Betänkande - A8-0277/2016Betänkande
A8-0277/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan

29.9.2016 - (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Marielle de Sarnez


Förfarande : 2015/0112(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0277/2016
Ingivna texter :
A8-0277/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 19/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och om ändring av förordning (EU) nr 20/2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan

(COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0220),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0131/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0277/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner de gemensamma förklaringarna från Europaparlamentet och kommissionen som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Det är nödvändigt att systematisera genomförandet och användningen av konsekvensanalyser före en förhandling om internationella handelsavtal eller en utvidgning av ett avtal till att gälla nya stater som direkt påverkar de yttersta randområdenas ekonomi och produktion.

(Se: Meddelande från kommissionen (COM(2008)0642): De yttersta randområdena: en tillgång för Europa. Meddelande från kommissionen (COM(2012)0287): Europeiska unionens yttersta randområden: smart och hållbar tillväxt för alla genom samarbete.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Ecuador, som tillsammans med Colombia är en av de största bananproducenterna och bananleverantörerna med unionen som destination, håller på att ansluta sig till avtalet. Det finns därför skäl att utvidga den nuvarande stabiliseringsmekanismen för bananer till att omfatta Ecuador. Den nuvarande stabiliseringsmekanismen för bananer har emellertid visat sig vara ineffektiv. Erfarenheterna visar i själva verket att mekanismen inte är smidig, vilket minskar dess effektivitet. Under tre på varandra följande år överskreds den importvolym som hade fastställts som tröskelvolym för Peru, utan att någon åtgärd vidtogs. Hädanefter finns det skäl att göra ändringar för att övervaka att det tillämpliga förfarandet fungerar snabbare och enklare så att informationsflödet mellan Europaparlamentet, kommissionen och medlemsstaterna kan fungera bättre, i synnerhet genom att införa en mekanism för tidig varning så snart som 80 % av tröskelvolymerna överskridits och genom att inrätta ett organ för prisövervakning.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) nr 19/2013

Artikel 1 – led h

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a.   I artikel 1 ska led h ersättas med följande:

h)  övergångsperiod: tio år från och med den dag då avtalet träder i kraft för en produkt för vilken det i tidsplanen för avveckling av tullar för varor med ursprung i Colombia och Peru, enligt tillägg 1 (Avveckling av tullar) avsnitt B underavsnitt 1 och 2 i bilaga I till avtalet (Tidsplan för avveckling av tullar) föreskrivs en period för avveckling av tullar om mindre än tio år eller perioden för avveckling av tullar plus tre år för en produkt för vilken det i tidsplanen för avveckling av tullar föreskrivs en period för avveckling av tullar om tio år eller mer.

”h)  övergångsperiod: tio år från och med den dag då avtalet träder i kraft för en produkt för vilken det i tidsplanen för avveckling av tullar för varor med ursprung i Colombia, Ecuador och Peru, enligt tillägg 1 (Avveckling av tullar) avsnitt B underavsnitt 1 och 2 i bilaga I till avtalet (Tidsplan för avveckling av tullar) föreskrivs en period för avveckling av tullar om mindre än tio år eller perioden för avveckling av tullar plus tre år för en produkt för vilken det i tidsplanen för avveckling av tullar föreskrivs en period för avveckling av tullar om tio år eller mer. Denna period ska tillämpas på Ecuador från och med den dag då landet ansluter sig till avtalet. 

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) nr 19/2013

Artikel 15 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a.  Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

2.   En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med den andra, tredje och fjärde kolumnen i tabellen i bilagan. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen i enlighet med det brådskande förfarande som avses i artikel 14.4 anta en genomförandeakt, genom vilken den kan antingen tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång, eller besluta att ett sådant upphävande inte är lämpligt.

”2.   En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med den andra, tredje och fjärde kolumnen i tabellen i bilagan. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia, Ecuador eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen i enlighet med det brådskande förfarande som avses i artikel 14.4 anta en genomförandeakt, genom vilken den tillfälligt upphäver förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0019)

Motivering

Europaparlamentet och rådet behöver få månatliga uppgifter om bananimporten och de vinster som gjorts, vilka bör presenteras i en konsekvensanalys av denna import innan tröskelvolymen nåtts. I avtalet mellan EU och Colombia och Peru fastställs följande: ”När väl tröskelvolymen uppnåtts (...) får EU-parten (...) tillfälligt avbryta den förmånstull som är tillämplig (...).”(bilaga I, tillägg 1, avsnitt A). Mekanismen skulle alltså kunna tas i bruk automatiskt så snart som tröskelvolymen uppnåtts.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EU) nr 19/2013

Artikel 15 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  I artikel 15 skall följande punkt införas:

 

”2a.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om hur importen av bananer från Colombia, Ecuador och Peru utvecklas och hur den påverkar unionens marknad och de europeiska producenterna. För detta ändamål ska kommissionen göra en årlig analys, senast den 1 oktober varje år, som ska omfatta de nio sista månaderna av det gångna året, och överlämna denna analys till Europaparlamentet och rådet.

 

Analysen bör göra det möjligt att bedöma riskerna för en eventuella destabilisering av marknaden och förutse importutvecklingen under den resterande delen av året. För detta ändamål ska kommissionen ta hänsyn till samtliga uppgifter som samlats in under året, i synnerhet de europeiska produktionsvolymerna, importerade volymer, försäljningspriserna på den europeiska marknaden för bananer, framför allt i de bananproducerande länderna, samt utomlands tillämpade priser. Kommissionen ska även bedöma följderna för de europeiska producenterna, i synnerhet följderna för deras sysselsättningsnivå och inkomster.

 

När importvolymerna för en eller flera avtalsparter uppgår till 80 % av tröskelimportvolymen för tillämpning av den stabiliseringsmekanism som anges i bilagan till denna förordning ska kommissionen genom ett skriftligt förfarande formellt underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och tillhandahålla dem en analys av importens effekter på den europeiska marknaden för bananer. ”

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4c (nytt)

Förordning (EU) nr 19/2013

Artikel 15 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4c.  Artikel 15.3 ska utgå.

”3.   Kommissionen ska, när den fattar beslut om huruvida åtgärder bör tillämpas i enlighet med punkt 2, beakta den berörda importens inverkan på situationen för unionens marknad för bananer. Denna granskning ska omfatta faktorer såsom den berörda importens betydelse för prisnivån i unionen, utvecklingen av importen från andra källor samt den övergripande stabiliteten på unionens marknad.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0019&qid=1472813829241&from=SV)

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4d (nytt)

Förordning (EU) nr 19/2013

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d.  I artikel 15 ska följande punkt införas:

 

”3a.   För att möjliggöra en mer exakt bedömning av bananimporten och situationen på den europeiska marknaden för bananer ska kommissionen ta i bruk exakta statistiska verktyg som beaktar hur volymen och priserna för bananimporten har utvecklats, inbegripet volymen och priserna på månatlig basis och i synnerhet inom unionens bananproducerande länder. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra och var tredje månad uppdatera uppgifter om prisutvecklingen för grön banan på den europeiska marknaden för bananer. Kommissionen kan sammankalla till särskilda uppföljningsmöten i vilka medlemsstaterna och avtalsparterna deltar. ”

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4e (nytt)

Förordning (EU) nr 19/2013

Artikel 15 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4e.  I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

 

”7a.  Kommissionen ska före den 1 januari 2019 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer. Rapporten ska innehålla en bedömning av bananimporten och hur den påverkar unionens marknad och producenter. Om det i rapporten konstateras en allvarlig försämring eller ett hot om försämring av situationen på unionens marknad för bananer och/eller för de europeiska producenterna ska kommissionen överväga att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet kompletterande kompensationsåtgärder. ”

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) nr 20/2013

Artikel 15 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

2.  En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med tabellen i bilagan. Vid import av de produkter till förmånstullsats som avses i punkt 1 ska förutom sådant ursprungsbevis som föreskrivs i bilaga II (Definition av begreppet ursprungsprodukt och metoder för administrativt samarbete) i avtalet uppvisas ett exportintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i det centralamerikanska land från vilket produkterna exporteras. När väl tröskelvolymen för ett centralamerikanskt land uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen i enlighet med det brådskande förfarande som avses i artikel 14.4 anta en genomförandeakt, genom vilken den kan antingen tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång, eller besluta att ett sådant upphävande inte är lämpligt.

”2.  En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med tabellen i bilagan. Vid import av de produkter till förmånstullsats som avses i punkt 1 ska förutom sådant ursprungsbevis som föreskrivs i bilaga II (Definition av begreppet ursprungsprodukt och metoder för administrativt samarbete) i avtalet uppvisas ett exportintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i det centralamerikanska land från vilket produkterna exporteras. När väl tröskelvolymen för ett centralamerikanskt land uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen i enlighet med det brådskande förfarande som avses i artikel 14.4 anta en genomförandeakt, genom vilken den tillfälligt upphäver förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Motivering

Europaparlamentet och rådet behöver få månatliga uppgifter om bananimporten och de vinster som gjorts, vilka bör presenteras i en konsekvensanalys av denna import innan tröskelvolymen nåtts. I avtalet mellan EU och Centralamerika fastställs följande: ”När väl tröskelvolymen uppnåtts får EU-parten tillfälligt upphäva förmånstullen.” Mekanismen skulle alltså kunna tas i bruk automatiskt så snart som tröskelvolymen uppnåtts.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EU) nr 20/2013

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  I artikel 15 ska följande punkt införas:

 

”2a.   Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om hur importen av bananer från Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama utvecklas och hur den påverkar unionens marknad och de europeiska producenterna. För detta ändamål ska kommissionen göra en årlig analys, senast den 1 oktober varje år, som ska omfatta de nio sista månaderna av det gångna året, och överlämna denna analys till Europaparlamentet och rådet.

 

Analysen bör göra det möjligt att bedöma riskerna för en eventuella destabilisering av marknaden och förutse importutvecklingen under den resterande delen av året. För detta ändamål ska kommissionen ta hänsyn till samtliga uppgifter som samlats in under året, i synnerhet de europeiska produktionsvolymerna, importerade volymer, försäljningspriserna på den europeiska marknaden för bananer, framför allt i de bananproducerande länderna, samt utomlands tillämpade priser. Kommissionen ska även bedöma följderna för de europeiska producenterna, i synnerhet följderna för deras sysselsättningsnivå och inkomster.

 

När importvolymerna för en eller flera avtalsparter uppgår till 80 % av tröskelimportvolymen för tillämpning av den stabiliseringsmekanism som anges i bilagan till denna förordning ska kommissionen genom ett skriftligt förfarande formellt underrätta Europaparlamentet och rådet om detta och tillhandahålla dem en analys av importens effekter på den europeiska marknaden för bananer. ”

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1c (nytt)

Förordning (EU) nr 20/2013

Artikel 15 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1c.   Artikel 15.3 ska utgå.

3.   Kommissionen ska, när den fattar beslut om huruvida åtgärder bör tillämpas i enlighet med punkt 2, beakta den berörda importens inverkan på situationen för unionen marknad för bananer. Denna granskning ska omfatta faktorer såsom den berörda importens betydelse för prisnivån i unionen, utvecklingen av importen från andra källor samt den övergripande stabiliteten på unionens marknad.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0020)

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1d (nytt)

Förordning (EU) nr 20/2013

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  I artikel 15 ska följande punkt införas:

 

”3a.   För att möjliggöra en mer exakt bedömning av bananimporten och situationen på den europeiska marknaden för bananer ska kommissionen ta i bruk exakta statistiska verktyg som beaktar hur volymen och priserna för bananimporten har utvecklats, inbegripet volymen och priserna på månatlig basis och i synnerhet inom unionens bananproducerande länder. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra och var tredje månad uppdatera uppgifter om prisutvecklingen för grön banan på den europeiska marknaden för bananer. Kommissionen kan sammankalla till särskilda uppföljningsmöten i vilka medlemsstaterna och de berörda parterna deltar. ”

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1e (nytt)

Förordning (EU) nr 20/2013

Artikel 15 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e.  I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

 

”7a. Kommissionen ska före den 1 januari 2019 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer. Rapporten ska innehålla en bedömning av bananimporten och hur den påverkar unionens marknad och producenter. Om det i rapporten konstateras en allvarlig försämring eller ett hot om försämring av situationen på unionens marknad för bananer och/eller för de europeiska producenterna ska kommissionen överväga att vidta lämpliga åtgärder, inbegripet kompletterande kompensationsåtgärder. ”

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE

Europaparlamentet och kommissionen är överens om vikten av ett nära samarbete för att övervaka genomförandet av avtalet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan (1). De har i detta syfte kommit överens om följande:

–  Kommissionen ska på begäran från Europaparlamentets ansvariga utskott rapportera till utskottet om alla specifika frågor rörande Colombias, Ecuadors eller Perus uppfyllande av sina åtaganden om handel och hållbar utveckling.

–  Om Europaparlamentet utfärdar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt förordning (EU) nr 19/2013 är uppfyllda för att på eget initiativ inleda en undersökning. Om kommissionen anser att villkoren inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning.

–  Kommissionen ska, i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.7a i denna förordning, för den 1 januari 2019 göra en bedömning av situationen för de europeiska bananproducenterna. Om en allvarlig försämring eller ett hot om försämring av situationen på unionens marknad för bananer och/eller för de europeiska producenterna skulle konstateras, kan lämpliga åtgärder övervägas, antingen i form av en förlängning av mekanismen efter överenskommelse med avtalsparterna eller i form av kompensationsåtgärder. Kommissionen ska fortsätta att göra en årlig analys av situationen på marknaden och för de europeiska producenterna efter 2020, vilken vid behov kan utmynna i stödåtgärder.

GEMENSAMT UTTALANDE

Europaparlamentet och kommissionen är överens om vikten av ett närmare samarbete vid övervakningen av genomförandet av del IV i avtalet och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, å andra sidan (1). De har i detta syfte kommit överens om följande:

–  Kommissionen ska på begäran från Europaparlamentets ansvariga utskott rapportera till utskottet om alla specifika frågor rörande Costa Ricas, El Salvadors, Guatemalas, Honduras, Nicaraguas och Panamas uppfyllande av sina åtaganden om handel och hållbar utveckling.

–  Om Europaparlamentet utfärdar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt förordning (EU) nr 20/2013 är uppfyllda för att på eget initiativ inleda en undersökning. Om kommissionen anser att villkoren inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning.

–  Kommissionen ska, i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.7a i denna förordning, för den 1 januari 2019 göra en bedömning av situationen för de europeiska bananproducenterna. Om en allvarlig försämring eller ett hot om försämring av situationen på unionens marknad för bananer och/eller för de europeiska producenterna skulle konstateras, kan lämpliga åtgärder övervägas, antingen i form av en förlängning av mekanismen efter överenskommelse med avtalsparterna eller i form av kompensationsåtgärder. Kommissionen ska fortsätta att göra en årlig analys av situationen på marknaden och för de europeiska producenterna efter 2020, vilken vid behov kan utmynna i stödåtgärder.

MOTIVERING

1. Situationen på marknaden för bananer inom Europeiska unionen

1.1 Konsumtion:

Bananen är den mest konsumerade frukten i världen. Europeiska unionen är den största bananmarknaden, och står för ungefär en tredjedel av världsexporten. Under 2015 konsumerades 5,8 miljoner ton inom unionen, och efterfrågan har ökat under de senaste åren. Européerna importerar i första hand från de central- och latinamerikanska länderna. Med en export på 1 360 811 ton bananer under 2015 är Ecuador det land som exporterar mest till unionen. Landet följs av Colombia (1 314 955 ton under 2015) och Costa Rica (947 749 ton under 2015). EU importerar totalt 5,2 miljoner ton bananer, av vilket 1,1 miljoner ton importeras tullfritt från AVS-länderna. Denna import representerar 88,7 % av de bananer som konsumeras i Europa. De europeiska producenterna står för den återstående delen av marknaden, dvs. 11,4 % av den europeiska banankonsumtionen. Denna andel har minskat under årens lopp och uppgick till 12,6 % för tre år sedan. Minskningen har uteslutande skett till förmån för länder utanför AVS-gruppen, och AVS-ländernas andel av exporten till Europa har samtidigt minskat med 1,2 %.

1.2 Produktion:

De europeiska bananproducenterna försedde den inre marknaden med 669 673 ton bananer under 2015 och deras produktion riktade sig uteslutande till denna marknad. Fem europeiska länder producerar bananer. Spanien är den största producenten och står för hälften av det europeiska utbudet (381 827 ton under 2015). Frankrike är den näst största producenten (263 022 ton under 2015) och Portugal den tredje största producenten (18 645 ton under 2015). Dessa tre länders produktion sker uteslutande i deras regioner i de yttersta randområdena: Kanarieöarna för Spaniens del, Guadeloupe och Martinique för Frankrikes del och Madeira och Azorerna för Portugals del. Cypern och Grekland är de två övriga europeiska producerande länderna, dock med lägre produktionsnivåer.

I dessa öregioner spelar bananproduktionen en mycket viktig ekonomisk roll, och 37 000 arbetstillfällen är direkt eller indirekt beroende av denna sektor. Bananproduktionen tryggar sjötrafiken, vilket möjliggör regelbundna leveranser till dessa regioner från Kontinentaleuropa och minskade levnadskostnader för öarna. Denna sektor är dessutom exemplarisk när det gäller hållbarhet. De europeiska producenterna respekterar sociala, sanitära och miljömässiga normer som är bland de högsta i världen. I Franska Antillerna har de sektorsansvariga investerat i yrkesutbildning för att främja bästa praxis när det gäller ett hållbart jordbruk samt forskning och utveckling.

2. Skyddet av bananproduktionen, en ”känslig” jordbruksprodukt, inom ramen för handelsavtal

2.1 Den europeiska marknadens utveckling:

Den europeiska marknaden för bananer har progressivt öppnats för konkurrens från tredjeländers producenter. Inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, som antogs i februari 1993, hade unionen beslutat att bevilja tullfrihet för AVS-ländernas bananproducenter. Men denna handelspreferens, som bedömts vara diskriminerande med hänsyn till WTO:s bestämmelser, har ifrågasatts av ett flertal latinamerikanska länder och av Förenta staterna. Till följd av en dom som meddelats av organisationen har unionen blivit tvungen att inom ramen för Genèveavtalet från 2009 bevilja en årlig tullavveckling, från och med nu fram till 2017, ner till en nivå på 114 euro/ton för bananer med ursprung i länder utanför AVS-gruppen.

Samtidigt ingick unionen i december 2012 ett frihandelsavtal med Colombia och Peru, och ett avtal om upprättande av en associering Centralamerika, vilka förutser en stegvis avveckling av tullarna på bananer till 75 euro/ton från och med nu och fram till den 1 januari 2020. Ecuador som kommer att ansluta sig till avtalet med Colombia och Peru så snart som avtalet ratificerats av parterna, kommer likaså att komma i åtnjutande av denna tullavveckling.

Dessa tullpreferenser som beviljats länder som konkurrerar med unionen på marknaden för bananer har lett till en ökad import. Importen ökade med 3 % under 2015, 6 % under 2014 och 5 % under 2013.

2.2 De europeiska skyddsinstrumenten för bananproduktionen inom ramen för avtalet:

Denna ökade internationella konkurrens till följd av de sänkta tullarna på bananer med ursprung i länder utanför AVS-gruppen har fått kommissionen att föra upp bananen på förteckningen över ”känsliga” jordbruksprodukter inom unionen och att skydda bananproduktionen med hjälp av handelsinstrument. Avtalet mellan Europeiska unionen, Colombia och Peru, till vilket Ecuador kommer att anslutas, samt avtalet om upprättande av en associering med Centralamerika, innehåller två skyddsmekanismer som gör det möjligt att hindra att massiv import med ursprung i ett eller flera av dessa länder destabiliserar den europeiska marknaden och inverkar negativt på unionens producenter. Europaparlamentets och rådets förordningar nr 19/2013 och nr 20/2013 är de juridiska instrument som fastställer hur systemet fungerar och som verkställer bestämmelserna i frihandelsavtalet och associeringsavtalet. I den ändring som kommissionen föreslår tas hänsyn till Ecuadors anslutning till avtalet med Colombia och Peru.

Det första av dessa två instrument är en bilateral skyddsklausul som är i kraft under de första tio åren som avtalet tillämpas. Skyddsklausulen gör det möjligt att stabilisera tullavvecklingen eller att på nytt höja tullarna om importen från Colombia, Peru, Ecuador eller Centralamerika skulle öka så kraftigt att den skulle kunna orsaka allvarliga skador för unionens producenter. Ecuadors fördröjda anslutning innebär att klausulen kommer att tillämpas på detta land senare i förhållande till Colombia och Peru, men samma tillämpningsperiod på tio år kommer att tillämpas på var och en av handelspartnerna.

Det andra instrumentet är en så kallad stabiliseringsmekanism. Den fungerar på samma sätt som klausulen, men den kan aktiveras utan att ett förfarande för att göra en undersökning behöver inledas för att fastställa om skador förekommit. Mekanismen kan tas i bruk efter det att en tröskelvolym för import av bananer till unionen överskridits, vilken varje år ska fastställas på nytt för parterna i avtalet. Detta gör att användningen blir mer smidig, eftersom kommissionen är tvungen att reagera om tröskeln skulle överskridas. Kommissionen kan på grundval av en undersökning av vilka följder som detta överskidande fått på den europeiska marknaden ta i bruk mekanismen direkt. I själva verket har kommissionen aldrig tagit i bruk mekanismen, trots att tröskeln överskreds för Perus del under tre år, dvs. 2013–2015, och för Guatemalas del under 2015. Kommissionen bedömde i ovannämnda fall att överskridandena inte hade destabiliserat den europeiska marknaden och motiverade inte ett utnyttjande av mekanismen. På samma sätt som skyddsklausulen är stabilitetsmekanismen tillfällig och dess tillämpning ska upphöra den 1 januari 2020.

3. Att trygga ett bättre skydd för de europeiska producenterna

3.1 Ökad transparens:

Ändringen av förordningen bör garantera ett effektivt skydd för de europeiska producenterna. Den bör göra det möjligt att i större utsträckning förutse ökningar av importen av bananer till unionen och bättre förbereda sig och reagera på dessa.

Föredraganden föreslår därför att kommissionen hädanefter fortlöpande informerar Europaparlamentet och rådet om hur importen av bananer till unionens marknad utvecklas. Detta gör det möjligt att förutse risker för att trösklarna överskrids. Om importen sålunda skulle öka så mycket för ett visst land att tröskelimportvolymen för tillämpning av stabiliseringsmekanismen riskeras att nås bör kommissionen underrätta Europaparlamentet och rådet om detta. Denna underrättelse bör göras skriftligen.

Dessutom bör de databaser vid Eurostat som kommissionen använder för att bedöma hur bananimporten utvecklas på den europeiska marknaden förbättras och harmoniseras så att en mer exakt bedömning av situationen på unionens marknad ska kunna göras.

Slutligen önskar föredraganden att kommissionen ska planera för att fortsätta med stabiliseringsmekanismen efter 2020, i syfte att skydda de europeiska producenterna inför kraftiga ökningar av importen från tredjeländer. Detta skulle kunna göras inom ramen för en gemensam förklaring med parlamentet, till vilken rådet skulle ha möjlighet att ansluta sig. Om inte alla avtalsslutande stater skulle godkänna denna förlängning skulle kommissionen också behöva planera för korrigerande åtgärder.

3.2 Att upprätthålla en hög nivå på den europeiska bananssektorn

Banansektorns betydelse för den ekonomiska utvecklingen i ett stort antal regioner i unionens yttersta randområden, och de insatser som gjorts inom sektorn för att bananproduktionen ska vara så hållbar som möjligt, bör uppmuntra oss att bevara denna sektor och se till att de internationella avtal som ingås inte utgör ett hot mot denna produktion.

De höga normer som Europeiska unionen fastställer för sina producenter på det sociala och miljömässiga området bör vara en fördel för våra producenter.

Vår handelspolitik bör sålunda bidra till att bevara den höga nivån på dessa europeiska normer och verka för respekt för likvärdiga normer på global nivå, och inte bidra till en justering neråt.

Det är därför av stor vikt att säkra ett tillräckligt och effektivt skydd av bananproduktionen, eftersom det handlar om en ”känslig” europeisk produkt.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

Referensnummer

COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD)

Framläggande för parlamentet

26.5.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

8.6.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

8.6.2015

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AGRI

17.6.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marielle de Sarnez

15.6.2015

 

 

 

Behandling i utskott

30.11.2015

31.8.2016

 

 

Antagande

26.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

Ingivande

29.9.2016