BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side

29.9.2016 - (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Marielle de Sarnez


Procedure : 2015/0112(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0277/2016
Indgivne tekster :
A8-0277/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på

den ene side og Mellemamerika på den anden side

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0220),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0131/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0277/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 a)  Det er nødvendigt at systematisere gennemførelsen og anvendelsen af konsekvensanalyser forud for forhandlinger m internationale handelsaftaler eller ved enhver udvidelse af en aftale til nye stater, som har direkte indvirkning på økonomierne og produktionen i regionerne i EU's yderste periferi.

((jf: Meddelelse fra Kommissionen COM(2008)0642 / Regionerne i den yderste periferi: et aktiv for Europa – Meddelelse fra Kommissionen COM(2012)0287 / Regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi: et partnerskab for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 b)  Ecuador, en af de primære producenter og leverandører af bananer til EU, er sammen med Colombia på vej til at tiltræde aftalen. Den nuværende stabiliseringsmekanisme for bananer bør derfor udvides til at omfatte Ecuador. Den nuværende stabiliseringsmekanisme for bananer har dog vist sig at være ineffektiv. Erfaringerne viser, at mekanismen ikke er tilstrækkelig fleksibel, hvilket hæmmer effektiviteten. I tre på hinanden følgende år er den fastlagte importgrænse for Peru blevet overskredet, men ingen foranstaltninger er blevet iværksat. Derfor bør der gennemføres en række ændringer for at sikre, at anvendelsesproceduren gøres hurtigere og enklere for at forbedre informationsudvekslingen mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne, navnlig ved at indføre et system for tidlig varsling, når 80 % af den fastlagte importmængde overskrides, og ved at etablere et prisobservatorium.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 19/2013

Artikel 1 – litra h

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2 a   Artikel 1, litra h), affattes således:

h)  »overgangsperiode«: ti år efter datoen for aftalens anvendelse for et produkt, for hvilket toldafviklingsplanen for varer med oprindelse i Colombia og Peru som fastlagt i tillæg 1 (afskaffelse af told), afdeling B, underafdeling 1 og 2, i bilag I til aftalen (»toldafviklingsplanen«) fastsætter en toldafviklingsperiode på under ti år eller toldafviklingsperioden plus tre år for et produkt, for hvilket toldafviklingsplanen fastsætter en toldafviklingsperiode på ti år eller derover.

"h)  "overgangsperiode": ti år efter datoen for aftalens anvendelse for et produkt, for hvilket toldafviklingsplanen for varer med oprindelse i Colombia, Ecuador og Peru som fastlagt i tillæg 1 (afskaffelse af told), afdeling B, underafdeling 1 og 2, i bilag I til aftalen ("toldafviklingsplanen") fastsætter en toldafviklingsperiode på under ti år eller toldafviklingsperioden plus tre år for produkter, for hvilket toldafviklingsplanen fastsætter en toldafviklingsperiode på ti år eller derover. Anvendelsen af denne periode begynder for Ecuadors vedkommende fra dets tiltrædelse af aftalen. "

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 19/2013

Artikel 15 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4 a.  Artikel 15, stk. 2, affattes således:

2.   En separat årlig udløsende importmængde fastsættes for import af produkter omhandlet i stk. 1 som anført i anden og tredje kolonne i tabellen i bilaget. Når den udløsende mængde for enten Colombia eller Peru er nået i det pågældende kalenderår, vedtager Kommissionen efter hasteproceduren i artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, hvorved den enten midlertidigt kan suspendere den præferencetold, der finder anvendelse på produkter af den pågældende oprindelse, samme år i en periode på højst tre måneder, som ligger inden for det pågældende kalenderår, eller fastsætte, at en sådan suspension ikke er hensigtsmæssig.

"2.   En separat årlig udløsende importmængde fastsættes for import af produkter omhandlet i stk. 1; som anført i anden, tredje og fjerde kolonne i tabellen i bilaget. Så snart den udløsende mængde for Colombia, Ecuador eller Peru er nået i det pågældende kalenderår, vedtager Kommissionen efter hasteproceduren i artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, hvorved den midlertidigt suspenderer den præferencetold, der finder anvendelse på produkter af den pågældende oprindelse, samme år i en periode på højst tre måneder, som ligger inden for det pågældende kalenderår.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet har behov for månedlige oplysninger om bananimporten og udbyttet derved i en analyse af effekten af importen, før den udløsende mængde nås. EU's aftale med Colombia og Peru fastsætter: "når den udløsende mængde nås... kan EU midlertidigt suspendere præferencetolden" (bilag I, tillæg 1, afsnit A). Med andre ord kan mekanismen udløses automatisk, når den udløsende mængde nås.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 19/2013

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 b.  I artikel 15 indsættes følgende stykke:

 

"2 a.  Kommissionen skal holde Europa-Parlamentet og Rådet orienteret om udviklingen i bananimporten fra Colombia, Ecuador og Peru og dennes indvirkning på EU's marked og producenter. Kommissionen bør i denne henseende hvert år, senest den første oktober i det pågældende år, foretage en analyse af de sidste 9 måneder og fremsende denne til Parlamentet og Rådet.

 

Denne analyse skal gøre det muligt at vurdere risiciene for en eventuel destabilisering af markedet, og forudse udviklingen i importen for resten af året. Dette forudsætter, at Kommissionen tager højde for alle de oplysninger, der er indhentet i løbet af det seneste år, navnlig de europæiske produktionsmængder, importmængden, salgsprisen for bananer på det europæiske marked, hovedsagelig i de lande, som producerer bananer, samt priserne i udlandet. Kommissionen bør også vurdere konsekvenserne for de europæiske producenter, navnlig med hensyn til deres beskæftigelse og deres indkomst.

 

Når importmængden når 80 % af tærsklen for udløsning af stabiliseringsmekanismen, som angivet i bilaget til denne forordning for et eller flere af de lande, der er parter i aftalen, bør Kommissionen formelt underrette Europa-Parlamentet og Rådet ved en skriftlig procedure og foretage en analyse af bananimportens indvirkning på EU-markedet."

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 19/2013

Artikel 15 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

4c.  Artikel 15, stk. 3, udgår

"3.   Kommissionen skal, når den træffer afgørelse om, hvorvidt der skal anvendes foranstaltninger i henhold til stk. 2, tage hensyn til den virkning, som den pågældende import har på situationen på EU-markedet for bananer. Denne undersøgelse skal omfatte faktorer såsom: den pågældende imports betydning for prisniveauet i Unionen, udviklingen i import fra andre kilder samt EU-markedets generelle stabilitet.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=DA)

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 19/2013

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d.  I artikel 15 indsættes følgende stykke:

 

"3a.   Med henblik på at muliggøre en mere nøjagtig evaluering af importen og situationen på EU's bananmarked, indfører Kommissionen nøjagtige statistiske redskaber, der holder øje med mængden af og prisen på import af bananer, herunder opdelt pr. måned og hovedsagelig i de EU-lande, som producerer bananer. Kommissionen offentliggør og opdaterer hver tredje måned oplysninger om prisudviklingen for umodne bananer på EU-markedet på sit websted. Kommissionen kan indkalde til ad hoc-opfølgningsmøder, hvor medlemsstater og vigtige parter deltager."

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 19/2013

Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4e.   I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

 

"7a.  Kommissionen fremsender en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af stabiliseringsmekanismen for bananer før den 1. januar 2019. Rapporten omfatter en vurdering af udviklingen i bananimporten og dennes indvirkning på EU-markedet og producenterne i EU. Kommissionen overvejer at træffe egnede foranstaltninger, herunder kompenserende foranstaltninger, hvis rapporten påviser en alvorlig forværring, eller fare for en alvorlig forværring af situationen på EU's bananmarked og/eller for de europæiske producenter."

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 20/2013

Artikel 15 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a.  Artikel 15, stk. 2, affattes således:

2.  En separat årlig udløsende importmængde fastsættes for import af produkter omhandlet i stk. 1 som anført i tabellen i bilaget. Importen af de i stk. 1 omhandlede produkter til præferencetoldsatsen skal foruden oprindelsesbeviset i bilag II (vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde) til aftalen være betinget af, at der fremlægges et eksportcertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i det mellemamerikanske land, hvorfra produktet eksporteres. Når den udløsende mængde for et mellemamerikansk land er nået i det pågældende kalenderår, vedtager Kommissionen efter hasteproceduren i artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, hvorved de enten midlertidigt kan suspendere den præferencetold, der finder anvendelse på produkter af den pågældende oprindelse, samme år i en periode på højst tre måneder, som ligger inden for det pågældende kalenderår, eller fastsætte, at en sådan suspension ikke er hensigtsmæssig.

"2.  En separat årlig udløsende importmængde fastsættes for import af produkter omhandlet i stk. 1 som anført i tabellen i bilaget. Importen af de i stk. 1 omhandlede produkter til præferencetoldsatsen skal foruden oprindelsesbeviset i bilag II (vedrørende definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde) til aftalen være betinget af, at der fremlægges et eksportcertifikat udstedt af de kompetente myndigheder i det mellemamerikanske land, hvorfra produktet eksporteres. Så snart den udløsende mængde for et mellemamerikansk land er nået i det pågældende kalenderår, vedtager Kommissionen efter hasteproceduren i artikel 14, stk. 4, en gennemførelsesretsakt, hvorved den midlertidigt suspenderer den præferencetold, der finder anvendelse på produkter af den pågældende oprindelse, samme år i en periode på højst tre måneder, som ligger inden for det pågældende kalenderår.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet har behov for månedlige oplysninger om bananimporten og udbyttet derved i en analyse af effekten af importen, før den udløsende mængde nås. EU's aftale med Colombia og Peru fastsætter: "når den udløsende mængde nås... kan EU midlertidigt suspendere præferencetolden" (bilag I, tillæg 1, afsnit A).Med andre ord kan mekanismen udløses automatisk, når den udløsende mængde nås.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 20/2013

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  I artikel 15 indsættes følgende stykke:

 

"2 a.   Kommissionen skal holde Europa-Parlamentet og Rådet orienteret om udviklingen i bananimporten fra Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama og dennes indvirkning på EU-markedet og de europæiske producenter. Kommissionen bør i denne henseende hvert år, senest den 1. oktober i det pågældende år, foretage en analyse af de sidste 9 måneder og fremsende denne til Parlamentet og Rådet.

 

Denne analyse skal gøre det muligt at vurdere risiciene for en eventuel destabilisering af markedet, og forudse udviklingen i importen for resten af året. Dette forudsætter, at Kommissionen tager højde for alle de oplysninger, der er indhentet i løbet af det seneste år, navnlig de europæiske produktionsmængder, importmængden, salgsprisen for bananer på det europæiske marked, hovedsagelig i de lande, som producerer bananer, samt priserne i udlandet. Kommissionen bør også vurdere konsekvenserne for de europæiske producenter, navnlig med hensyn til deres beskæftigelse og deres indkomst.

 

Når importmængden når 80 % af tærsklen for udløsning af stabiliseringsmekanismen som angivet i bilaget til denne forordning for et eller flere af de lande, der er parter i aftalen, bør Kommissionen formelt underrette Europa-Parlamentet og Rådet ved en skriftlig procedure og foretage en analyse af bananimportens indvirkning på EU-markedet."

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 20/2013

Artikel 15 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1c.   Artikel 15, stk. 3, udgår

3.   Kommissionen skal, når den træffer afgørelse om, hvorvidt der skal anvendes foranstaltninger i henhold til stk. 2, tage hensyn til den virkning, som den pågældende import har på situationen for bananer på EU-markedet. Denne undersøgelse skal omfatte faktorer såsom: Den pågældende imports betydning for prisniveauet i Unionen, udviklingen i import fra andre kilder samt EU-markedets generelle stabilitet.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 20/2013

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.  I artikel 15 indsættes følgende stykke:

 

"3a.   Med henblik på at muliggøre en mere nøjagtig evaluering af importen og situationen på EU's bananmarked, indfører Kommissionen nøjagtige statistiske redskaber, der holder øje med mængden af og prisen på import af bananer, herunder opdelt pr. måned og hovedsagelig i de EU-lande, som producerer bananer. Kommissionen offentliggør og opdaterer hver tredje måned oplysninger om prisudviklingen for umodne bananer på EU-markedet på sit websted. Kommissionen kan indkalde til ad hoc-opfølgningsmøder, hvor medlemsstater og vigtige parter deltager." "

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 20/2013

Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e.  I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

 

"7a. Kommissionen fremsender en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af stabiliseringsmekanismen for bananer før den 1. januar 2019. Rapporten omfatter en vurdering af udviklingen i bananimporten og dennes indvirkning på EU-markedet og producenterne i EU. Kommissionen overvejer at træffe egnede foranstaltninger, herunder kompenserende foranstaltninger, hvis rapporten påviser en alvorlig forværring, eller fare for en alvorlig forværring af situationen på EU's bananmarked og/eller for de europæiske producenter."

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING

Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om, at der er behov for et tæt samarbejde om overvågningen af gennemførelsen af aftalen samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Ecuador og Peru på den anden side [1]. Med henblik herpå aftaler de følgende:

–  Efter anmodning fra Europa-Parlamentets kompetente udvalg aflægger Kommissionen rapport til udvalget om eventuelle særlige problemer i forbindelse med Colombias, Ecuadors eller Perus gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling.

–  Hvis Europa-Parlamentet vedtager en henstilling om indledning af en undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, vil Kommissionen nøje undersøge, om betingelserne i forordning (EU) nr. 19/2013 for indledning på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen ikke anser betingelserne for opfyldt, forelægger den Europa-Parlamentets kompetente udvalg en rapport med en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for igangsættelsen af en sådan undersøgelse.

–  Kommissionen foretager en evaluering af situationen for de europæiske bananproducenter som anført i artikel 15, stk. 7a i denne forordning før (...). Hvis der konstateres en alvorlig forværring, eller fare for en alvorlig forværring af markedet eller af de europæiske producenters situation, kan passende foranstaltninger overvejes, såsom en forlængelse af mekanismen efter samtykke fra de lande, der deltager i aftalen eller kompenserende foranstaltninger. Kommissionen vil fortsat foretage en årlig analyse af markedssituationen og de europæiske producenter efter 2020, hvilket om nødvendigt vil føre til støtteforanstaltninger.

FÆLLES ERKLÆRING

Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om, at der er behov for et tæt samarbejde om overvågningen af gennemførelsen af aftalen samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 20/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Honduras og Panama på den anden side [1]. Med henblik herpå aftaler de følgende:

–  Efter anmodning fra Europa-Parlamentets kompetente udvalg aflægger Kommissionen rapport til udvalget om eventuelle særlige problemer i forbindelse med Costa Ricas, El Salvadors, Guatemalas, Honduras, Nicaraguas og Panamas gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling.

–  Hvis Europa-Parlamentet vedtager en henstilling om indledning af en undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, vil Kommissionen nøje undersøge, om betingelserne i forordning (EU) nr. 20/2013 for indledning på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen ikke anser betingelserne for opfyldt, forelægger den Europa-Parlamentets kompetente udvalg en rapport med en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for igangsættelsen af en sådan undersøgelse.

–  Kommissionen vil foretage en evaluering af situationen for de europæiske bananproducenter som anført i artikel 15, stk. 7a i denne forordning før den 1. januar 2019. Hvis der konstateres en alvorlig forværring, eller fare for en alvorlig forværring af markedet eller af de europæiske producenters situation, kan passende foranstaltninger overvejes, såsom en forlængelse af mekanismen efter samtykke fra de lande, der deltager i aftalen eller kompenserende foranstaltninger. Kommissionen vil fortsat foretage en årlig analyse af markedssituationen og de europæiske producenter efter 2020, hvilket om nødvendigt vil føre til støtteforanstaltninger.

BEGRUNDELSE

1. Status for bananmarkedet i Den Europæiske Union

1.1 Forbrug:

Bananen er den frugt, der spises flest af i verden. Den Europæiske Union er dens primære marked og tegner sig for omkring en tredjedel af verdens eksport. I 2015 blev der spist 5,8 mio. tons bananer i EU, og efterspørgslen har været stigende i de senere år. Europæerne importerer fortrinsvis fra landene i Mellemamerika og Latinamerika. Ecuador er den primære eksportør til Unionen med en eksport på 1 360 811 tons bananer i 2015. Ecuador efterfølges af Colombia (1 314 955 tons i 2015) og Costa Rica (947 749 tons i 2015). I alt importerer EU 5,2 mio. tons bananer, heraf 1,1 mio. tons med toldfri adgang fra AVS-landene. Denne import svarer til 88,7 % af de bananer, der spises i Europa. Den resterende del af markedet, dvs. 11,4 % af de bananer, der spises i Europa, tilfalder europæiske producenter. Den er blevet formindsket med tiden og udgjorde 12,6 % for tre år siden. Denne nedgang har udelukkende været til fordel for "ikke-AVS-lande", idet andelen af AVS-bananer i den europæiske import i samme periode er faldet med 1,2 %.

1.2 Produktion:

I 2015 forsynede de europæiske bananproducenter det indre marked med 669 673 tons, og deres produktion var udelukkende beregnet til dette marked. Fem europæiske lande producerer bananer. Spanien er den primære producent og tegner sig for halvdelen af det europæiske udbud (381 827 tons i 2015), Frankrig er den næststørste producent (263 022 tons i 2015), og Portugal er den tredjestørste producent (18 645 tons i 2015). Disse tre landes produktion foregår udelukkende i deres regioner i den yderste periferi: De Kanariske Øer for Spaniens vedkommende, Guadeloupe og Martinique for Frankrigs vedkommende og Madeira og Azorerne for Portugals vedkommende. Cypern og Grækenland er de andre to europæiske producenter, men deres produktionsniveau er dog mindre.

I disse øområder spiller bananproduktionssektoren en meget vigtig økonomisk rolle. 37 000 ansatte er direkte eller indirekte afhængige af den, hvilket gør den til en af de primære aktiviteter i disse regioner. Den sikrer den maritime trafiks levedygtighed og muliggør dermed regelmæssige forsyninger til disse regioner fra det kontinentale Europa og nedbringelse af leveomkostningerne i øsamfundene. Sektoren er i øvrigt eksemplarisk hvad angår bæredygtighed. De europæiske producenter overholder sociale, hygiejnemæssige og miljømæssige standarder, som er blandt de bedste i verden. På De Franske Antiller har sektorens ansvarlige investeret i erhvervsuddannelse for at fremme god praksis inden for bæredygtigt landbrug, forskning og udvikling.

2. Beskyttelse af bananen, et "følsomt" landbrugsprodukt, inden for rammerne af handelsaftaler

2.1 Udviklingen på det europæiske marked

Det europæiske marked for bananer er gradvist blevet åbnet for konkurrence fra producenter i tredjelande. Inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, som blev vedtaget i februar 1993, havde Unionen besluttet at give toldfri adgang for bananproducenter fra AVS-landene. Men denne handelspræference, som blev anset for at være diskriminerende ifølge WTO's regler, blev anfægtet af flere lande i Latinamerika og af USA. Som følge af en afgørelse fra WTO måtte Unionen indrømme en gradvis årlig afvikling af tolden til 114 EUR/ton for bananer med oprindelse i "ikke-AVS-lande" inden 2017 inden for rammerne af Genèveaftalen fra 2009.

Sideløbende hermed indgik Unionen i december 2012 en frihandelsaftale med Colombia og Peru og en aftale, der oprettede en associering med Mellemamerika, hvori der er fastsat en gradvis afvikling af toldsatserne for bananer til 75 EUR/ton inden den 1. januar 2020. Ecuador, som vil tiltræde aftalen med Colombia og Peru, når den er ratificeret af parterne, får ligeledes gavn af denne afvikling.

De toldpræferencer, der indrømmes til lande, der konkurrerer med EU på bananmarkedet, har resulteret i en stigning i importen. Den er steget med 3 % i 2015, med 6 % i 2014 og med 5 % i 2013.

2.2 EU-instrumenter til beskyttelse af bananerne inden for rammerne af aftalen

Den voksende internationale konkurrence som følge af nedsættelsen af toldsatserne for bananer fra ikke-AVS-lande har fået Kommissionen til at opføre bananer på Unionens liste over "følsomme" landbrugsprodukter og beskytte dem ved hjælp af handelsinstrumenter. Aftalen mellem Den Europæiske Union, Colombia og Peru, som Ecuador vil tiltræde, indeholder i lighed med associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Mellemamerika to beskyttelsesmekanismer, der gør det muligt at forhindre, at massiv import med oprindelse i et eller flere af disse lande destabiliserer det europæiske marked og skader EU's producenter. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 og 20/2013 er de retsakter, der fastsætter funktionsmåden og gennemførelsen af aftalens bestemmelser om frihandel og associering. Den ændring, som Kommissionen har foreslået, tager højde for Ecuadors tiltrædelse af aftalen med Colombia og Peru.

Det første af de to instrumenter er en bilateral beskyttelsesklausul, som finder anvendelse i de første ti år af aftalens gennemførelse. Den gør det muligt at stabilisere toldnedsættelsen eller på ny at forhøje toldsatserne i tilfælde af en betydelig forhøjelse af importen med oprindelse i Colombia, Peru, Ecuador eller Mellemamerika, som er af en sådan karakter, at den kan tilføje EU's producenter betydelig skade. Ecuadors forskudte tiltræden betyder, at klausulen finder forskudt anvendelse for dette land i forhold til Colombia og Peru for at nå frem til den samme periode på ti års anvendelse for hver af de tre handelspartnere.

Det andet instrument er en såkaldt "stabiliseringsmekanisme". Dens virkning er den samme som klausulens, bortset fra, at aktiveringen af den ikke kræver, at der indledes en undersøgelsesprocedure for at fastslå, om der er lidt skade. Den kan aktiveres straks ved overskridelse af den tærskelmængde for importerede bananer til Unionen, der hvert år fastsættes af aftalens parter. Dette gør den lettere at anvende, eftersom Kommissionen er forpligtet til at reagere i tilfælde af en overskridelse af tærsklen. Den kan efter en undersøgelse af overskridelsens virkning på det europæiske marked direkte aktivere mekanismen. I praksis har Kommissionen aldrig udløst den, trods overskridelser tre år i træk fra 2013 til 2015 fra Perus side og i 2015 fra Guatemalas side. Den har således vurderet, at disse overskridelser ikke destabiliserede det europæiske marked og ikke berettigede, at man tog mekanismen i anvendelse. Lige som beskyttelsesklausulen er mekanismen midlertidig og må ikke længere anvendes fra den 1. januar 2020.

3. Sikring af en bedre beskyttelse af de europæiske producenter

3.1 Større åbenhed:

Ændringen af reglerne skal sikre en effektiv beskyttelse af de europæiske producenter. Den skal gøre det muligt bedre at forudsige stigninger i importen af bananer til Unionen, bedre at tage højde for dem og bedre at reagere på dem.

Derfor foreslår ordføreren, at Kommissionen fremover konstant holder Europa-Parlamentet og Rådet informeret om udviklingen i importen af bananer til Unionen, hvilket vil gøre det muligt at forudse risikoen for overskridelser. Følgelig skal Kommissionen i tilfælde af en betydelig stigning i importen fra et givet land, som kan føre til, at tærsklen for udløsning af stabiliseringsmekanismen risikerer at blive nået, underrette Europa-Parlamentet og Rådet. Denne underretning skal foregå skriftligt.

For øvrigt bør Eurostats database, som Kommissionen anvender til at vurdere bananernes udvikling på det europæiske marked, forbedres og harmoniseres med henblik på at muliggøre en præcis vurdering af situationen på EU-markedet.

Endelig ønsker ordføreren, at Kommissionen overvejer en videreførelse af stabiliseringsmekanismen efter 2020 med henblik på at beskytte de europæiske producenter mod stigningen i importen med oprindelse i tredjelande. Dette kunne ske inden for rammerne af en fælles erklæring med Parlamentet, som Rådet skulle have mulighed for at tilslutte sig. Hvis ikke alle deltagerstaterne giver samtykke til denne forlængelse, bør Kommissionen overveje korrigerende foranstaltninger.

3.2 Fastholdelse af de høje standarder for den europæiske banansektor:

Banansektorens betydning for den økonomiske udvikling i mange af regionerne i EU's yderste periferi og de bestræbelser, som sektoren har gjort sig, for at bananproduktionen skal være så bæredygtig som muligt, bør anspore os til at bevare denne sektor og til at sørge for, at de internationale aftaler, der undertegnes, ikke udgør en trussel for denne produktion.

De høje sociale og miljømæssige standarder, som Den Europæiske Union pålægger sine producenter, bør være en fordel for vores producenter.

Vores handelspolitik bør således bidrage til at fastholde det høje niveau for disse europæiske standarder og til at arbejde for overholdelse af tilsvarende standarder på verdensplan, og bør ikke bidrage til et kapløb mod bunden.

Derfor er en tilstrækkelig beskyttelse af bananer som et "følsomt" europæisk produkt afgørende.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bilateral beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanisme for bananer i handelsaftalen mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side

Referencer

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Dato for høring af EP

26.5.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

8.6.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Dato for indgivelse

29.9.2016