Menettely : 2015/0112(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0277/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0277/2016

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0014

MIETINTÖ     ***I
PDF 599kWORD 88k
29.9.2016
PE 585.819v02-00 A8-0277/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Marielle de Sarnez

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 19/2013 ja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EU) N:o 20/2013 muuttamisesta

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0220),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0131/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0277/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevat parlamentin ja komission yhteiset lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  On tarpeen toteuttaa ja käyttää vaikutustutkimuksia järjestelmällisesti ennen kansainvälisiä kauppasopimuksia koskevia neuvotteluja ja aina kun sopimusta laajennetaan koskemaan uusia valtioita, joilla on suora vaikutus unionin syrjäisimpien alueiden talouksiin ja tuotantoihin.

(Ks. komission tiedonanto COM(2008)0642, Syrjäisimmät alueet: Euroopan voimavara ja komission tiedonanto COM(2012)0287, Euroopan unionin syrjäisimmät alueet: tavoitteena älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kumppanuus)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Ecuador, joka on Kolumbian ohella yksi suurimmista banaanintuottajista ja -toimittajista unioniin, on liittymässä sopimukseen. Siksi nykyistä banaaneja koskevaa vakautusmekanismia olisi laajennettava kattamaan myös Ecuador. Nykyisen banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltaminen on kuitenkin osoittautunut tehottomaksi. Kokemukset ovat osoittaneet, että mekanismi on joustamaton, mikä heikentää sen vaikuttavuutta. Perun osalta määritetty kynnystuontimäärä ylitettiin kolmena peräkkäisenä vuotena, minkä johdosta ei kuitenkaan toteutettu toimenpiteitä. Näistä syistä tarvitaan muutoksia sen varmistamiseksi, että sovellettava menettely on nopeampi ja yksinkertaistettu, jotta parannetaan tiedonkulkua Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden välillä, erityisesti antamalla varhaisvaroitus, kun 80 prosenttia kynnystuontimäärästä ylittyy, ja perustamalla hintojen seurantaryhmä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 19/2013

1 artikla – h alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a.   Korvataan 1 artiklan h alakohta seuraavasti:

h)  ’siirtymäkaudella’ sopimuksen soveltamispäivästä alkavaa kymmenen vuoden jaksoa sellaisen tuotteen osalta, jolle on sopimuksen liitteen I lisäyksessä 1 (Tullien poistaminen) olevan B jakson 1 ja 2 alajaksossa esitetyssä tullien poistoluettelossa Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevien tavaroiden osalta, jäljempänä ’tullien poistoluettelo’, määrätty alle kymmenen vuoden pituinen tullien poistamiskausi, tai tullien poistamiskautta lisättynä kolmella vuodella sellaisen tuotteen osalta, jolle on tullien poistoluettelossa määrätty vähintään kymmenen vuoden pituinen tullien poistamiskausi.

h)  ’siirtymäkaudella’ sopimuksen soveltamispäivästä alkavaa kymmenen vuoden jaksoa sellaisen tuotteen osalta, jolle on sopimuksen liitteen I lisäyksessä 1 (Tullien poistaminen) olevan B jakson 1 ja 2 alajaksossa esitetyssä tullien poistoluettelossa Kolumbiasta, Ecuadorista ja Perusta peräisin olevien tavaroiden osalta, jäljempänä ’tullien poistoluettelo’, määrätty alle kymmenen vuoden pituinen tullien poistamiskausi, tai tullien poistamiskautta lisättynä kolmella vuodella sellaisen tuotteen osalta, jolle on tullien poistoluettelossa määrätty vähintään kymmenen vuoden pituinen tullien poistamiskausi. Tämän kauden soveltaminen Ecuadoriin alkaa sen liityttyä sopimukseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 19/2013

15 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a.  Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä olevan taulukon toisessa ja kolmannessa sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun joko Kolumbian tai Perun kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, komissio hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla se voi joko väliaikaisesti suspendoida alkuperältään vastaaviin tuotteisiin sovellettavan etuustullin samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle tai päättää, että tällainen suspendointi ei ole aiheellinen.”

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä olevan taulukon toisessa, kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun Kolumbian, Ecuadorin tai Perun kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, komissio hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla se väliaikaisesti suspendoi alkuperältään vastaaviin tuotteisiin sovellettavan etuustullin samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava kuukausittain tietoa banaanien tuonnista ja siitä saatavasta tuotosta, joka koskee tuonnin arvioinnissa vaikutusta ennen kynnystuontimäärän saavuttamista. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen sopimuksen mukaan ”kun kynnystuontimäärä täyttyy (...), EU-osapuoli saattaa tilapäisesti suspendoida (...) etuustullin” (liitteen I lisäyksessä 1 oleva A jakso). Tämä tarkoittaa, että mekanismi voisi käynnistyä automaattisesti, kun kynnystuontimäärä täyttyy.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 19/2013

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.  Komission pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston ajan tasalla Kolumbiasta, Ecuadorista ja Perusta tulevan banaanien tuonnin kehityksestä ja sen vaikutuksesta unionin markkinoihin ja eurooppalaisiin tuottajiin. Tätä varten se laatii viimeistään kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä vuotuisen analyysin, joka koskee edeltävän vuoden yhdeksää viimeistä kuukautta, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

Analyysin perusteella on voitava arvioida mahdollisen markkinoiden epävakauden riskit ja ennakoida tuonnin kehitystä jäljellä olevan kalenterivuoden aikana. Tätä varten komissio ottaa huomioon edeltävän vuoden aikana kerätyt tiedot, etenkin eurooppalaisen tuotannon määrän, tuonnin määrän sekä banaanin myyntihinnan unionin markkinoilla, etupäässä banaanintuottajamaissa, ja hinnat ulkomailla. Lisäksi komissio arvioi vaikutukset eurooppalaisiin tuottajiin etenkin työllisyyden ja tulojen tasolla.

 

Jos tuonnin määrä saavuttaa yhdessä tai useammassa sopimuksen osapuolena olevassa maassa 80 prosenttia tämän asetuksen liitteessä vahvistetusta vakautusmekanismin kynnystuontimäärästä, komissio varoittaa siitä virallisesti Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kirjallisesti ja toimittaa niille analyysin tuonnin vaikutuksista unionin banaanimarkkinoilla.”

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 19/2013

15 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 c.  Poistetaan 15 artiklan 3 kohta.

3.   Kun komissio päättää 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen aloittamisesta, se tarkastelee kyseisen tuonnin vaikutusta unionin banaanimarkkinoiden tilanteeseen. Tässä tarkastelussa on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin kyseisen tuonnin vaikutus unionin hintatasoon, muualta tulevan tuonnin kehitys ja unionin markkinoiden yleinen vakaus.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=FI)

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 d alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 19/2013

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.   Jotta unionin banaanimarkkinoiden tuonti ja tila voitaisiin arvioida yksityiskohtaisemmin, komissio ottaa käyttöön täsmälliset tilastolliset välineet, joissa otetaan huomioon muutokset banaanien tuonnin määrässä ja hinnassa, mukaan luettuina määrät ja hinnat kuukausittain etupäässä unionin tuottajamaissa. Komissio julkistaa verkkosivustollaan ja päivittää kolmen kuukauden välein tiedot, jotka koskevat vihreän banaanin hinnan kehitystä unionin banaanimarkkinoilla. Komissio voi kutsua koolle ad hoc -seurantakokouksia, joihin osallistuvat jäsenvaltiot ja sopimuksen osapuolina olevat maat.”

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 e alakohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 19/2013

15 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 e.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”7 a.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamisesta ennen 1 päivää tammikuuta 2019. Kertomukseen sisältyy arvio banaanien tuonnin kehityksestä ja sen vaikutuksesta unionin markkinoihin ja tuottajiin. Jos kertomuksessa todetaan unionin banaanimarkkinoiden ja/tai tuottajien tilanteen vakava heikkeneminen tai vakavan heikkenemisen uhka, komissio harkitsee asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamista, korvaavat liitännäistoimenpiteet mukaan luettuina.”

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 20/2013

15 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a.  Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonti etuustullia soveltaen edellyttää sopimuksen liitteessä II (Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät) vahvistetun alkuperäselvityksen lisäksi, että esitetään sen Keski-Amerikan maan, josta tuotteet viedään, toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vientitodistus. Kun jonkin Keski-Amerikan maan kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, komissio hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla se voi joko väliaikaisesti suspendoida alkuperältään vastaaviin tuotteisiin sovellettavan etuustullin samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle tai päättää, että tällainen suspendointi ei ole aiheellinen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä liitteessä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonti etuustullia soveltaen edellyttää sopimuksen liitteessä II (Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät) vahvistetun alkuperäselvityksen lisäksi, että esitetään sen Keski-Amerikan maan, josta tuotteet viedään, toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vientitodistus. Kun jonkin Keski-Amerikan maan kynnystuontimäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, komissio hyväksyy 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla se väliaikaisesti suspendoi alkuperältään vastaaviin tuotteisiin sovellettavan etuustullin samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Perustelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava kuukausittain tietoa banaanien tuonnista ja siitä saatavasta tuotosta, joka koskee tuonnin arvioinnissa vaikutusta ennen kynnystuontimäärän saavuttamista. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen sopimuksen mukaan ”kun kynnystuontimäärä täyttyy (...), EU-osapuoli saattaa tilapäisesti suspendoida (...) etuustullin” (liitteen I lisäyksessä 1 oleva A jakso). Tämä tarkoittaa, että mekanismi voisi käynnistyä automaattisesti, kun kynnystuontimäärä täyttyy.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 20/2013

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”2 a.   Komissio pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston ajan tasalla Costa Ricasta, El Salvadorista, Guatemalasta, Hondurasista, Nicaraguasta ja Panamasta tulevan banaanien tuonnin kehityksestä ja sen vaikutuksesta unionin markkinoihin ja unionin tuottajiin. Tätä varten komissio laatii viimeistään kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä vuotuisen analyysin, joka koskee edeltävän vuoden yhdeksää viimeistä kuukautta, ja toimittaa se Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

Analyysin perusteella on voitava arvioida mahdollisen markkinoiden epävakauden riskit ja ennakoida tuonnin kehitystä jäljellä olevan kalenterivuoden aikana. Tätä varten komissio ottaa huomioon edeltävän vuoden aikana kerätyt tiedot, etenkin eurooppalaisen tuotannon määrän, tuonnin määrän sekä banaanin myyntihinnan unionin markkinoilla, etupäässä banaanintuottajamaissa, ja hinnat ulkomailla. Lisäksi se arvioi vaikutukset eurooppalaisiin tuottajiin etenkin työllisyyden ja tulojen tasolla.

 

Jos tuonnin määrä saavuttaa yhdessä tai useammassa sopimuksen osapuolena olevassa maassa 80 prosenttia tämän asetuksen liitteessä vahvistetusta vakautusmekanismin kynnystuontimäärästä, komissio varoittaa siitä virallisesti Euroopan parlamenttia ja neuvostoa kirjallisesti ja toimittaa niille analyysin tuonnin vaikutuksista unionin banaanimarkkinoilla.” »

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 20/2013

15 artikla – 3 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 c.   Poistetaan 15 artiklan 3 kohta.

3.   Kun komissio päättää 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisen aloittamisesta, se tarkastelee kyseisen tuonnin vaikutusta unionin banaanimarkkinoiden tilanteeseen. Tässä tarkastelussa on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin kyseisen tuonnin vaikutus unionin hintatasoon, muualta tulevan tuonnin kehitys ja unionin markkinoiden yleinen vakaus.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 d kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 20/2013

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a.   Jotta unionin banaanimarkkinoiden tuonti ja tilanne voitaisiin arvioida yksityiskohtaisemmin, komissio ottaa käyttöön täsmälliset tilastolliset välineet, joissa otetaan huomioon muutokset banaanien tuonnin määrässä ja hinnassa, mukaan luettuina määrät ja hinnat kuukausittain etupäässä unionin tuottajamaissa. Komissio julkistaa verkkosivustollaan ja päivittää kolmen kuukauden välein tiedot, jotka koskevat vihreän banaanin hinnan kehitystä unionin banaanimarkkinoilla. Komissio voi kutsua koolle ad hoc -seurantakokouksia, joihin osallistuvat jäsenvaltiot ja sopimuksen osapuolina olevat maat.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 e kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o 20/2013

15 artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 e  Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”7 a.  Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamisesta ennen 1 päivää tammikuuta 2019. Kertomukseen sisältyy arvio banaanien tuonnin kehityksestä ja sen vaikutuksesta unionin markkinoihin ja tuottajiin. Jos kertomuksessa todetaan unionin banaanimarkkinoiden ja/tai tuottajien tilanteen vakava heikkeneminen tai vakavan heikkenemisen uhka, komissio harkitsee asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamista, korvaavat liitännäistoimenpiteet mukaan luettuina.”


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä sopimuksen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 19/2013(1) täytäntöönpanon valvonnassa. Tässä tarkoituksessa ne sopivat seuraavaa:

–  Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio ilmoittaa sille kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten Kolumbia, Ecuador tai Peru täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat sitoumuksensa.

–  Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen aloittamisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 19/2013 mukaiset edellytykset aloittaa tutkimus viran puolesta. Jos komissio katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen aloittamiseen liittyvät seikat.

–  Komissio arvioi unionin banaanintuottajien tilannetta 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä tämän asetuksen 15 artiklan 7 a kohdan mukaisesti. Jos markkinoiden tila tai unionin tuottajien tilanne on heikentynyt vakavasti tai on vaarassa heikentyä vakavasti, voidaan harkita asianmukaisia toimenpiteitä joko mekanismin voimassaoloajan pidentämisen muodossa sopimuksen osapuolten suostumuksella tai korvaavien toimenpiteiden muodossa. Komissio jatkaa vuotuisen analyysin tekemistä markkinatilanteesta ja unionin tuottajien tilanteesta vuoden 2020 jälkeen, mikä voi tarvittaessa johtaa tukitoimenpiteisiin.

YHTEINEN LAUSUMA

Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä sopimuksen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta 15 päivänä tammikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 20/2013(1) täytäntöönpanon valvonnassa. Tässä tarkoituksessa ne sopivat seuraavaa:

–  Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä komissio ilmoittaa sille kaikista erityisistä huolenaiheista, jotka liittyvät siihen, miten Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama täyttävät kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat sitoumuksensa.

–  Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen aloittamisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 20/2013 mukaiset edellytykset aloittaa tutkimus viran puolesta. Jos komissio katsoo, että edellytykset eivät täyty, se antaa Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen aloittamiseen liittyvät seikat.

–  Komissio arvioi unionin banaanintuottajien tilannetta 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä tämän asetuksen 15 artiklan 7 a kohdan mukaisesti. Jos markkinoiden tila tai unionin tuottajien tilanne on heikentynyt vakavasti tai on vaarassa heikentyä vakavasti, voidaan harkita asianmukaisia toimenpiteitä joko mekanismin voimassaoloajan pidentämisen muodossa sopimuksen osapuolten suostumuksella tai korvaavien toimenpiteiden muodossa. Komissio jatkaa vuotuisen analyysin tekemistä markkinatilanteesta ja unionin tuottajien tilanteesta vuoden 2020 jälkeen, mikä voi tarvittaessa johtaa tukitoimenpiteisiin.


PERUSTELUT

1. Tilannekatsaus Euroopan unionin banaanimarkkinoihin.

1.1 Käyttö

Banaani on maailman eniten käytetty hedelmä. Banaanien suurimmat markkinat ovat Euroopan unionissa, ja sen osuus koko maailman viennistä on noin kolmannes. Vuonna 2015 Euroopan unionissa käytettiin 5,8 miljoonaa tonnia banaaneja, ja kysyntä on viime vuosina vain kasvanut. Eurooppaan tuodaan banaaneja pääasiassa Keski- ja Etelä-Amerikan maista. Eniten banaaneja vie unioniin Ecuador, vuonna 2015 sen vienti oli 1 360 811 tonnia. Sen jälkeen tulevat Kolumbia (1 314 955 tonnia vuonna 2015) ja Costa Rica (947 749 tonnia vuonna 2015). Yhteensä EU:hun tuodaan banaaneja 5,2 miljoonaa tonnia, josta 1,1 miljoonaa tonnia tullitta AKT-maista. Tuonnin osuus on 88,7 prosenttia Euroopassa käytetyistä banaaneista. Markkinoiden jäljelle jäävä osuus, eli 11,4 prosenttia Euroopassa käytetyistä banaaneista, on eurooppalaisten tuottajien osuutta. Osuus on pienentynyt ajan myötä. Se oli vielä kolme vuotta sitten 12,6 prosenttia. Osuuden pieneneminen on hyödyttänyt ainoastaan muita kuin AKT-maita, sillä Eurooppaan tuotujen AKT-banaanien osuus on samaan aikaan vähentynyt 1,2 prosenttia.

1.2 Tuotanto

Vuonna 2015 eurooppalaiset banaanintuottajat toimittivat sisämarkkinoille 669 673 tonnia banaaneja, ja niiden tuotanto oli tarkoitettu yksinomaan näille markkinoille. Banaaneja tuotetaan viidessä EU:n jäsenvaltiossa. Espanja on suurin tuottaja, ja sen osuus EU:n tarjonnasta on puolet (381 827 tonnia vuonna 2015). Ranska on toiseksi suurin tuottaja (263 022 tonnia vuonna 2015) ja Portugali kolmanneksi suurin (18 645 tonnia vuonna 2015). Näissä kolmessa maassa banaaneja tuotetaan yksinomaan niiden syrjäisimmillä alueilla: Espanjassa Kanariansaarilla, Ranskassa Guadeloupella ja Martiniquella, Portugalissa Madeiralla ja Azoreilla. Kaksi muuta EU:n tuottajamaata ovat Kypros ja Kreikka, joiden tuotanto on kuitenkin vähäisempää.

Saarialueilla banaanien tuotantoketju on taloudessa erittäin tärkeässä asemassa. Siitä on suoraan tai välillisesti riippuvaista 37 000 työpaikkaa, minkä vuoksi se on usein näiden alueiden pääasiallista toimintaa. Se takaa meriliikenteen elinkelpoisuuden, minkä ansiosta kyseisille alueille voidaan toimittaa tavaroita Manner-Euroopasta ja vähentää saarielämän kustannuksia. Ala on lisäksi esimerkillinen kestävyyden kannalta. Eurooppalaiset tuottajat noudattavat sosiaali-, hygienia- ja ympäristöstandardeja, jotka ovat tiukimpia maailmassa. Ranskan Antilleilla alan toimijat ovat investoineet ammattikoulutukseen voidakseen edistää kestävän maatalouden, tutkimuksen ja kehityksen hyviä käytäntöjä.

2. Banaanin suojelu kauppasopimuksissa ”herkkänä” maataloustuotteena

2.1 EU:n markkinoiden kehitys

EU:n banaanimarkkinoita on avattu asteittain kolmansien maiden tuottajien kilpailulle. Helmikuussa 1993 hyväksytyn maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa unioni päätti myöntää tullittoman pääsyn AKT-maiden banaanintuottajille. Monet Latinalaisen Amerikan maat ja Yhdysvallat kuitenkin riitauttivat tämän kauppaetuuden, joka katsottiin syrjiväksi WTO:n oikeuden mukaan. Järjestön antaman tuomion perusteella unionin on pitänyt Geneven vuoden 2009 sopimuksen nojalla alentaa vuosittain muista kuin AKT‑maista tulevien banaanien tulleja siten, että vuoteen 2017 mennessä tulli olisi 114 euroa tonnia kohti.

Unioni myös teki joulukuussa 2012 Kolumbian ja Perun kanssa vapaakauppasopimuksen ja assosiaatiota Keski-Amerikan kanssa koskevan sopimuksen, joissa määrätään banaaneihin sovellettavien tullimaksujen asteittaisesta poistamisesta siten, että 1. tammikuuta 2020 mennessä tulli on 75 euroa tonnia kohti. Myös Ecuador, jonka on määrä liittyä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyyn sopimukseen, kun osapuolet ovat ratifioineet sen, hyötyy näistä poistoista.

Nämä unionin kilpailijamaille banaanimarkkinoilla myönnetyt tullietuudet ovat lisänneet tuontia. Se lisääntyi kolme prosenttia vuonna 2015, kuusi prosenttia vuonna 2014 ja viisi prosenttia vuonna 2013.

2.2 EU:n banaanien suojavälineet sopimuksissa

Tämä muiden kuin AKT-maiden tuottajien tullimaksujen laskemisesta johtuva kansainvälisen kilpailun kiristyminen on saanut komission lisäämään banaanin unionin ”herkkien” maataloustuotteiden luetteloon ja suojelemaan sitä kaupan suojavälineillä. Euroopan unionin, Kolumbian ja Perun välinen sopimus, johon Ecuador on liittymässä, sekä Euroopan unionin ja Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehty sopimus sisältävät kaksi suojamekanismia, joiden avulla voidaan estää se, että yhdestä tai useammasta maasta peräisin oleva valtava tuonti horjuttaa EU:n markkinoita ja aiheuttaa vahinkoa unionin tuottajille. Parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 19/2013 ja (EU) N:o 20/2013 muodostavat oikeudellisen välineen, jossa mekanismin toiminta esitetään yksityiskohtaisesti ja jonka nojalla vapaakauppa- ja assosiaatiosopimusten säännökset pannaan täytäntöön. Komission ehdottamassa muutoksessa otetaan huomioon Ecuadorin liittyminen Kolumbian ja Perun kanssa tehtyyn sopimukseen.

Ensimmäinen näistä kahdesta välineestä on kahdenvälinen suojalauseke, joka on voimassa sopimuksen soveltamisen ensimmäiset kymmenen vuotta. Sen nojalla voidaan vakauttaa tullien poistamista tai nostaa tullimaksuja, jos Kolumbiasta, Perusta, Ecuadorista tai Keski-Amerikasta peräisin oleva tuonti on niin suurta, että se voisi haitata vakavasti unionin tuottajia. Ecuadorin liittyminen sopimukseen myöhemmin tarkoittaa, että lauseketta sovelletaan siihen eri tavalla kuin Kolumbiaan ja Peruun, jotta kaikille kolmelle kauppakumppanille saadaan sama kymmenen vuoden soveltamisjakso.

Toinen väline on vakautusmekanismiksi sanottu järjestelmä. Sen vaikutus on sama kuin lausekkeen, mutta sen käyttöönotto ei edellytä tutkimusten käynnistämistä mahdollisesti aiheutuvan haitan määrittämiseksi. Se voidaan ottaa käyttöön heti, kun on ylitetty unioniin tuotavan banaanimäärän kynnysarvo, jonka uuden tason sopimuspuolet vahvistavat vuosittain. Sen käyttö on siten sujuvampaa, koska komission on toimittava, jos kynnysarvo ylittyy. Se voi ottaa tämän mekanismin suoraan käyttöön tutkittuaan ylityksen vaikutuksen EU:n markkinoihin. Käytännössä komissio ei ole koskaan ottanut sitä käyttöön, vaikka Peru ylitti kynnysarvon kolmena vuonna vuosina 2013–2015 ja Guatemala vuonna 2015. Se katsoi silloin, että nämä ylitykset eivät horjuttaneet EU:n markkinoita eikä mekanismin käytölle ollut perusteita. Suojalausekkeen tavoin tämä mekanismi on väliaikainen, ja sen soveltaminen on lopetettava 1. tammikuuta 2020.

3. Paremman suojan takaaminen EU:n tuotteille

3.1 Lisätään avoimuutta

Asetuksen muuttamisella on taattava tehokas suoja eurooppalaisille tuottajille. Sen avulla on voitava ennustaa entistä paremmin unioniin suuntautuvan banaanien tuonnin lisääntyminen, ennakoida paremmin ja reagoida paremmin.

Siksi esittelijä ehdottaa, että komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vastedes säännöllisesti unioniin suuntautuvan banaanintuonnin kehityksestä, jolloin ylityksen riskiä voidaan ennakoida. Jos lisäksi kyseisen maan tuonti lisääntyy huomattavasti ja vakautusmekanismin kynnysarvo lähenee, komission on varoitettava Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Tämä varoitus on toimitettava kirjallisesti.

Lisäksi Eurostatin tietokantoja, joita komissio käyttää EU:n markkinoille tulevia banaaneja koskevan kehityksen arviointiin, on parannettava ja yhdenmukaistettava, jotta unionin markkinoiden tilannetta voidaan arvioida tarkasti.

Esittelijä toivoo myös, että komissio laatii vakautusmekanismille jatkoa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, jotta EU:n tuottajia voidaan suojella kolmansista maista peräisin olevan tuonnin lisääntymiseltä. Tämä voitaisiin toteuttaa parlamentin kanssa annettavana yhteisenä lausumana, johon neuvosto voisi liittyä. Jos kaikki sopimuspuolena olevat maat eivät hyväksy mekanismin jatkamista, komission pitäisi siinä tapauksessa suunnitella korjaavia toimenpiteitä.

3.2 EU:n banaanialan korkean tason säilyttäminen

Banaaniala on merkittävä monien EU:n syrjäisimpien alueiden taloudelliselle kehitykselle. Alalla on myös toteutettu toimenpiteitä banaanituotannon kestävyyden lisäämiseksi, minkä pitäisi kannustaa EU:ta säilyttämään tämä ala ja takaamaan, että allekirjoitettavat kansainväliset sopimukset eivät aiheuta uhkaa tuotannolle.

Euroopan unionin sosiaali- ja ympäristöalalla tuottajilleen määräämien korkeiden standardien on oltava tuottajiemme vahvuus.

EU:n kauppapolitiikalla on siis edistettävä näiden eurooppalaisten normien korkean tason säilyttämistä ja pyrittävä saamaan muu maailma noudattamaan vastaavia normeja sen sijaan, että niitä yritettäisiin heikentää.

Siksi banaanin asianmukainen ja tehokas suojelu ”herkkänä” eurooppalaisena tuotteena on olennaisen tärkeää.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ja banaaneja koskeva vakautusmekanismi

Viiteasiakirjat

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.5.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

8.6.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.9.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö