Процедура : 2015/0293(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0281/2016

Внесени текстове :

A8-0281/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0393

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 688kWORD 62k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Бодил Валеро

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15470/2015),

–  като взе предвид проектоспоразумението между Европейския съюз и Китайската народна република относно премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (15469/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0110/2016),

–  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0281/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията

Съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001(1)на Съвета Китай е сред държавите, чиито граждани трябва да притежават виза при пътуване до Шенгенското пространство. Гражданите на ЕС също се нуждаят от виза, за да влязат в Китай. Освен това, Визовата информационна система (ВИС) официално започна да функционира в Китай на 12 октомври 2015 г. и от тази дата от всички заявители от Китай се изисква да предоставят своите биометрични данни, когато кандидатстват за шенгенска виза.

Диалогът за миграцията и мобилността между ЕС и Китай е рамката, в която двете страни обменят мнения и обсъждат възможностите за сътрудничество по въпроси от взаимен интерес относно съответните им политики в областта на миграцията.

Този диалог беше установен през октомври 2013 г. и в неговите рамки беше договорено започването на преговори за споразумение за реципрочно премахване на визите за притежателите на дипломатически паспорти.

В този контекст Съветът прие на 14 септември 2015 г. решение за оправомощаване на Комисията за започване на преговори и работа по указания за водене на преговори за споразумение за отмяна на краткосрочните визи за притежателите на дипломатически паспорти. Преговорите започнаха на 21 септември и бяха проведени чрез размяна на писмени ноти. Споразумението беше парафирано от главните преговарящи на ЕС и Китай съответно на 3 и 4 ноември 2015 г.

Европейската комисия изготви проект на предложение за решение на Съвета на 15 декември 2015 г. Съветът прие своето решение на 26 януари 2016 г., за което се изисква одобрение от Европейския парламент в съответствие с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от ДФЕС.

Общи разпоредби на споразумението

Споразумението предвижда безвизово пътуване за граждани на Европейския съюз, притежаващи валиден дипломатически паспорт или разрешение на ЕС за преминаване, и за гражданите на Китай, притежаващи валиден дипломатически паспорт, когато пътуват до територията на другата договаряща страна за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Към Споразумението е приложена съвместна декларация относно тълкуването на този период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Докладчикът приветства факта, че предложеното споразумение обхваща също така за първи път притежателите на разрешение на Европейския съюз за преминаване.

За да се осигури равно третиране на всички граждани на ЕС, в член 10, параграф 6 от Споразумението се предвижда, че Китай може да суспендира или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички държави — членки на Европейския съюз, и съответно ЕС може да суспендира или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички свои държави членки.

Специфични териториални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е отчетено в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат сходни споразумения с Китай относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти по начин, сходен с условията на настоящото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

Прилагане и мониторинг на споразумението

Със споразумението се създава Съвместен комитет от експерти за управление на споразумението (член 7). Докладчикът би желал да обърне внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението Европейският съюз е представен само от Комисията. В качеството си на институция, пряко избирана от европейските граждани, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет или поне да получават редовно информация за резултатите от заседанията.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент. Това е още по-проблематично поради факта, че Парламентът не е информиран за тях с напредъка на двустранните преговори, което евентуално е в нарушение на разпоредбите на Договора (чл. 218) и действащото рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.

**

Докладчикът се надява, че премахването на визите за притежателите на дипломатически паспорти е крачка напред в посока към пълното реципрочно премахване на визите за притежателите на обикновени паспорти. Значението на либерализирането на визовия режим е значително, тъй като то носи осезаеми ползи.

Премахването на визите ще намали времето за чакане пред консулствата и разходите, свързани с пътуването. То ще улесни отношенията между хората — важно условие за стабилното развитие на икономическите, културните, научните и други връзки, и ще засили контактите между хората. Разбира се, либерализирането на визовия режим следва да бъде съчетано с подобрения по отношение на правата на човека и основните свободи, както се изисква от чл. 1 от Регламент № 539/2001.

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят този доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.

(1)

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2016)11290

Клод МОРАЙС

Председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE)

Относно:  Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочен престой за притежателите на дипломатически паспорти (2015/0293(NLE))

Уважаеми г-н председател,

Позовавам се на предложението на Комисията от 15 декември 2015 г. за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Китай относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти.

Запознат съм с факта, че споразумението бе финализирано по време на 17-ата среща на високо равнище ЕС-Китай на 29 юни 2015 г. Известно ми е, че държавите членки бяха консултирани и дадоха своята подкрепа на работната група на високо равнище на тема „Убежище и миграция“. Вземам също така под внимание предложението на Комисията за временното прилагане на споразумението, в очакване на финализирането на ратификацията.

Радвам се, че предложеното споразумение обхваща и притежателите на разрешения за преминаване („laissez-passer“) на Европейския съюз. При все това все още считам, че Комисията следва да придобие повече информация относно издаването на дипломатически паспорти, както и относно броя на потенциалните и изчисления действителен брой на лицата, ползващи се от правото на китайски дипломатически паспорти.

Комисията по външни работи счита, че предложението за сключване на споразумение за премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти следва да получи одобрение, тъй като споразумението е в подкрепа на стратегическото ни партньорство с Китай, улеснява двупосочния обмен и по-тясното сътрудничество, а също така е израз на добра воля и от двете страни.

Надявам се, че вашата комисия ще приключи оценката на това предложение и ще сподели нашата положителна оценка.

С уважение,

Елмар Брок


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Китайската народна република за премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически паспорти

Библиография

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

3.3.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AFET

10.3.2016

 

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

AFET

1.2.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Дата на приемане

3.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Дата на внасяне

5.10.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност