Postup : 2015/0293(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0281/2016

Předložené texty :

A8-0281/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0393

DOPORUČENÍ     ***
PDF 528kWORD 57k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Bodil Valero

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15470/2015),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (15469/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0110/216),

–  s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0281/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Čínské lidové republiky.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Podle nařízení Rady (ES) č. 539/2001(1) patří Čína k těm zemím, jejichž státní příslušníci musí mít pro cesty do schengenského prostoru vízum. Stejně tak potřebují občané EU vízum pro vstup do Číny. Kromě toho byl dne 12. října 2015 v Číně oficiálně spuštěn Vízový informační systém (VIS) a od uvedeného data mají všichni žadatelé z Číny povinnost poskytnout při podávání žádosti o schengenské vízum své biometrické údaje.

Dialog o mobilitě a migraci mezi EU a Čínou je rámcem, který umožňuje oběma stranám vyměňovat si názory a diskutovat o možnostech spolupráce v oblastech společného zájmu souvisejících s jejich příslušnými migračními politikami.

Tento dialog byl vytvořen v říjnu 2013 a v jeho rámci bylo domluveno, že budou zahájena jednání o vzájemné dohodě o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.

V této souvislosti přijala Rada dne 14. září 2015 rozhodnutí, kterým Komisi zmocňuje k zahájení jednání a vydává směrnice pro jednání o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů. Jednání byla zahájena dne 21. září a byla vedena prostřednictvím výměny písemných oznámení. Dohoda byla hlavními vyjednavači parafována dne 3. listopadu 2015 za EU a dne 4. listopadu 2015 za Čínu.

Evropská komise předložila návrh rozhodnutí Rady dne 15. prosince 2015. Rada své rozhodnutí přijala dne 26. ledna 2016, k čemuž je v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) SFEU zapotřebí souhlasu Evropského parlamentu.

Obecná ustanovení dohody

Dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Unie, kteří jsou držiteli platného diplomatického pasu nebo průkazu vydaného Evropskou unií, a pro občany Číny, kteří jsou držiteli platného diplomatického pasu, a to pro cesty na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. K dohodě je připojeno společné prohlášení o výkladu této doby 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

Zpravodajka vítá skutečnost, že se navrhovaná dohoda poprvé týká i držitelů průkazů Evropské unie.

V zájmu zaručení rovného zacházení se všemi občany EU se v čl. 10 odst. 6 dohody stanoví, že Čína může pozastavit či ukončit provádění dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům Unie a stejně tak EU může pozastavit či ukončit provádění dohody jen za všechny členské státy.

Zvláštní územní doložky

V bodech odůvodnění uzavřené dohody je zohledněno zvláštní postavení Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. V tomto prohlášení jsou vyzvány orgány těchto zemí, aby s Čínou bezodkladně uzavřely podobné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.

Dohoda obsahuje ustanovení o územní působnosti: pokud jde o Francii a Nizozemsko, vztahují se ustanovení dohody pouze na evropská území těchto členských států.

Provádění dohody a následné kroky

Dohodou se zřizuje odborný smíšený výbor pro správu dohody (článek 7). Zpravodajka by chtěla upozornit na skutečnost, že v tomto smíšeném výboru zastupuje Evropskou unii pouze Evropská komise. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament je orgánem, který je přímo volen evropskými občany, mohl by být zapojen do činnosti smíšeného výboru, nebo alespoň pravidelně dostávat informace o výsledcích schůzí.

Zpravodajka rovněž vyslovuje znepokojení nad postupem, kdy dochází k podpisu dohod o zrušení vízové povinnosti a k jejich prozatímnímu provádění dříve, než je Evropský parlament schválí. Zpravodajka upozorňuje, že tento postup zužuje manévrovací prostor Evropského parlamentu. Kromě toho je celá věc o to problematičtější, že Parlament není informován o pokroku dvoustranných jednání, což může být v rozporu s ustanoveními Smlouvy (článek 218) a se současnou rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

**

Zpravodajka doufá, že zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů představuje krok vpřed na cestě k úplnému vzájemnému zrušení vízové povinnosti pro držitele běžných cestovních pasů. Uvolnění vízového režimu má značný význam, neboť přináší hmatatelné výhody.

Zrušení vízové povinnosti sníží dobu čekání na konzulátech, jakož i náklady spojené s cestováním. Zjednoduší a posílí mezilidské kontakty – základní podmínku trvalého rozvoje hospodářských, kulturních, vědeckých a dalších vazeb. Uvolnění vízového režimu by samozřejmě mělo jít ruku v ruce s tím, že se bude více dbát na dodržování lidských práv a základních svobod, jak vyžaduje článek 1 nařízení č. 539/2001.

Zpravodajka na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1).


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

Č. jedn.:D(2016)11290

pan Claude MORAES

předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)

Předmět:  Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů (2015/0293(NLE))

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás ve věci návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Unií a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů, který Komise předložila dne 15. prosince 2015.

Konstatuji, že dohoda byla dokončena na 17. summitu EU–Čína dne 29. června 2015. Jsem si vědom toho, že proběhly konzultace s členskými státy, které tuto dohodu v rámci Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro azyl a migraci podpořily. Dále beru v úvahu návrh Komise na prozatímní uplatňování dohody, dokud nebude dokončena její ratifikace.

Jsem rád, že se navrhovaná dohoda týká i držitelů průkazů Evropské unie. Stále se však domnívám, že by Komise měla získat více informací o vydávání diplomatických pasů a také o počtu potenciálních i odhadovaných skutečných držitelů čínských diplomatických pasů.

Výbor pro zahraniční věci zastává stanovisko, že by měl být vydán souhlas k návrhu na uzavření Dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů, neboť tato dohoda podporuje naše strategické partnerství s Čínou, usnadňuje oboustranné výměny, umožňuje užší spolupráci a je gestem dobré vůle na obou stranách.

Pevně věřím, že Váš výbor dospěje při hodnocení návrhu ke stejnému pozitivnímu závěru.

S úctou

Elmar Brok


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi EU a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů

Referenční údaje

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

3.3.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

10.3.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

1.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Datum přijetí

3.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Datum předložení

5.10.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí