Procedure : 2015/0293(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0281/2016

Indgivne tekster :

A8-0281/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0393

HENSTILLING     ***
PDF 375kWORD 54k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Bodil Valero

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
   ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas

(15470/2015 – C8 0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15470/2015),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (15469/2015);

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0110/2016),

–  der henviser til skrivelse fra Udenrigsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0281/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Folkerepublikken Kinas regeringer og parlamenter.


KORT BEGRUNDELSE

Ramme for forbindelserne

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001(1) er Kina blandt de lande, hvis statsborgere skal have visum, når de rejser ind i Schengenområdet. EU-borgere skal også have visum for at indrejse i Kina. Ydermere blev visuminformationssystemet (VIS) officielt lanceret den 12. oktober 2015 i Kina, og siden den dato har alle ansøgere fra Kina skullet fremvise deres biometriske data, når de ansøgte om Schengenvisum.

Dialogen om migration og mobilitet mellem EU og Kina er den ramme, under hvilken begge parter udveksler synspunkter og drøfter muligheder for samarbejde om spørgsmål af gensidig interesse vedrørende deres respektive migrationspolitikker.

Denne dialog blev etableret i oktober 2013, og inden for denne ramme vedtog man at indlede forhandlinger om en gensidig visumfritagelse for indehavere af diplomatpas.

I denne forbindelse vedtog Rådet den 14. september 2015 en afgørelse, der giver Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger og tage stilling til retningslinjer for en aftale om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas. Forhandlingerne blev indledt den 21. september og blev ført ved udveksling af skriftlige meddelelser. Aftalen blev paraferet af EU's og Kinas hovedforhandlere henholdsvis den 3. og 4. november 2015.

Kommissionen forelagde udkastet til forslag til Rådets afgørelse den 15. december 2015. Den 26. januar 2016 vedtog Rådet sin afgørelse, som kræver Europa-Parlamentets godkendelse i overensstemmelse med punkt a) i andet afsnit af artikel 218, stk. 6, i TEUF.

Generelle bestemmelser i aftalen

Aftalen giver EU-borgere, der er indehavere af et gyldigt diplomatpas eller en EU-passérseddel, og kinesiske statsborgere, der er indehavere af et gyldigt diplomatpas, visumfri indrejse på den anden kontraherende parts område i en periode på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage. Aftalen er vedlagt en fælles erklæring om, hvordan denne periode på 90 dage inden for en periode på 180 dage skal fortolkes.

Ordføreren glæder sig over, at den foreslåede aftale for første gang også omfatter indehavere af en EU-passérseddel.

For at sikre ligebehandling af alle EU-borgere er det i artikel 10, stk. 6, i aftalen faslagt, at Kina kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle Den Europæiske Unions medlemsstaters vedkommende, og at EU ligeledes kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle sine medlemsstaters vedkommende.

Særlige territoriale bestemmelser

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen tilskynder disse landes myndigheder til at indgå lignende aftaler om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas med Kina på betingelser, der svarer til denne aftale.

Aftalen indeholder bestemmelser om dens territoriale anvendelse: for Frankrigs og Nederlandenes vedkommende finder bestemmelserne i visumfritagelsesaftalen kun anvendelse for disse to medlemsstaters europæiske områder.

Gennemførelsen og overvågning af aftalen

Ved aftalen nedsættes der et blandet ekspertudvalg til forvaltning af aftalen (artikel 7). Ordføreren vil gerne henlede opmærksomheden på, at Den Europæiske Union i det blandede udvalg til forvaltning af aftalen kun er repræsenteret af Europa-Kommissionen. Europa-Parlamentet vil som en institution, der er direkte valgt af de europæiske borgere, kunne inddrages direkte i det blandede udvalgs arbejde eller i det mindste modtage regelmæssig information om resultaterne af møder.

Tilsvarende sætter ordføreren spørgsmålstegn ved den praksis, hvorefter undertegnelsen af visumfritagelsesaftaler og deres midlertidige anvendelse finder sted inden Europa-Parlamentets godkendelse. Ordføreren bemærker, at denne praksis har tendens til at indskrænke Parlamentets råderum. Det bliver så meget desto mere problematisk, fordi Parlamentet ikke underrettes om udviklingen, efterhånden som de bilaterale forhandlinger skrider frem, hvilket potentielt kan indebære et brud på traktatens bestemmelser (artikel 218) og den nuværende rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen.

**

Ordføreren håber, at visumfritagelsen for indehavere af diplomatpas udgør et skridt hen imod indførelse af fuld gensidig visumfritagelse for indehavere af almindelige pas. Visumliberaliseringen har betragtelig betydning, eftersom den medfører håndgribelige fordele.

Afskaffelsen af visa vil mindske ventetiden foran konsulater og de udgifter, der er forbundet med rejser til Schengen-området. Afskaffelsen vil også fremme mellemfolkelige kontakter – en vigtig forudsætning for en støt udvikling af økonomiske, kulturelle, videnskabelige og andre bånd – og skabe tættere kontakter mennesker imellem. Visumliberaliseringen bør selvfølgelig gå hånd i hånd med forbedringer med hensyn til menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder, som det kræves i artikel 1 i forordning nr. 539/2001.

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).


BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

Ref.: D(2016)11290

Claude MORAES

Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)

Om:  Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas (2015/0239(NLE))

Kære formand,

Jeg henviser til Kommissionens forslag af 15. december 2015 til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas .

Denne aftale blev indgået på det 17. topmøde mellem EU og Kina den 29. juni 2015. Jeg er bevidst om, at medlemsstaterne er blevet hørt og har givet deres støtte til Gruppen på Højt Plan vedrørende Asyl og Migration. Jeg bemærker også Kommissionens forslag om en midlertidig gennemførelse af aftalen, mens man afventer ratifikationen af denne.

Jeg glæder mig endvidere over, at den foreslåede aftale også omfatter indehavere af EU-passérsedler. Jeg mener dog stadig, at Kommissionen bør indhente flere oplysninger om udstedelsen af diplomatpas samt om antallet af potentielle indehavere samt de formodede reelle indehavere af kinesiske diplomatpas.

Udenrigsudvalget er af den opfattelse, at forslaget om at indgå aftalen om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas bør godkendes, eftersom aftalen understøtter vores eget strategiske partnerskab med Kina, letter tovejsudvekslingen og et tættere samarbejde og er en gestus, hvor begge parter viser deres gode vilje.

Jeg håber oprigtigt, at Deres udvalg vil færdiggøre evalueringen af forslaget og dele vores positive vurdering af det.

Med venlig hilsen

Elmar Brok


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem EU og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas

Referencer

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

3.3.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

10.3.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

1.2.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Dato for vedtagelse

3.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

5.10.2016


  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller:

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik