ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна

29.9.2016 - (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Мариел дьо Сарнез


Процедура : 2015/0112(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0277/2016
Внесени текстове :
A8-0277/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0220),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0131/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0277/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместните декларации на Парламента и на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 а)  Необходимо е да се систематизират осъществяването и използването на проучванията за оценка на въздействието преди договарянето на международни търговски споразумения, или на каквото и да било разширяване на споразумение, така че то да включва нови държави, които имат пряко отражение върху икономиките и производството на най-отдалечените региони на Съюза.

(Вж.: – Съобщение на Комисията COM(2008) 0642 / Най-отдалечените региони: преимущество за Европа – Съобщение на Комисията COM(2012) 287 / Най-отдалечените региони на Европейския съюз: към партньорство за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 б)  Еквадор, един от основните производители и доставчици на банани в Съюза, заедно с Колумбия, е в процес на присъединяване към споразумението. Поради това е целесъобразно съществуващият механизъм за стабилизиране по отношение на бананите да обхване и Еквадор. Въпреки това прилагането на настоящия механизъм за стабилизиране по отношение на бананите се оказа неефективно. В действителност опитът показва, че на механизма липсва гъвкавост, което се отразява неблагоприятно на нейната ефективност. В продължение на три последователни години, критичният обем на вноса, определен по отношение на Перу, за задействане беше надвишен, без да се предприемат каквито и да било мерки. Следователно, трябва да се внесат промени, за да се гарантира, че прилаганата процедура е по-бърза и опростена, така че да се подобри потокът на информация между Европейския парламент, Комисията и държавите членки, по-специално чрез включване на ранно предупреждение, при достигането на 80 % от съответните критични обеми и чрез създаване на обсерватория на цените.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – точка 2 а (нова)

Регламент (EC) № 19/2013

Член 1 – буква з

 

Текст в сила

Изменение

 

2 а.   В член 1, буква з) се заменя със следното:

з)  „преходен период“ означава периодът от десет години от началната дата на прилагане на споразумението за всеки продукт, по отношение на който в графика за премахване на митата за стоки с произход от Колумбия или Перу, съдържащ се в подраздели 1 и 2 от раздел Б от допълнение 1 („Премахване на митата“) към приложение I към споразумението („графикът за премахване на митата“), се предвижда период за премахване на митата, по-малък от десет години, или периодът за премахване на митата за продукта плюс три години за продуктите, за които в графика за премахване на митата се предвижда период за премахване на митата от десет или повече години.

„з)  „преходен период“ означава периодът от десет години от началната дата на прилагане на споразумението за всеки продукт, по отношение на който в графика за премахване на митата за стоки с произход от Колумбия, Еквадор или Перу, съдържащ се в подраздели 1 и 2 от раздел Б на допълнение 1 („Премахване на митата“) към приложение I към споразумението („графикът за премахване на митата“), се предвижда период за премахване на митата, по-малък от десет години, или периода за премахване на митата за продукта плюс три години за продуктите, за които в графика за премахване на митата се предвижда период за премахване на митата от десет или повече години. Този период по отношение на Еквадор започва да се прилага от присъединяването му към споразумението. "

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – точка 4 а (нова)

Регламент (EC) № 19/2013

Член 15 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

4 а.  В член 15 параграф 2 се заменя със следното:

2.   По отношение на вноса на посочените в параграф 1 продукти се определя отделен годишен критичен обем на вноса, както е посочено във втора и трета колона от таблицата в приложението. След достигането на този критичен обем по отношение на Колумбия или Перу през съответната календарна година Комисията, в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, приема акт за изпълнение, с който може или да спре да прилага преференциалното мито по отношение на продуктите със съответния произход през същата година за срок, непревишаващ три месеца, който не може да продължи да тече след края на календарната година, или да прецени, че подобно спиране не е целесъобразно.

"2.   По отношение на вноса на посочените в параграф 1 продукти се определя отделен годишен критичен обем на вноса, както е посочено във втора, трета и четвърта колона от таблицата в приложението. След достигането на този критичен обем по отношение на Колумбия, Еквадор или Перу през съответната календарна година Комисията, в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, приема акт за изпълнение, с който спира да прилага преференциалното мито по отношение на продуктите със съответния произход през същата година за срок, непревишаващ три месеца, който не може да продължи да тече след края на календарната година.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Обосновка

ЕП и Съветът се нуждаят от месечни данни относно вноса на банани и реализираните печалби в рамките на оценка на въздействието на този внос, докато не бъде достигнат прагът. Споразумението между ЕС и Колумбия — Перу гласи, че когато бъде достигнат обемът (...), ЕС като страна по споразумението може временно да преустанови преференциалното мито (приложение I, допълнение 1, раздел А). С други думи, механизмът може да бъде активиран служебно в момента, в който бъде достигнат прагът на активиране.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (EC) № 19/2013

Член 15 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 б.  В член 15 се създава следният параграф:

 

„2 а.  Комисията трябва информира Европейския парламент и Съвета за тенденцията при вноса на банани с произход от Колумбия, Еквадор или Перу и за въздействието на същия върху пазара на Съюза и върху европейските производители. За тази цел тя трябва да пристъпи към извършването на годишен анализ, не по-късно от 1-ви октомври всяка година, за последните девет месеца на текущата година и да докладва на Европейския парламент и на Съвета.

 

Тази оценка трябва позволи да се оценят рисковете от евентуално дестабилизиране на пазара и да се предвиди развитието на вноса за остатъка от календарната година. За тази цел, Комисията трябва да вземе предвид всички елементи, събрани през предходната година, и по-специално обема на европейското производство, обема на внос, продажните цени на европейския пазар на банани, главно в държавите производителки на банани, и цените, които се практикуват в чужбина. Комисията следва също така да извърши оценка на въздействието върху европейските производители, и по-специално върху равнището на заетост и техните доходи.

 

Когато обемът на внос достигне 80 % от критичния обем за задействане на механизма за стабилизиране, посочен в приложението към настоящия регламент, за една или за повече държави – страни по споразумението, Комисията следва да уведоми официално и писмено Европейския парламент и Съвета и да представи оценка на въздействието на вноса върху европейския пазар на банани. »

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – точка 4 в (нова)

Регламент (EC) № 19/2013

Член 15 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

4 в.  В член 15 параграф 3 се заличава.

"3.   Когато решава дали да се прилагат мерки съгласно параграф 2, Комисията взема предвид въздействието на съответния внос върху състоянието на пазара на банани в Съюза. При проверката се отчитат фактори като въздействието на съответния внос върху равнището на цените в Съюза, развитието на вноса от други източници и общата стабилност на пазара на Съюза.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=BG)

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – точка 4 г (нова)

Регламент (EC) № 19/2013

Член 15 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 г.  В член 15 се създава следният параграф:

 

„3а.   С цел да се даде възможност за по-точна оценка на вноса и на положението на европейския пазар на банани, Комисията създава прецизни статистически инструменти, които отчитат развитието на обема и цените на вноса на банани, включително ежемесечно и главно в държавите от Съюза, които са производителки. Комисията публикува на своята интернет страница и актуализира на всеки три месеца данни за развитието на цените на зелените банани на европейския пазар на банани. Комисията може да свика заседания ad hoc във връзка с наблюдението, в които участват държавите членки и заинтересованите страни. »

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – алинея 1 – точка 4 д (нова)

Регламент (EC) № 19/2013

Член 15 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4д.  В член 15 се добавя следният параграф:

 

„7а.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на механизма за стабилизиране по отношение на бананите не по-късно от 1 януари 2019 г. Докладът включва оценка по отношение на тенденцията при вноса на банани и на неговото въздействие върху пазара и производителите от Съюза. В случай че докладът установи сериозно влошаване или заплаха от сериозно влошава на положението на пазара на банани в Съюза и/или на европейските производители, Комисията предвижда предприемането на подходящи мерки, включително придружаващи компенсаторни мерки. »

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 a (нова)

Регламент (EC) № 20/2013

Член 15 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

1а.  В член 15 параграф 2 се заменя със следното:

2.  По отношение на вноса на посочените в параграф 1 продукти се определя отделен годишен критичен обем на вноса, както е посочено в таблицата от приложението. Вносът на посочените в параграф 1 продукти при прилагане на преференциалната митническа ставка, в допълнение към доказателството за произход съгласно приложение II („Относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество“) към споразумението, се извършва след представянето на сертификат за износ, издаден от компетентния орган на държавата — република от Централна Америка, от която се изнасят продуктите. След достигането на този критичен обем по отношение на държава от Централна Америка през съответната календарна година Комисията, в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, приема акт за изпълнение, с който може или да спре да прилага преференциалното мито по отношение на продуктите със съответния произход през същата година за срок, непревишаващ три месеца, който не може да продължи да тече след края на календарната година, или да прецени, че подобно спиране не е целесъобразно.

"2.  По отношение на вноса на посочените в параграф 1 продукти се определя отделен годишен критичен обем на вноса, както е посочено във втора и трета колона от таблицата в приложението. Вносът на посочените в параграф 1 продукти при прилагане на преференциалната митническа ставка, в допълнение към доказателството за произход съгласно приложение II („Относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество“) към споразумението, се извършва след представянето на сертификат за износ, издаден от компетентния орган на държавата — република от Централна Америка, от която се изнасят продуктите. След достигането на този критичен обем по отношение на държава от Централна Америка през съответната календарна година Комисията, в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 14, параграф 4, приема акт за изпълнение, с който спира да прилага преференциалното мито по отношение на продуктите със съответния произход през същата година за срок, непревишаващ три месеца, който не може да продължи да тече след края на календарната година.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Обосновка

ЕП и Съветът се нуждаят от месечни данни относно вноса на банани и реализираните печалби в рамките на оценка на въздействието на този внос, докато не бъде достигнат прагът. Споразумението между ЕС и Централна Америка гласи, че когато бъде достигнат обемът, ЕС като страна по споразумението може временно да преустанови преференциалното мито.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 б (нова)

Регламент (EC) № 20/2013

Член 15 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 б.  В член 15 се създава следният параграф:

 

„2 а.   Комисията трябва информира Европейския парламент и Съвета за тенденцията при вноса на банани с произход от Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама и за въздействието на същия върху пазара на Съюза и върху европейските производители. За тази цел Комисията трябва да пристъпи към извършването на годишен анализ, не по-късно от 1-ви октомври всяка година, за последните девет месеца на текущата година и да докладва на Европейския парламент и на Съвета.

 

Тази оценка трябва позволи да се оценят рисковете от евентуално дестабилизиране на пазара и да се предвиди развитието на вноса за остатъка от календарната година. За тази цел, Комисията трябва да вземе предвид всички елементи, събрани през предходната година, и по-специално обема на европейското производство, обема на внос, продажните цени на европейския пазар на банани, главно в държавите производителки на банани, и цените, които се практикуват в чужбина. Тя следва също така да извърши оценка на въздействието върху европейските производители, и по-специално върху равнището на заетост и техните доходи.

 

Когато обемът на внос достигне 80 % от критичния обем за задействане на механизма за стабилизиране, посочен в приложението към настоящия регламент, за една или за повече държави – страни по споразумението, Комисията следва да уведоми официално и писмено Европейския парламент и Съвета и да представи оценка на въздействието на вноса върху европейския пазар на банани. »

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 в (нова)

Регламент (EC) № 20/2013

Член 15 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

1 в.   В член 15 параграф 3 се заличава.

3.   Когато решава дали да се прилагат мерки съгласно параграф 2, Комисията взема предвид въздействието на съответния внос върху състоянието на пазара на банани в Съюза. При проверката се отчитат фактори като въздействието на съответния внос върху равнището на цените в Съюза, развитието на внос от други източници и общата стабилност на пазара на Съюза.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 г (нова)

Регламент (EC) № 20/2013

Член 15 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 г.  В член 15 се създава следният параграф:

 

„3а.   С цел да се даде възможност за по-точна оценка на вноса и на положението на европейския пазар на банани, Комисията създава прецизни статистически инструменти, които отчитат развитието на обема и цените на вноса на банани, включително ежемесечно и главно в държавите от Съюза, които са производителки. Комисията публикува на своята интернет страница и актуализира на всеки три месеца данни за развитието на цените на зелените банани на европейския пазар на банани. Комисията може да свика заседания ad hoc във връзка с наблюдението, в които участват държавите членки и заинтересованите страни. »

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1 д (нова)

Регламент (EC) № 20/2013

Член 15 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 д  В член 15 се добавя следният параграф:

 

„7а. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на механизма за стабилизиране по отношение на бананите не по-късно от 1 януари 2019 г. Докладът включва оценка по отношение на тенденцията при вноса на банани и на неговото въздействие върху пазара и производителите от Съюза. В случай че докладът установи сериозно влошаване или заплаха от сериозно влошава на положението на пазара на банани в Съюза и/или на европейските производители, Комисията предвижда предприемането на подходящи мерки, включително придружаващи компенсаторни мерки. »

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Европейският парламент и Комисията изразяват общо съгласие относно значението на тясното сътрудничество при наблюдението на изпълнението на споразумението и на Регламент (ЕС) № 19/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия, Еквадор и Перу, от друга страна ( 1 ). Във връзка с това те изразяват съгласие относно следното:

–  По искане на компетентната комисия на Европейския парламент, Комисията ѝ предоставя информация по всички предизвикващи загриженост въпроси, свързани с изпълнението от страна на Колумбия, Еквадор и Перу на ангажиментите им в областта на търговията и устойчивото развитие.

–  Ако Европейският парламент приеме препоръка за започване на разследване във връзка със защитната клауза, Комисията подробно ще разгледа дали условията по Регламент (ЕС) № 19/2013 за служебно започване на разследване са изпълнени. Ако Комисията счете, че условията не са изпълнени, тя ще представи на компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова разследване.

–  Комисията извършва оценка на положението на европейските производители на банани, както е посочено в член 15, точка 7а от настоящия регламент. При констатирано сериозно влошаване или наличие на опасност от сериозно влошаване на положението на пазара, могат да бъдат предвидени подходящи мерки, или удължаване на механизма след съгласие на страните по споразумението, или компенсаторни мерки. Комисията продължава да извършва ежегоден анализ на състоянието на пазара и на европейските производители след 2020 г., който може да доведе до мерки за подкрепа, при необходимост.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Европейският парламент и Комисията изразяват общо съгласие относно значението на тясното сътрудничество при наблюдението на изпълнението на споразумението и на Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 година за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга страна [1]. Във връзка с това те изразяват съгласие относно следното:

–  По искане на компетентната комисия на Европейския парламент, Комисията ѝ предоставя информация по всички предизвикващи загриженост въпроси, свързани с изпълнението от страна на Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама на ангажиментите им в областта на търговията и устойчивото развитие.

–  Ако Европейският парламент приеме препоръка за започване на разследване във връзка със защитната клауза, Комисията подробно ще разгледа дали условията по Регламент (ЕС) № 20/2013 за служебно започване на разследване са изпълнени. Ако Комисията счете, че условията не са изпълнени, тя ще представи на компетентната комисия на Европейския парламент доклад, съдържащ обяснение относно всички фактори, които имат отношение към започването на такова разследване.

–  Комисията извършва оценка на положението на европейските производители на банани, както е посочено в член 15, точка 7а от настоящия регламент 1ᵉʳ преди януари 2019 г. При констатирано сериозно влошаване или наличие на опасност от сериозно влошаване на положението на пазара, могат да бъдат предвидени подходящи мерки, или удължаване на механизма след съгласие на страните по споразумението, или компенсаторни мерки. Комисията продължава да извършва ежегоден анализ на състоянието на пазара и на европейските производители след 2020 г., който може да доведе до мерки за подкрепа, при необходимост.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Състояние на пазара на банани в Европейския съюз.

1.1 Потреблението:

Бананът е най-консумираният плод в света. Европейският съюз е най-големият пазар за него и обхваща около една трета от световния износ. През 2015 г. в Съюза са консумирани 5,8 милиона тона банани, като търсенето през последните години нараства. Европейските държави внасят основно от страните от Централна и Латинска Америка. Еквадор е първият износител в Съюза, като през 2015 г. държавата е изнесла 1 360 811 тона банани. Следват Колумбия (1 314 955 тона през 2015 г.) и Коста Рика (947 749 тона през 2015 г.). Общо ЕС внася 5,2 милиона тона банани, от които 1,1 милиона тона освободени от мита от държавите от АКТБ. Този внос съответства на 88,7 % от консумираните в Европа банани. Останалият пазарен дял, или 11,4 % от европейското потребление, се държи от европейски производители. С времето този дял намалява – преди три години е бил 12,6%. Това намаление е единствено в полза на държавите извън АКТБ, като същевременно делът на държавите от АКТБ в европейския внос е намалял с 1,2%.

1.2 Производството:

През 2015 г. европейските производители са доставили на вътрешния пазар 669 673 тона банани, като производството им е изцяло предназначено за този пазар. Банани произвеждат пет европейски държави. Пръв производител е Испания – тя държи половината от европейското предлагане (381 827 тона през 2015 г.); на второ място е Франция (263 022 тона през 2015 г.), трета е Португалия (18 645 тона през 2015 г.). Производството на тези три държави е локализирано изключително в техните най-отдалечени региони: на Канарските острови за Испания, в Гваделупа и Мартиника за Франция и на Мадейра и Азорските острови за Португалия. Другите две държави производителки в Европа са Кипър и Гърция, но техните обеми на производство са по-малки.

В тези островни територии секторът на бананопроизводството има много важна икономическа роля. От него зависят пряко или непряко 37 000 работни места, поради което той се явява една от основните стопански дейности в тези региони. Секторът гарантира жизнеспособността на морските линии, което пък позволява редовното снабдяване на тези региони от континентална Европа и намаляване на издръжката на живот на островите. Освен това секторът е образец от гледна точка на устойчивост. Европейските производители спазват едни от най-високите в света социални, хигиенни и екологични норми. На Френските Антилски острови водещите дружества в сектора са инвестирали в професионалното обучение, за да се насърчат добрите практики за устойчиво земеделие и научноизследователска и развойна дейност.

2. Защита на бананите – „чувствителен“ земеделски продукт, в рамките на търговските споразумения.

2.1 Развитие на европейския пазар:

С годините европейският пазар на банани се отваря за конкуренцията от производители от трети държави. В рамките на общата организация на селскостопанските пазари, приета през февруари 1993 г., Съюзът взема решение да даде освободен от мита достъп на бананопроизводителите от държавите от АКТБ. Тези търговски преференции обаче, определени като дискриминационни по силата на правото на СТО, се оспорват от някои държави от Латинска Америка и от САЩ. След арбитражно решение на организацията Съюзът трябва ежегодно да намалява митническите си ставки, за да стигне до 114 евро/тон за бананите от държавите извън АКТБ през 2017 г., както е вписано в споразуменията от Женева от 2009 г.

Същевременно през декември 2012 г. Съюзът сключва споразумение за свободна търговия с Колумбия и Перу и споразумение за асоцииране с Централна Америка, според които митническите тарифи за бананите трябва постепенно да спаднат до 75 евро/тон до 1 януари 2020 г. Еквадор, който трябва да се присъедини към споразумението с Колумбия и Перу, щом то бъде ратифицирано от страните, също ще се ползва от тези понижения на митата.

Митническите преференции, предоставени на държавите – конкурентки на Съюза на пазара на банани, водят до повишаване на вноса. Това повишение е съответно 3 % през 2015 г., 6 % през 2014 г. и 5 % през 2013 г.

2.2 Европейски инструменти за защита на бананите в рамките на споразумението:

Тази засилена международна конкуренция, дължаща се на спада на митата върху бананите от държавите извън АКТБ, принуждава Комисията да включи този плод в списъка на „чувствителните“ земеделски продукти на Съюза и да го защити чрез търговски инструменти. Споразумението между Европейския съюз, Колумбия и Перу, към което се присъединява и Еквадор, както и споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка съдържат два защитни механизма, позволяващи да се избегнат дестабилизацията на европейския пазар и разорението на производителите от Съюза вследствие на масиран внос от една или няколко от тези държави. Регламент (ЕС) № 19/2013 и Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета са правните инструменти, с които се урежда функционирането на тези механизми и се прилагат разпоредбите на споразуменията за свободна търговия и за асоцииране. С предложеното от Комисията изменение се отчита присъединяването на Еквадор към споразумението с Колумбия и Перу.

Първият от двата инструмента е двустранна защитна клауза, в сила през първите десет години от прилагането на споразумението. Тя позволява да се стабилизира премахването на митническите такси или да се повишат митата в случай на значително повишаване на вноса от Колумбия, Перу, Еквадор или Централна Америка, което би нанесло сериозни щети на производителите от Съюза. По-късното присъединяване на Еквадор означава, че към него клаузата ще се прилага до по-късен период спрямо Колумбия и Перу, така че за всеки от тримата търговски партньори периодът на прилагане да бъде еднакъв – 10 години.

Вторият инструмент е така нареченият механизъм за „стабилизиране“. Ефектът му е сходен с този на клаузата, с тази разлика, че задействането му не налага откриването на процедура по разследване, за да се определи дали има претърпяна щета. Той може да бъде активиран при достигането на критичен обем внос на банани в Съюза, нивото на който се определя всяка година за страните по споразумението. Това го прави по-лесен за използване, тъй като Комисията е длъжна да реагира при надхвърляне на критичния обем. След като разгледа ефекта от надхвърлянето на критичния обем на европейския пазар, тя може директно да задейства механизма. На практика Комисията никога не го е прилагала, въпреки че Перу надхвърля обема три поредни години, от 2013 г. до 2015 г., а Гватемала прави това през 2015 г. Тогава Комисията приема, че това надхвърляне на критичния обем не дестабилизира европейския пазар и няма причина да се използва механизмът. Също като защитната клауза, механизмът е временен и няма да се прилага след 1 януари 2020 г.

3. Осигуряване на по-добра защита на европейските производители.

3.1 Повишаване на прозрачността:

Изменението на регламента трябва да гарантира ефективна защита на европейските производители. То трябва да спомогне да се предвижда по-добре повишението на вноса на банани в Съюза, да се правят по-добри прогнози и да се реагира по-адекватно.

Ето защо докладчикът предлага занапред Комисията да информира непрекъснато Европейския парламент и Съвета за тенденцията при вноса на банани за пазара на Съюза, което ще позволи да се прогнозират рисковете от надхвърляне на критичния обем. Така, при сериозно повишаване на вноса от определена държава, водещо до риск от достигане на критичния обем и задействане на механизма за стабилизиране, Комисията ще трябва да предупреждава Европейския парламент и Съвета. Това предупреждение трябва да бъде писмено.

Освен това базите данни на Евростат, които Комисията използва, за да оценява тенденциите при търговията с банани на европейския пазар, трябва да бъдат усъвършенствани и хармонизирани, за да може да се прави точна оценка на състоянието на пазара на Съюза.

И накрая, докладчикът би искал Комисията да предвиди механизмът за стабилизиране да продължи да действа и след 2020 г., за да се защитят европейските производители от увеличения внос от трети държави. Това може да стане в рамките на обща декларация с Парламента, към която Съветът да има възможност да се присъедини. Ако всички държави – страни по споразуменията, не дадат своето съгласие за това удължаване, Комисията следва да предвиди коригиращи мерки.

3.2 Поддържане на високи изисквания за европейския бананов сектор:

Значението на банановия сектор за икономическото развитие на редица най-отдалечени европейски региони и усилията в сектора за възможно най-устойчиво производство на банани следва да ни подтикнат да опазим този отрасъл и да направим така, че подписаните международни споразумения да не бъдат заплаха за това производство.

Високите норми, които Европейският съюз налага на своите производители в социалната и екологичната област, трябва да им носят предимства.

Следователно нашата търговска политика трябва да спомага за запазването на висотата на тези европейски норми и да отстоява спазването на равностойни норми в световен мащаб, а не да спомага за принизяването им.

Ето защо подходящата и ефективна защита на бананите като „чувствителен“ европейски продукт е от съществено значение.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

За прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна

Позовавания

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.5.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

8.6.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Докладчици:

       Дата на назначаване

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Дата на внасяне

29.9.2016