale din partea statelor membre ale ARTEMIS ar trebui să fie de cel puțin 1,8 ori mai mari decât contribuția financiară a Uniunii, iar contribuția în natură a organizațiilor de cercetare și dezvoltare care participă la proiecte pe durata funcționării întreprinderii comune trebuie să fie egală sau superioară contribuției autorităților publice;

E.  întrucât întreprinderea comună și întreprinderea comună ENIAC („ENIAC”) au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” („inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL”), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că conturile întreprinderii comune pentru perioada 1 ianuarie 2014-26 iunie 2014 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 26 iunie 2014, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  este preocupat de faptul că Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a emis în raportul său privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”) o opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, pe motiv că acordurile administrative semnate cu autoritățile naționale de finanțare (ANF) referitoare la auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor nu conțin dispoziții practice privind auditurile ex-post;

3.  ia act, din raportul Curții, de faptul că întreprinderea comună nu a evaluat calitatea rapoartelor de audit primite de la ANF cu privire la costurile aferente proiectelor finalizate; în plus, constată că, în urma evaluării strategiilor de audit ale celor trei ANF, nu a fost posibil să se stabilească dacă auditurile ex-post funcționează eficient, date fiind metodologiile diferite folosite de ANF, ceea ce nu a permis întreprinderii comune să calculeze o rată de eroare ponderată și nici o rată de eroare reziduală;

4.   constată că inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a realizat o evaluare aprofundată a eficacității sistemelor de asigurare pe baza unui eșantion de 10 state membre ale ARTEMIS și ENIAC, care reprezintă cea mai mare cotă a bugetului operațional al inițiativei comune în domeniul tehnologiei ECSEL și acoperă 89,5% din totalul subvențiilor alocate ale întreprinderii comune, și constată că, potrivit evaluării, pe baza certificatelor de final de proiect până la 13 iunie 2016, rata de acoperire este de trei ori mai mare decât pragul de 20% peste care sistemele naționale sunt considerate adecvate conform strategiei de audit ex-post;

4.  constată că inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a invitat ANF să dovedească faptul că punerea în practică a procedurilor naționale garantează un nivel rezonabil de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor și observă că 76% din ANF vizate, care reprezintă 96,79% din cheltuielile combinate ale întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC, au depus în termenul prevăzut, până la 30 iunie 2016, documentele necesare și au confirmat că punerea în practică a procedurilor naționale garantează un nivel rezonabil de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor;

5.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, bugetul final al întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2014 a cuprins credite de angajament în valoare de 2 554 510 EUR și credite de plată în valoare de 30 330 178 EUR (operaționale);

Controlul intern

6.  constată cu îngrijorare că întreprinderea comună nu a întreprins măsuri în ceea ce privește unele standarde de control intern referitoare la informare și la raportarea financiară: în special, evaluarea activităților, evaluarea sistemelor de control intern și structura de audit intern; observă că acest lucru a fost cauzat de fuziunea ce urma să aibă loc; constată că, între timp, inițiativa comună în domeniul tehnologiei ECSEL a realizat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a standardelor de control intern și crearea unei structuri de audit intern.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Cătălin Sorin Ivan, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 9.

(2)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 10.

(3)

  JO L 246, 14.9.2016, p. 425.

(4)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

5   JO L 30, 4.2.2008, p. 52.

6   JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(5)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(7)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 9.

(8)

  JO C 422, 17.12.2015, p. 10.

(9)

  JO L 246, 14.9.2016, p. 425.

(10)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

5   JO L 30, 4.2.2008, p. 52.

6   JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(11)

  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate