Procedūra : 2015/0112(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0277/2016

Pateikti tekstai :

A8-0277/2016

Debatai :

PV 01/02/2017 - 18
CRE 01/02/2017 - 18

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0014

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 766kWORD 81k
29.9.2016
PE 585.819v02-00 A8-0277/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė

(COM(2015) 0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Marielle de Sarnez

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė, ir Reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė

(COM(2015) 0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0220),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0131/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0277/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamiems bendriems Parlamento ir Komisijos pareiškimams;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  prieš pradedant derybas dėl tarptautinių prekybos susitarimų ar susitarimo pratęsimo, kai į jį įtraukiamos naujos valstybės, ir jei šis susitarimas ar jo pratęsimas gali turėti tiesioginį poveikį atokiausių regionų ekonomikai ir augintojams, reikia parengti poveikio vertinimus ir sistemingai juos naudoti;

(Žr. Komisijos komunikatą COM(2008) 0642 „Atokiausi regionai – Europos turtas“, Komisijos komunikatą (COM(2012) 0287) „Partnerystė su atokiausiais Europos Sąjungos regionais siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  Ekvadoras, vienas didžiausių bananų augintojų ir tiekėjų į Sąjungą kartu su Kolumbija, prisijungia prie susitarimo. Dabartinė bananų importo stabilizavimo priemonė turėtų būti taikoma ir Ekvadorui. Tačiau šiuo metu galiojančios bananų importo stabilizavimo priemonės taikymas pasirodė esąs neveiksmingas. Iš tiesų, patirtis rodo, kad priemonei trūksta lankstumo, o tai trukdo užtikrinti jos veiksmingumą. Trejus metus iš eilės, Peru nustatytu importu buvo viršyta ribinė apimtis, tačiau jokių priemonių nebuvo imtasi. Dėl šių priežasčių būtini pakeitimai siekiant užtikrinti, kad taikomos procedūros yra spartesnės ir supaprastintos, siekiant pagerinti informacijos srautą tarp Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių, visų pirma įskaitant ankstyvąjį perspėjimą, kai 80 proc. viršijami ribiniai kiekiai, ir įsteigiant kainų stebėsenos centrą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 19/2013

1 straipsnio h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a.   1 straipsnio h punktas pakeičiamas taip:

h)  pereinamasis laikotarpis dešimt metų nuo Susitarimo taikymo pradžios datos; taikomas Kolumbijos arba Peru kilmės statusą turinčiam produktui, kuriam, kaip nurodyta Susitarimo I priedo (Muitų tarifų panaikinimo sąrašai) 1 priedėlio (Muitų panaikinimas) B skirsnio 1 ir 2 poskirsniuose, numatytas trumpesnis nei dešimties metų tarifų panaikinimo laikotarpis, arba tarifų panaikinimo laikotarpis prie jo pridedant trejus metus produktui, kuriam Muitų tarifų panaikinimo sąraše numatytas dešimties metų ar ilgesnis tarifų panaikinimo laikotarpis.

„h)  pereinamasis laikotarpis dešimt metų nuo Susitarimo taikymo pradžios datos; taikomas Kolumbijos, Ekvadoro arba Peru kilmės statusą turinčiam produktui, kuriam, kaip nurodyta Susitarimo I priedo (Muitų tarifų panaikinimo sąrašai) 1 priedėlio (Muitų panaikinimas) B skirsnio 1 ir 2 poskirsniuose, numatytas trumpesnis nei dešimties metų tarifų panaikinimo laikotarpis, arba tarifų panaikinimo laikotarpis prie jo pridedant trejus metus produktui, kuriam Muitų tarifų panaikinimo sąraše numatytas dešimties metų ar ilgesnis tarifų panaikinimo laikotarpis. Šio laikotarpio taikymo pradžia Ekvadorui pradedama skaičiuoti nuo jo prisijungimo prie susitarimo.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 19/2013

15 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a.  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   1 dalyje nurodytų produktų importui nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta priede pateiktos lentelės antroje ir trečioje skiltyse. Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo iš Kolumbijos arba Peru apimtis, Komisija pagal 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos tvarką priima įgyvendinimo aktą, kuriuo ji gali arba laikinai nutraukti lengvatinės muito normos taikymą atitinkamos kilmės produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos, arba nustatyti, kad toks nutraukimas yra netinkamas.

„2.   1 dalyje nurodytų produktų importui nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta priede pateiktos lentelės antroje, trečioje ir ketvirtoje skiltyse. Kai atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo iš Kolumbijos, Ekvadoro arba Peru apimtis, Komisija pagal 14 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos tvarką priima įgyvendinimo aktą, kuriuo ji laikinai nutraukia lengvatinės muito normos taikymą atitinkamos kilmės produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos, arba nustatyti, kad toks nutraukimas yra netinkamas.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Taryba turi gauti mėnesinę informaciją apie bananų importą ir išnagrinėti šio importo poveikį iki tol, kol pasiekiama ši riba. ES ir Kolumbijos (Peru) susitarime nurodyta: kai pasiekiama nustatyta ribinė apimtis [...] ES gali laikinai sustabdyti lengvatinių muitų taikymą (I priedo 1 priedelio A skyrius). Tai reiškia, kad mechanizmas galėtų būti taikomas automatiškai, kai pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 19/2013

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  15 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a.  Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie bananų importo iš Kolumbijos, Ekvadoro ir Peru pokyčius ir jų poveikį Sąjungos rinkai ir Europos augintojams. Todėl kasmet ne vėliau kaip iki spalio 1 d. ji turi atlikti analizę, apimančią pastaruosius devynis praėjusių metų mėnesius, ir ją perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Ši analizė turi padėti įvertinti galimą rinkos destabilizacijos riziką ir iš anksto numatyti importo pokyčius per likusį kalendorinių metų laikotarpį. Šiuo tikslu Komisija turi atsižvelgti į visą per praėjusius metus surinktą informaciją, visų pirma, į Europos gamybos apimtis, importo apimtį, pardavimo kainą Europos bananų rinkoje, ypač bananus gaminančiose šalyse, ir užsienyje taikomas kainas. Komisija taip pat turi įvertinti poveikį Europos augintojams, visų pirma, jų užimtumo lygiui ir jų pajamoms.

 

Kai importo apimtys pasiekia 80 proc. ribą, nuo kurios vienai arba kelioms susitarimo šalims pradedama taikyti stabilizavimo priemonė, nurodyta šio reglamento priede, Komisija privalo raštu oficialiai įspėti Europos Parlamentą ir Tarybą ir jiems pateikti importo poveikio Europos bananų rinkai analizę.“

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 19/2013

15 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4c.  15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3.   Priimdama sprendimą, ar priemonės turėtų būti taikomos pagal 2 dalį, Komisija atsižvelgia į atitinkamo importo poveikį Sąjungos bananų rinkos padėčiai. Tas tyrimas atliekamas atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip atitinkamo importo poveikis Sąjungos kainų lygiui, importo iš kitų šaltinių pokyčiai, bendras Sąjungos rinkos stabilumas.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=FR)

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 19/2013

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d.  15 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a.   Komisija parengia tikslias statistikos priemones, kuriomis atsižvelgiama į importo apimčių ir kainų tendencijas, įskaitant ir per laikotarpius, apimančius vieną mėnesį, ir ypač bananus gaminančiose Sąjungos šalyse, siekiant išsamiau įvertinti importą ir Europos bananų rinkos padėtį. Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir kas tris mėnesius atnaujina duomenis apie žalių bananų kainų pokyčius Europos bananų rinkoje. Komisija gali sušaukti ad hoc stebėsenos susitikimus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.“

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 19/2013

15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4e.  15 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„7a.  Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie bananų importo stabilizavimo priemonės taikymą. Ataskaitoje pateikiamas bananų importo pokyčių ir jų poveikio Sąjungos rinkai ir augintojams vertinimas. Jei ataskaitoje nustatoma, kad Sąjungos bananų rinkos ir (arba) Europos augintojų labai pablogėjo ar gali labai pablogėti, Komisija apsvarsto galimybę imtis tinkamų priemonių, įskaitant papildomąsias kompensavimo priemones.“

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 20/2013

15 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a.  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  1 dalyje nurodytų produktų importui nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta priede pateiktoje lentelėje. Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, kuriems nustatyta lengvatinė muito norma, be kilmės įrodymo, nustatyto pagal Susitarimo II priedą (Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai), taip pat turi būti pateiktas eksporto sertifikatas, išduotas Centrinės Amerikos šalies Respublikos, iš kurios eksportuojami produktai, kompetentingos valdžios institucijos. Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo iš Centrinės Amerikos šalies apimtis, Komisija, remdamasi 14 straipsnio 4 dalyje nurodyta skubos tvarka, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo ji gali arba laikinai nutraukti lengvatinės muito normos taikymą atitinkamos kilmės produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos, arba nustatyti, kad toks nutraukimas yra netinkamas.

„2.  1 dalyje nurodytų produktų importui nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta priede pateiktoje lentelėje. Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, kuriems nustatyta lengvatinė muito norma, be kilmės įrodymo, nustatyto pagal Susitarimo II priedą (Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimas ir administracinio bendradarbiavimo metodai), taip pat turi būti pateiktas eksporto sertifikatas, išduotas Centrinės Amerikos šalies Respublikos, iš kurios eksportuojami produktai, kompetentingos valdžios institucijos. Kai atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo iš Centrinės Amerikos šalies apimtis, Komisija, remdamasi 14 straipsnio 4 dalyje nurodyta skubos tvarka, priima įgyvendinimo aktą, kuriuo ji laikinai nutraukia lengvatinės muito normos taikymą atitinkamos kilmės produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos, arba nustatyti, kad toks nutraukimas yra netinkamas.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Pagrindimas

Europos Parlamentas ir Taryba turi gauti mėnesinę informaciją apie bananų importą ir išnagrinėti šio importo poveikį iki tol, kol pasiekiama ši riba. ES ir Centrinės Amerikos susitarime numatyta: kai pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis, ES šalis gali laikinai nutraukti preferencines muito normas. Tai reiškia, kad mechanizmas galėtų būti taikomas automatiškai, kai pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 20/2013

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  15 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„2a.  Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie bananų importo iš Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos pokyčius ir jų poveikį Sąjungos rinkai ir Europos augintojams. Todėl kasmet ne vėliau kaip iki spalio 1 d. Komisija turi atlikti analizę, apimančią pastaruosius devynis praėjusių metų mėnesius, ir ją perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Ši analizė turi padėti įvertinti galimą rinkos destabilizacijos riziką ir iš anksto numatyti importo pokyčius per likusį kalendorinių metų laikotarpį. Šiuo tikslu Komisija turi atsižvelgti į visą per praėjusius metus surinktą informaciją, visų pirma, į Europos gamybos apimtis, importo apimtį, pardavimo kainą Europos bananų rinkoje, ypač bananus gaminančiose šalyse, ir užsienyje taikomas kainas. Ji taip pat turi įvertinti poveikį Europos augintojams, visų pirma, jų užimtumo lygiui ir jų pajamoms.

 

Kai importo apimtys pasiekia 80 proc. ribą, nuo kurios vienai arba kelioms susitarimo šalims pradedama taikyti stabilizavimo priemonė, nurodyta šio reglamento priede, Komisija privalo raštu oficialiai įspėti Europos Parlamentą ir Tarybą ir jiems pateikti importo poveikio Europos bananų rinkai analizę.“

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 20/2013

15 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1c.   15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3.   Priimdama sprendimą, ar priemonės turėtų būti taikomos pagal 2 dalį, Komisija atsižvelgia į atitinkamo importo poveikį Sąjungos bananų rinkos padėčiai. Tas tyrimas atliekamas atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip atitinkamo importo poveikis Sąjungos kainų lygiui, importo iš kitų šaltinių pokyčiai, bendras Sąjungos rinkos stabilumas.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 20/2013

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  15 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a.   Komisija parengia tikslias statistikos priemones, kuriomis atsižvelgiama į importo apimčių ir kainų tendencijas, įskaitant ir per laikotarpius, apimančius vieną mėnesį, ypač bananus gaminančiose Sąjungos šalyse, siekiant išsamiau įvertinti importą ir Europos bananų rinkos padėtį. Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir kas tris mėnesius atnaujina duomenis apie žalių bananų kainų pokyčius Europos bananų rinkoje. Komisija gali sušaukti ad hoc stebėsenos susitikimus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 20/2013

15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e.  15 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„7a. Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie bananų importo stabilizavimo priemonės taikymą. Ataskaitoje pateikiamas bananų importo pokyčių ir jų poveikio Sąjungos rinkai ir augintojams vertinimas. Jei ataskaitoje nustatoma, kad Sąjungos bananų rinkos ir (arba) Europos augintojų padėtis labai pablogėjo ar gali labai pablogėti, Komisija apsvarsto galimybę imtis tinkamų priemonių, įskaitant papildomąsias kompensavimo priemones.“


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

BENDRAS PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas ir Komisija sutaria, kad stebint, kaip įgyvendinamas Susitarimas ir 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 19/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė [1], svarbu glaudžiai bendradarbiauti. Šiuo tikslu jie sutaria, kad:

–  Europos Parlamento atsakingam komitetui paprašius, Komisija jam praneša apie visas konkrečias problemas, susijusias su tuo, kaip Kolumbija, Ekvadoras ar Peru įgyvendina savo įsipareigojimus dėl prekybos ir tvarios plėtros.

–  Jei Europos Parlamentas priima rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimus, Komisija atidžiai išnagrinėja, ar tenkinamos Reglamente (ES) Nr. 19/2013 nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Jei Komisija mano, kad sąlygos netenkinamos, ji pateikia Europos Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą, kurioje taip pat paaiškinami visi veiksniai, susiję su tokių tyrimų inicijavimu.

–  Komisija įvertina padėtį Europos bananų augintojų padėtį iki 2019 m. sausio 1 d., t. y. datos, nurodytos šio reglamento 15 straipsnio 7a dalyje. Jei nustatoma, kad Europos bananų rinkos ir augintojų padėtis labai pablogėjo ar gali labai pablogėti, gali būti numatytos atitinkamos priemonės: pratęsiamas mechanizmo galiojimas, susitarimo šalims sutikus, arba taikomos kompensavimo priemonės. Po 2020 m. Komisija ir toliau atlieka kasmetinę rinkos ir Europos augintojų padėties analizę, po kurios, prireikus, gali būti imamasi priemonių.

BENDRAS PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas ir Komisija sutaria, kad stebint, kaip įgyvendinamas Susitarimas ir 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 20/2013, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė [1], svarbu glaudžiai bendradarbiauti. Šiuo tikslu jie sutaria, kad:

–  Europos Parlamento atsakingam komitetui paprašius, Komisija jam praneša apie visas konkrečias problemas, susijusias su tuo, kaip Kosta Rika, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Nikaragva ir Panama įgyvendina savo įsipareigojimus dėl prekybos ir tvarios plėtros.

–  Tuo atveju, jei Europos Parlamentas priimtų rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimus, Komisija atidžiai išnagrinės, ar tenkinamos Reglamente (ES) Nr. 20/2013 nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Jei Komisija mano, kad sąlygos netenkinamos, ji pateikia Europos Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą, kurioje taip pat paaiškinami visi veiksniai, susiję su tokių tyrimų inicijavimu.

–  Komisija įvertina padėtį Europos bananų augintojų padėtį iki 2019 m. sausio 1 d., t. y. datos, nurodytos šio reglamento 15 straipsnio 7a dalyje. Jei nustatoma, kad Europos bananų rinkos ir augintojų padėtis labai pablogėjo ar gali labai pablogėti, gali būti numatytos atitinkamos priemonės: pratęsiamas mechanizmo galiojimas, susitarimo šalims sutikus, arba taikomos kompensavimo priemonės. Po 2020 m. Komisija ir toliau atlieka kasmetinę rinkos ir Europos augintojų padėties analizę, po kurios, prireikus, gali būti imamasi priemonių.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bananų rinkos padėtis Europos Sąjungoje:

1.1 Vartojimas

Bananai yra visame pasaulyje labiausiai vartojamas vaisius. Europos Sąjunga yra didžiausia bananų rinka ir sudaro apie trečdalį pasaulinio eksporto. 2015 m. Sąjungoje suvartota 5,8 mln. tonų ir paklausa pastaraisiais metais auga. Europiečiai importuoja visų pirma iš Centrinės ir Lotynų Amerikos šalių. Ekvadoras yra daugiausiai bananų į Sąjungą eksportuojanti šalis – 2015 m. jis į Sąjungą eksportavo 1 360 811 tonų bananų. Kitos pagal eksporto mastą šalys yra Kolumbija (2015 m. – 1 314 955 tonų) ir Kosta Rika (2015 m. – 947.749 tonų). Iš viso ES importavo 5,2 mln. tonų bananų, iš kurių 1,1 mln. tonų iš AKR šalių be tarifinių kvotų. Šis importas sudaro 88,7 proc. Europoje suvalgomų bananų. Likusią rinkos dalį, t. y. 11,4 proc. europiečių suvartojamų bananų, užpildo Europos gamintojai. Ši dalis laikui bėgant sumažėjo – prieš trejus metus ji buvo 12,6 proc. Šis sumažėjimas buvo tik AKR nepriklausančių šalių naudai, iš AKR šalių į Europą importuojamų bananų dalis per tą patį laikotarpį sumažėjo 1,2 proc.

1.2 Gamyba

2015 m. Europos bananų gamintojai vidaus rinkai pateikė apie 669 673 tonų, jų gamyba skirta tik šiai rinkai. Bananus gamina penkios Europos šalys: pagrindinė gamintoja yra Ispanija, ji pateikia pusę Europos pasiūlos kiekio (2015 m. – 381 827 tonų), antroji pagal dydį gamintoja yra Prancūzija (2015 m. – 263 022 tonų), o trečioji pagal dydį gamintoja yra Portugalija (2015 m. – 18 645 tonų). Šių trijų šalių gamyba sutelkta tik jų atokiausiuose regionuose: Ispanijos – Kanarų salose, Prancūzijos – Gvadelupoje ir Martinikoje, Portugalijos – Madeiroje ir Azorų salose. Kipras ir Graikija yra dar dvi Europos šalys gamintojos, tačiau jų gamybos mastas mažesnis.

Bananų gamybos grandinė itin svarbi salų regionų ekonomikai. Ji tiesiogiai ir netiesiogiai sukuria 37 000 darbo vietų, taigi tai yra viena pagrindinių šių regionų veiklos sričių. Ji užtikrina jūrų transporto veiklą, o tai leidžia užtikrinti šiems regionams tiekimą iš kontinentinės Europos ir mažinti salų gyvenimo kainą. Be to ši gamyba yra itin tvari. Europos gamintojai laikosi vienų aukščiausių pasaulyje socialinių, sanitarinių ir aplinkosaugos normų. Prancūzijos Antiluose už sektorių atsakingi asmenys investavo į profesinį lavinimą, siekdami skatinti gerąją patirtį tvarios žemdirbystės, mokslinių tyrimų ir vystymosi srityse.

2. Bananų, kaip jautraus žemės ūkio produkto, apsauga prekybos susitarimuose

2.1 Vidaus rinkos raida

Europos bananų rinka palaipsniui buvo atverta konkuruojantiems gamintojams iš trečiųjų šalių. Įgyvendindama 1993 m. priimtą Reglamentą dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo Sąjunga nusprendė AKR šalių bananų gamintojams suteikti prieigą prie rinkos be tarifinių kvotų. Tačiau ši komercinė pirmenybė buvo laikoma diskriminacine pagal PPO taisykles, ją užginčijo kelios Lotynų Amerikos šalys ir Jungtinės Amerikos Valstijos. PPO priėmus sprendimą Sąjunga turėjo sutikti iki 2017 m. sumažinti muitų tarifus iki 114 eurų už toną bananams iš šalių bananų gamintojų, kurios nėra AKR šalys, pagal 2009 m. Ženevos susitarimus.

Tuo pačiu 2012 m. gruodžio mėn. Sąjunga sudarė laisvosios prekybos susitarimą su Kolumbija ir Peru ir susitarimą, kuriuo įsteigta asociacija su Centrinės Amerikos šalimis; pagal šiuos susitarimus iki 2020 m. bananams palaipsniui mažinami muitų tarifai iki 75 eurų už toną. Ekvadoras prisijungė prie susitarimo su Kolumbija ir Peru, taigi kai tik šalys susitarimą ratifikuos, jam taip pat bus taikomas šis tarifų mažinimas.

Dėl šių preferencinių muitų tarifų, taikomų šalims, bananų rinkoje Sąjungos konkurentėms, išaugo importas. 2015 m. jis išaugo 3 proc., 2014 m. – 6 proc. ir 2013 m. –5 proc.

2.2 Europos priemonės, skirtos bananų apsaugai prekybos susitarimuose

Kadangi dėl AKR nepriklausančioms šalims sumažintų muitinės tarifų išaugo tarptautinė konkurencija bananų rinkoje Komisija nusprendė įtraukti bananus į Sąjungos jautrių žemės ūkio produktų sąrašą ir juos saugoti prekybos priemonėmis. Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Perų susitarime, prie kurio prisijungė Ekvadoras, ir Susitarime kuriuo steigiama Sąjungos ir Centrinės Amerikos asociacija, numatytos dvi apsaugos priemones, pagal kurias galima išvengti itin didelio importo iš vienos ar kelių šių šalių ir taip užkirsti kelią Europos rinkos destabilizavimui, kuris pakenktų Sąjungos gamintojams. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai Nr. 19/2013 ir 20/2013 yra teisės priemonės, kuriomis smulkiai išdėstoma, kaip įgyvendinti laisvosios prekybos ir asociacijos susitarimų nuostatas. Komisijos siūlomame pakeitime atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą prie ES ir Kolumbijos bei Peru susitarimo.

Pirmoji iš šių dviejų priemonių yra dvišalė apsaugos sąlyga, galiojanti pirmuosius dešimt susitarimo galiojimo metų. Pagal ją galima stabilizuoti tarifų mažinimą arba padidinti muitų tarifus, jeigu labai išaugo bananų importas iš Kolumbijos, Peru, Ekvadoro arba Centrinės Amerikos ir tai gali labai pakenkti Sąjungos gamintojams. Kadangi Ekvadoras prie susitarimo prisijungė atskirai, ši nuostata jam bus taikoma skirtingai nei Kolumbijai ir Peru, kad kiekvienai iš trijų prekybos partnerių galiotų tas pats dešimties metų taikymo laikotarpis.

Antra priemonė – stabilizavimo priemonė. Jos pasekmės identiškos apsaugos sąlygos pasekmėms, išskyrus tai, kad norint pradėti ją taikyti nereikia pradėti tyrimo procedūros, kad būtų nustatyta ar tikrai padaryta žala. Ją galima pradėti taikyti vien dėl tos priežasties, kad viršijamas į Sąjungą importuojamų bananų kiekis, kuris kiekvienais metais nustatomas susitarimo šalims. Taigi ją taikyti paprasčiau, nes Komisija turi reaguoti kai tik viršijamas minėtasis kiekis. Komisija gali iš karto pradėti taikyti priemonę, kai tik nustato, kad Europos rinkoje viršytas bananų kiekis. Iš tiesų, nepaisant to, kad 2013–2015 m. trejus šį kiekį viršijo Peru ir 2015 m. – Gvatemala, Komisija dar niekada šios priemonės netaikė. Komisija nusprendė, kad taip nebuvo destabilizuota Europos rinka ir priemonės taikymas nebūtų pateisinamas. Ši priemonė kaip ir apsaugos sąlyga yra laikina ir jos taikymas baigsis 2020 m. sausio mėn.

3. Užtikrinti geresnę Europos gamintojų apsaugą

3.1 Padidinti skaidrumą

Pakeitus reglamentą turėtų būti užtikrinta veiksminga Europos gamintojų apsauga. Šiais pakeitimais būtų sudarytos geresnės galimybės prognozuoti bananų importo į Sąjungą augimą, jam pasirengti ir į jį reaguoti.

Todėl pranešėja siūlo Komisijai nuolat ir tinkamai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie bananų importo į Europos Sąjungos rinką pokyčius, taip sudarant galimybes pasirengti jo išaugimui. Taip pat labai išaugus importui iš kurios nors konkrečios šalies, kai trumpuoju laikotarpiu galima pasiekti ribą, nuo kurios pradedama taikyti stabilizavimo priemonė, Komisija turėtų apie tai perspėti Europos Parlamentą ir Tarybą. Šis perspėjimas turėtų būti raštu.

Be to Eurostato duomenų bazės, kuriomis naudojasi Komisija vertindama bananų Europos rinkoje pokyčius, turėtų būti pagerintos ir suderintos siekiant sudaryti galimybę tiksliai įvertinti padėtį Sąjungos rinkoje.

Pagaliau pranešėja siūlo Komisijai apsvarstyti, kokią stabilizavimo priemonę taikyti po 2020 m. siekiant apsaugoti Europos gamintojus nuo labai išaugusio importo iš trečiųjų šalių. Tai galėtų būti padaryta parengiant su Parlamentu bendrą deklaraciją, prie kurios Taryba turėtų galimybę prisijungti. Jeigu ne visos susitarimų šalys sutiktų su šių priemonių galiojimo pratęsimu, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę taikyti korekcines priemones.

3.3 Išsaugoti aukštus reikalavimus Europos bananų gamintojams

Bananų gamyba itin svarbi daugelio Europos atokiausiųjų regionų ekonominiam vystymuisi, ir jų dedamos pastangos, kad bananų gamyba būtų kuo tvaresnė, turėtų skatinti mus siekti išsaugoti šią gamybą ir užtikrinti, kad pasirašyti tarptautiniai susitarimai nekeltų šiai gamybai grėsmės.

Aukštesnės Europos Sąjungos socialinės ir aplinkosaugos normos, taikomos gamintojams, turi būti privalumas visiems mūsų gamintojams.

Taigi mūsų prekybos politika turėtų prisidėti siekiant išsaugoti aukštą šių Europos normų lygį ir skatinti pasauliniu mastu laikytis tokių pačių normų, o ne prisidėtų prie standartų mažinimo.

Todėl tinkama ir veiksminga bananų kaip jautraus Europos produkto apsauga būtina.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė

Nuorodos

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.5.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

8.6.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Priėmimo data

26.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Pateikimo data

29.9.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika