RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja muudetakse määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

29.9.2016 - (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Marielle de Sarnez


Menetlus : 2015/0112(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0277/2016
Esitatud tekstid :
A8-0277/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja muudetakse määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0220),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0131/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A8-0277/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisdeklaratsioonid;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Enne rahvusvaheliste kaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste alustamist või sellise lepingu laiendamist uutele riikidele tuleks süstemaatiliselt teostada ja kasutada mõju-uuringuid, kui nendel lepingutel või laiendamistel on otsene mõju liidu äärepoolseimate piirkondade majandusele ja tootmisele.

(vt – komisjoni teatis COM(2008) 0642 / Äärepoolseimad piirkonnad – Euroopa eelis – komisjoni teatis COM(2012) 287 / Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad: partnerluse arendamine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu edendamiseks)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Ecuador, koos Colombiaga üks peamisi liidu turule jõudvate banaanide tootjaid ja tarnijaid, on lepinguga ühinemas. Seetõttu tuleb Ecuadorile laiendada kehtivat banaane käsitlevat stabiilsusmehhanismi. Kuid praeguse banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamine on osutunud ebatõhusaks. Kogemused näitavad, et mehhanism ei ole kuigi paindlik, ja see kahjustab tema tõhusust. Kolm aastat järjest on Peruu puhul iga-aastane impordi signaalkogus ületatud, ilma et mingeid meetmeid oleks võetud. Seetõttu tuleb teha muudatusi, tagamaks et kohaldatav menetlus oleks kiirem ja lihtsustatum ja et paraneks teabevahetus Euroopa Parlamendi, komisjoni ja liikmesriikide vahel, eelkõige võttes kasutusele varajase hoiatuse, kui 80% impordi signaalkogusest on ületatud, ning luues hindade vaatluskeskuse.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 1 – taane 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 19/2013

Artikkel 1 – punkt h

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 a.   Artikli 1 punkt h asendatakse järgmisega:

h)  „üleminekuperiood” – 10 aastat alates lepingu kohaldamise kuupäevast toote suhtes, mille kohta on lepingu I lisa 1. liite („Tollimaksude kaotamine”) B jao 1. ja 2. alajaos sätestatud Colombiast ja Peruust pärinevate kaupade tollitariifide kaotamise ajakavas („tollitariifide kaotamise ajakava”) tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud alla 10 aasta või tariifide kaotamise periood, millele lisandub kolm aastat toodete puhul, mille suhtes on tollitariifide kaotamise ajakavas tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud 10 aastat või rohkem. tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud alla 10 aasta või tariifide kaotamise periood, millele lisandub kolm aastat toodete puhul, mille suhtes on tollitariifide kaotamise ajakavas tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud 10 aastat või rohkem.

„h)  „üleminekuperiood” – 10 aastat alates lepingu kohaldamise kuupäevast toote suhtes, mille kohta on lepingu I lisa 1. liite („Tollimaksude kaotamine”) B jao 1. ja 2. alajaos sätestatud Colombiast, Ecuadorist ja Peruust pärinevate kaupade tollitariifide kaotamise ajakavas („tollitariifide kaotamise ajakava”) tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud alla 10 aasta või tariifide kaotamise periood, millele lisandub kolm aastat toodete puhul, mille suhtes on tollitariifide kaotamise ajakavas tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud 10 aastat või rohkem. tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud alla 10 aasta või tariifide kaotamise periood, millele lisandub kolm aastat toodete puhul, mille suhtes on tollitariifide kaotamise ajakavas tariifide kaotamise perioodiks ette nähtud 10 aastat või rohkem. Selle perioodi kohaldamine Ecuadori suhtes algab alates riigi ühinemisest lepinguga. “

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 1 – taane 1 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EL) nr 19/2013

Artikkel 15 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a.  Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.   Lõikes 1 osutatud toodete impordi suhtes kehtestatakse eraldi iga-aastane impordi signaalkogus lisas esitatud tabeli teise ja kolmanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, võtab komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 osutatud kiirmenetlusega vastu rakendusakti, millega ta võib kas peatada ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes, samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni, või otsustada, et selline peatamine ei ole asjakohane.

„2.   Lõikes 1 osutatud toodete impordi suhtes kehtestatakse eraldi iga-aastane impordi signaalkogus lisas esitatud tabeli teise, kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia, Ecuadori või Peruu puhul, võtab komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 osutatud kiirmenetlusega vastu rakendusakti, millega ta peatab ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes, samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Selgitus

Euroopa Parlamendil ja nõukogul on vaja igakuiselt teavet banaanide impordi ja selle tulemusel saadud kasumi kohta impordi mõju-uuringute kaudu, enne kui saavutatakse signaalkogus. ELi, Colombia ja Peruu vahelises lepingus on sätestatud, et „kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub (...), võib EL peatada ajutiselt soodustollimaksu (I lisa 1. liite A jagu). Ehk teisisõnu võib signaalkoguse täitumisel mehhanismi automaatselt käivitada.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 b (uus)

Määrus (EL) nr 19/2013

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a.  Komisjon peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu Colombiast, Ecuadorist ja Peruust pärit banaaniimpordi suundumustest ja nende mõjust liidu turule ja liidu tootjatele. Sellel eesmärgil peab komisjon teostama hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks analüüsi möödunud aasta viimase üheksa kuu kohta ja edastama selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

Analüüs peab võimaldama hinnata turu võimaliku destabiliseerumise ohtu ja ennetama impordi suundumusi järelejäänud kalendriaastal. Selleks peab komisjon võtma arvesse kõiki möödunud aasta jooksul kogunenud andmeid, eelkõige ELi toodangut, impordikoguseid, banaani müügihinda ELi banaaniturul ja eelkõige banaane tootvate riikide turul ning hindu välisriikides. Lisaks peab komisjon hindama mõju ELi tootjatele, eriti nende tööhõivele ja sissetulekule.

 

Kui impordikogused saavutavad ühe või mitme lepingu osalisriigi puhul 80 % stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks vajalikust signaalkogusest, millele on osutatud käesoleva määruse lisas, peab komisjon hoiatama Euroopa Parlamenti ja nõukogu ametliku kirjaliku menetluse teel ja esitab neile analüüsi impordi mõju kohta ELi banaaniturule. “

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 c (uus)

Määrus (EL) nr 19/2013

Artikkel 15 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 c.  Artikli 15 lõige 3 jäetakse välja.

„3.   Otsuse tegemisel selle kohta, kas tuleks kohaldada lõikes 2 nimetatud meetmeid, võtab komisjon arvesse vaatlusaluse impordi mõju liidu banaanituru olukorrale. Uuritakse muu hulgas selliseid tegureid nagu vaatlusaluse impordi mõju liidu hinnatasemele, teistest kohtadest lähtuva impordi areng ja liidu turu üldine stabiilsus.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=ET)

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 d (uus)

Määrus (EL) nr 19/2013

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d.  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a.   Selleks et võimaldada impordi ja ELi banaanituru olukorra üksikasjalikumat hindamist, võtab komisjon kasutusele täpsed statistikavahendid, mis võtavad arvesse suundumusi imporditavate banaanide koguste ja hindade puhul, sh igakuiselt ja eelkõige ELi banaane tootvates liikmesriikides. Komisjon avaldab oma internetisaidil ja ajakohastab iga kolme kuu tagant andmeid roheliste banaanide hinnasuundumuste kohta ELi turul. Komisjon võib korraldada järelevalve teemalisi erakorralisi koosolekuid, millel osalevad liikmesriigid ja huvirühmad. “

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – taane 1 – punkt 4 e (uus)

Määrus (EL) nr 19/2013

Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 e.  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 a.  Komisjon esitab 1. jaanuariks 2019 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamise kohta. Aruanne sisaldab hinnangut banaaniimpordi suundumuste ja nende mõju kohta liidu turule ja liidu tootjatele. Kui aruandest ilmneb liidu banaanituru või ELi tootjate olukorra tõsine halvenemine või selle oht, siis kavandab komisjon asjakohaste meetmete, sh tasakaalustavate kõrvalmeetmete võtmise. “

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EL) nr 20/2013

Artikkel 15 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a.  Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Lõikes 1 osutatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestatakse eraldi iga-aastane impordi signaalkogus lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 osutatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada lepingu II lisa („Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid”) kohane päritolutõend ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal mõne Kesk-Ameerika riigi signaalkogus täitub, võtab komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 osutatud kiirmenetlusega vastu rakendusakti, millega ta võib kas peatada ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes, samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni, või otsustada, et selline peatamine ei ole asjakohane.

„2.  Lõikes 1 osutatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestatakse eraldi iga-aastane impordi signaalkogus lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 osutatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada lepingu II lisa („Mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö viisid”) kohane päritolutõend ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal mõne Kesk-Ameerika riigi signaalkogus täitub, võtab komisjon kooskõlas artikli 14 lõikes 4 osutatud kiirmenetlusega vastu rakendusakti, millega ta peatab ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes, samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Selgitus

Euroopa Parlamendil ja nõukogul on vaja igakuiselt teavet banaanide impordi ja banaanidest saadud kasumi kohta impordi mõju-uuringute kaudu, enne kui saavutatakse signaalkogus. ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahelises lepingus on sätestatud, et niipea kui signaalkogus täitub, võib EL peatada ajutiselt soodustollimaksu, ehk teisisõnu võib signaalkoguse täitumisel mehhanismi automaatselt käivitada.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EL) nr 20/2013

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a.   Komisjon peab teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu Costa Ricast, El Salvadorist, Guatemalast, Hondurasest, Nicaraguast ja Panamast pärit banaaniimpordi suundumustest ja nende mõjust liidu turule ja liidu tootjatele. Sellel eesmärgil peab komisjon teostama hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks analüüsi möödunud aasta viimase üheksa kuu kohta ja edastama selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

Analüüs peab võimaldama hinnata turu võimaliku destabiliseerumise ohtu ja ennetama impordi suundumusi järelejäänud kalendriaastal. Selleks peab komisjon võtma arvesse kõiki möödunud aasta jooksul kogunenud andmeid, eelkõige ELi toodangut, impordikoguseid, banaani müügihinda ELi banaaniturul ja eelkõige banaane tootvate liikmesriikide turul ning hindu välisriikides. Lisaks peab komisjon hindama mõju ELi tootjatele, eriti nende tööhõivele ja sissetulekule.

 

Kui impordikogused saavutavad ühe või mitme lepingu osalisriigi puhul 80 % stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks vajalikust signaalkogusest, millele on osutatud käesoleva määruse lisas, peab komisjon hoiatama Euroopa Parlamenti ja nõukogu ametliku kirjaliku menetluse teel ja esitama neile analüüsi impordi mõju kohta ELi banaaniturule. “

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)

Määrus (EL) nr 20/2013

Artikkel 15 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 c.   Artikli 15 lõige 3 jäetakse välja.

3.   Otsuse tegemisel selle kohta, kas tuleks kohaldada lõikes 2 nimetatud meetmeid, võtab komisjon arvesse vaatlusaluse impordi mõju liidu banaanituru olukorrale. Uuritakse muu hulgas selliseid tegureid nagu vaatlusaluse impordi mõju liidu hinnatasemele, teistest kohtadest lähtuva impordi areng ja liidu turu üldine stabiilsus.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 d (uus)

Määrus (EL) nr 20/2013

Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d.  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a.   Selleks et võimaldada impordi ja ELi banaanituru olukorra üksikasjalikumat hindamist, võtab komisjon kasutusele täpsed statistikavahendid, mis võtavad arvesse suundumusi seoses imporditavate banaanide koguste ja hindadega, sh igakuiselt ja eelkõige ELi banaane tootvates liikmesriikides. Komisjon avaldab oma internetisaidil ja ajakohastab iga kolme kuu tagant andmeid roheliste banaanide hinnasuundumuste kohta ELi turul. Komisjon võib korraldada järelevalve teemalisi erakorralisi koosolekuid, millel osalevad liikmesriigid ja huvirühmad. “

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1 e (uus)

Määrus (EL) nr 20/2013

Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e.  Artiklisse 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 a. Komisjon esitab 1. jaanuariks 2019 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamise kohta. Aruanne sisaldab hinnangut banaaniimpordi suundumuste ja nende mõju kohta liidu turule ja liidu tootjatele. Kui aruandest ilmneb liidu banaanituru või ELi tootjate olukorra tõsine halvenemine või selle oht, siis kavandab komisjon asjakohaste meetmete, sh kompenseerivate kõrvalmeetmete võtmise. “

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

ÜHISDEKLARATSIOON

Euroopa Parlament ja komisjon on nõus, et lepingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määruse (EL) nr 19/2013 (millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism) [1] rakendamise üle järelevalve teostamisel on tähtis teha tihedat koostööd. Sel eesmärgil on nad kokku leppinud järgmises.

–  Komisjon annab Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni taotlusel sellele aru mis tahes konkreetsetest mureküsimustest, mis on seotud Colombia, Ecuadori või Peruu poolt tema kohustuste täitmisega kaubanduse ja säästva arengu vallas.

–  Juhul kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse algatada kaitsemeetme alane uurimine, analüüsib komisjon hoolikalt, kas määruse (EL) nr 19/2013 kohased tingimused ex officio algatamiseks on täidetud. Juhul kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile aruande ning selgitab kõiki tegureid, mis on sellise uurimise algatamise seisukohast asjakohased.

–  Komisjon hindab 1. jaanuariks 2019 ELi banaanitootjate olukorda, nagu on sätestatud käesoleva määruse artikli 15 lõikes 7 a. Kui täheldatakse liidu banaanituru või ELi tootjate olukorra tõsist halvenemist või selle ohtu, siis võib kaaluda asjakohaste meetmete võtmist, sh mehhanismi kohaldamisaja pikendamist lepinguosaliste nõusolekul või tasakaalustusmeetmeid. Komisjon jätkab liidu banaanituru ja ELi tootjate olukorra hindamist pärast 2020. aastat ja võtab vajaduse korral kaitsemeetmeid.

ÜHISDEKLARATSIOON

Euroopa Parlament ja komisjon on nõus, et lepingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määruse (EL) nr 20/2013 (millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism) [1] rakendamise üle järelevalve teostamisel on tähtis teha tihedat koostööd. Sel eesmärgil on nad kokku leppinud järgmises.

–  Komisjon annab Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni taotlusel sellele aru mis tahes konkreetsetest mureküsimustest, mis on seotud Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama poolt nende kohustuste täitmisega kaubanduse ja säästva arengu vallas.

–  Juhul kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse algatada kaitsemeetme alane uurimine, analüüsib komisjon hoolikalt, kas määruse (EL) nr 20/2013 kohased tingimused ex officio algatamiseks on täidetud. Juhul kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile aruande ning selgitab kõiki tegureid, mis on sellise uurimise algatamise seisukohast asjakohased.

–  Komisjon hindab 1. jaanuariks 2019 ELi banaanitootjate olukorda, nagu on sätestatud käesoleva määruse artikli 15 lõikes 7 a. Kui täheldatakse liidu banaanituru või ELi tootjate olukorra tõsist halvenemist või selle ohtu, siis võib kaaluda asjakohaste meetmete võtmist, sh mehhanismi kohaldamisaja pikendamist lepinguosaliste nõusolekul või tasakaalustusmeetmeid. Komisjon jätkab liidu banaanituru ja ELi tootjate olukorra hindamist pärast 2020. aastat ja võtab vajaduse korral kaitsemeetmeid.

SELETUSKIRI

1. Euroopa Liidu banaanituru praegune seisund

1.1 Tarbimine

Banaan on maailmas kõige rohkem tarbitav puuvili. Euroopa Liit on banaani jaoks maailma suurim turg ja moodustab ligikaudu kolmandiku maailma banaaniekspordist. 2015. aastal tarbiti ELis 5,8 miljonit tonni banaane ja nõudlus on viimastel aastatel kasvanud. Euroopa impordib banaane peamiselt Kesk-Ameerika ja Lõuna-Ameerika riikidest. Ecuador on suurim banaanide ELi eksportija, 2015. aastal eksporditi 1 360 811 tonni. Talle järgnevad Colombia (2015. aastal 1 314 955 tonni) ja Costa Rica (2015. aastal 947 749 tonni). Kokku impordib EL 5,2 miljonit tonni banaane, sellest 1,1 tonni AKV riikidest tollivabalt. Imporditud banaanid moodustavad 88,7 % ELis tarbitud banaanidest. Ülejäänud turuosa ehk 11,4 % ELis tarbitud banaanidest kaetakse liidu tootjate poolt. See turuosa on aja jooksul vähenenud, kolm aastat tagasi oli see 12,6 %. Vähenemine on tulnud kasuks ainult mitte-AKV riikidele, sest AKV riikidest imporditud banaanide osa vähenes samal ajal 1,2 %.

1.2 Tootmine

2015. aastal tootsid liidu tootjad siseturule 669 678 tonni banaane, nende toodang on mõeldud eranditult siseturule. Banaane toodavad viis ELi liikmesriiki. Suurim tootja on Hispaania, kes annab pole ELi banaanitoodangust (2015. aastal 381 827 tonni); talle järgneb teisel kohal Hispaania (2015. aastal 263 022 tonni); kolmandal kohal on Portugal (2015. aastal 18 645 tonni). Nende kolme riigi tootmine toimub eranditult liidu äärepoolseimates piirkondades: Hispaania puhul Kanaari saartel, Prantsusmaa puhul Guadeloupe’i ja Martinique’i saarel ja Portugali puhul Madeiral ja Assooridel. Küpros ja Kreeka on veel kaks ELi liikmesriiki kes banaane toodavad, kuid väiksemates kogustes.

Nimetatud saartel on banaanikasvatus oluline majandusvaldkond. Sellest sõltub otseselt või kaudselt 37 000 töökohta, mistõttu on banaanikasvatus nende piirkondade üks peamisi tegevusvaldkondi. Banaanikasvatus tagab merevedude elujõulisuse, mis võimaldab neid piirkondi korrapäraselt Euroopast varustada ja vähendada elukallidust saartel. Banaanisektor on muu hulgas kestlikkuse osas eeskujulik. Euroopa tootjad järgivad sotsiaalseid, sanitaar- ja keskkonnanorme, mis kuuluvad maailma kõige rangemate hulka. Prantsuse Antillidel on banaanisektoris tegutsejad investeerinud kutsekoolitusse, et edendada häid tavasid säästva põllumajanduse ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

2. Tundliku põllumajandustoote banaani kaitsmine kaubanduslepingute valdkonnas

2.1 ELi turu areng

ELi banaaniturg avati järk-järgult konkureerivate kolmandate riikide tootjatele. 1993. aasta veebruaris vastu võetud põllumajandustoodete ühise turukorralduse raames otsustas liit anda tollivaba turulepääsu AKV riikide tootjatele. Kuid selle kaubandussoodustuse, mida peeti WTO õiguse raames diskrimineerivaks, vaidlustasid mitmed Lõuna-Ameerika riigid ja USA. WTO otsuse järel pidi liit 2009. aasta Genfi lepingute raames nõustuma 2017. aastaks iga-aastase tollimaksumäära vähendamisega kuni 114 euroni tonni kohta banaanide puhul, mis on pärit mitte-AKV riikidest.

Paralleelselt sõlmis liit 2012. aasta detsembris vabakaubanduslepingu Colombia ja Peruuga ning Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu, milles on ette nähtud banaani suhtes kohaldatavate tollitariifide järkjärguline vähendamine kuni 75 euroni tonni kohta 1. jaanuariks 2020. Ecuadori suhtes, kes ühineb Colombia ja Peruuga sõlmitud lepinguga, kui selle osalised on lepingu ratifitseerinud, kohaldatakse samuti tollitariifide vähendamist.

Need banaaniturul ELiga konkureerivatele riikidele tehtud tariifisoodustused on kaasa toonud impordi kasvu. Import kasvas 2015. aastal 3 %, 2014. aastal 6 % ja 2013. aastal 5 %.

2.2 ELi instrumendid banaani kaitseks lepingu raames

Suurenenud rahvusvahelise konkurentsi tõttu, mis on tingitud tollitariifide vähenemisest mitte-AKV riikide puhul, kandis komisjon banaani liidu tundlike põllumajandustoodete loetellu, mida kaitstakse kaubandusinstrumentidega. Euroopa Liidu ja Colombia ja Peruu vaheline leping, millega ühineb ka Ecuador, ning samuti Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahelise assotsiatsiooni loomise leping sisaldab kahte kaitsemehhanismi, mis võimaldavad tagada, et massiline import ühest või mitmest nimetatud riigist ei destabiliseeri ELi turgu ja ei kahjusta ELi tootjaid. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused 19/2013 ja 20/2013 on õiguslikud instrumendid, milles on üksikasjalikult sätestatud nende kaitsemehhanismide toimimine vabakaubanduslepingute ja assotsiatsiooni loomise lepingu rakendamisel. Komisjoni esitatud muudatus võtab arvesse Ecuadori ühinemist Colombia ja Peruuga sõlmitud lepinguga.

Esimene kahest kaitsemehhanismist on kahepoolne kaitseklausel, mis kehtib lepingu kohaldamise kümne esimese aasta jooksul. See võimaldab stabiliseerida tollitariifide vähendamist või suurendada tollimakse, juhul kui import Colombiast, Peruust, Ecuadorist või Kesk-Ameerikast oluliselt kasvab, nii et see võib tekitada märgatavat kahju liidu tootjatele. Ecuadori eraldi ühinemine tähendab seda, et klauslit hakatakse kohaldama selle riigi suhtes hiljem kui Colombia ja Peruu suhtes, et saavutada kõigi kolme kaubanduspartneri puhul ühesugune kümneaastane kohaldamisaeg.

Teine instrument on nn stabiliseerimismehhanism. Selle mõju on klausliga identne, kuid selle käivitamine ei nõua uurimisprotsessi algatamist, et teha kindlaks kahju kannatamine. Mehhanismi võib käivitada juhul, kui ületatakse liidu imporditavate banaanide signaalkogus, mille lepinguosalised igal aastal uuesti kehtestavad. Seetõttu on mehhanismi kasutamine lihtsam, sest komisjon peab signaalkoguse ületamisel reageerima. Komisjon võib ELi turul signaalkoguse ületamisel mehhanismi otse käivitada. Praktikas ei ole komisjon seda kunagi teinud, kuigi signaalkogus on ületatud kolmel korral, Peruu poolt 2013. ja 2015. aastal ning Guatemala poolt 2015. aastal. Komisjon on senini leidnud, et see ei ole ELi turgu destabiliseerinud ja et mehhanismi käivitamine ei ole olnud põhjendatud. Nii nagu kaitseklauselgi, on kaitsemehhanism ajutine ja selle kohaldamine lõpeb 1. jaanuaril 2020.

3. ELi tootjate parema kaitse tagamine

3.1 Läbipaistvuse suurendamine

Määruse muutmine peab tagama ELi tootjate parema kaitse. Määruse muutmine peab võimaldama paremini ette näha banaaniimpordi kasvu liidu turul, seda ennetama ja aitama sellele paremini reageerida.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et komisjon teavitaks edaspidi pidevalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu banaaniimpordi suundumustest liidu turul, mis võimaldaks signaalkoguste ületamisele paremini reageerida. Kui ühe konkreetse riigi puhul impordikogus oluliselt suureneb, nii et signaalkogus võidakse ületada, peaks komisjon hoiatama Euroopa Parlamenti ja nõukogu. Hoiatus tuleks esitada kirjalikult.

Lisaks tuleks parendada ja ühtlustada Eurostati andmebaase, mida komisjon kasutab ELi banaanituru suundumuste hindamiseks, et olukorda ELi turul oleks võimalik täpselt hinnata.

Lisaks soovib raportöör, et komisjon kavandaks stabiliseerimismehhanismi jätkumise pärast 2020. aastat, et kaitsta ELi tootjaid kolmandatest riikidest pärit impordi suurenemise eest. See võiks toimuda ühise deklaratsiooni kujul koos Euroopa Parlamendiga, millega ka nõukogul on võimalus ühineda. Kui kõik osalisriigid ei ole nõus mehhanismi pikendamisega, peaks komisjon kavandama korrigeerivaid meetmeid.

3.2 ELi banaanisektori kõrgetele normidele vastavuse säilitamine

Kuna banaanisektor on paljude äärepoolseimate piirkondade arenguks oluline ja arvestades, et sektor on teinud pingutusi banaanide võimalikult jätkusuutlikuks tootmiseks, peaksime me seda sektorit säilitama ja tegema kõik võimaliku, et rahvusvahelised lepingud ELi banaanitootmist ei ohustaks.

Kõrged normid, mis Euroopa Liit on tootjatele sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas kehtestanud, peaksid olema meie tootjate eeliseks.

Meie kaubanduspoliitika peab seetõttu kaasa aitama ELi kõrgete normide säilitamisele ja toimima selle nimel, et üle maailma samasuguseid norme järgima hakataks, mitte aga norme langetama.

Seetõttu on ELi tundliku toote banaani asjakohane ja tõhus kaitse oluline.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism

Viited

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

EP-le esitamise kuupäev

26.5.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

8.6.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Esitamise kuupäev

29.9.2016