Διαδικασία : 2015/0293(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0281/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0281/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0393

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 676kWORD 57k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Bodil Valero

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15470/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (15469/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 2 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0110/2016),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0281/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πλαίσιο των σχέσεων

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001(1), η Κίνα είναι μεταξύ εκείνων των χωρών οι υπήκοοι των οποίων υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση όταν ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει επίσης να διαθέτουν θεώρηση για να εισέλθουν στην Κίνα. Επιπλέον, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) εγκαινιάστηκε επίσημα στις 12 Οκτωβρίου 2015, την Κίνα, και από την ημερομηνία αυτή όλοι οι αιτούντες από την Κίνα οφείλουν να παρέχουν τα βιομετρικά στοιχεία τους όταν υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν.

Ο Διάλογος για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας είναι το πλαίσιο εντός του οποίου τα δύο μέρη ανταλλάσσουν απόψεις και συζητούν για τις δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες μεταναστευτικές πολιτικές τους.

Ο διάλογος αυτός καθιερώθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία αμοιβαίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο εξέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση που εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων και την εξέταση οδηγιών περί διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 21 Σεπτεμβρίου και διεξάχθηκαν με ανταλλαγή γραπτών σημειώσεων. Η συμφωνία μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής διαπραγματευτές της ΕΕ και της Κίνας αντίστοιχα, στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Το Συμβούλιο ενέκρινε απόφασή στις 26 Ιανουαρίου 2016, για την οποία απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το σημείο (α) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 218 (6) της ΣΛΕΕ.

Γενικές διατάξεις της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει ταξίδια χωρίς βίζα για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατέχουν ισχύον διπλωματικό διαβατήριο ή άδεια διέλευσης (laissez-passer) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τους πολίτες της Κίνας που κατέχουν ισχύον διπλωματικό διαβατήριο όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών ανά περίοδο 180 ημερών. Μια κοινή δήλωση σχετικά με την ερμηνεία αυτής της περιόδου των 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών επισυνάπτεται στη συμφωνία.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την προτεινόμενη συμφωνία που καλύπτει επίσης για πρώτη φορά τους κατόχους άδειας διέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ, το άρθρο 10 (6) της συμφωνίας προβλέπει ότι η Κίνα μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει τη συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και, αμοιβαίως, η ΕΕ μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τη συμφωνία μόνο σε σχέση με όλα τα κράτη μέλη.

Ειδικές εδαφικές διατάξεις

Το ειδικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας έχει ληφθεί υπόψη στο προοίμιο. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη συμφωνία που έχει συναφθεί και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αντικατοπτρίζεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση ενθαρρύνει τις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες για άρση της θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων με την Κίνα με παρόμοιους με την παρούσα συμφωνία όρους.

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, οι διατάξεις της συμφωνίας είναι εφαρμοστέες μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των δύο κρατών μελών.

Εφαρμογή και έλεγχος της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση της συμφωνίας (άρθρο 7). Ο εισηγητής θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για τη διαχείριση της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Επιτροπή. Ως θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετάσχει στις εργασίες της μεικτής επιτροπής ή τουλάχιστον να λαμβάνει τακτική ενημέρωση για το αποτέλεσμα της συνάντησης.

Ο εισηγητής διερωτάται επίσης για την πρακτική της υπογραφής συμφωνιών κατάργησης των θεωρήσεων και την εφαρμογή τους προσωρινά πριν την έγκρισή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής παρατηρεί ότι αυτή η πρακτική μπορεί να μειώσει τα περιθώρια ελιγμών του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, είναι ακόμη πιο προβληματική, διότι το Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί σχετικά, κατά την διάρκεια των διμερών διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως κατά παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης (άρθρο 218) και της ισχύουσας συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

**

Ο εισηγητής ελπίζει ότι η κατάργηση των θεωρήσεων για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός στην καθιέρωση της πλήρους απαλλαγής από την υποχρέωση αμοιβαίας θεώρησης για κατόχους κοινών διαβατηρίων. Η σημασία της ελευθέρωσης των θεωρήσεων είναι σημαντική, δεδομένου ότι φέρει απτά οφέλη.

Η κατάργηση των θεωρήσεων θα μειώσει το χρόνο αναμονής μπροστά από τα προξενεία και τις δαπάνες που συνδέονται με το ταξίδι. Θα διευκολύνει την διαπροσωπική επαφή των πολιτών - μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, που θα εντείνουν τις επαφές μεταξύ των λαών. Φυσικά, η ελευθέρωση των θεωρήσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτιώσεις στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως απαιτείται από το άρθρο -1 του κανονισμού 539/2001.

Τέλος, ο εισηγητής συνιστά τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να στηρίξουν την έκθεση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή EE L 81, 21.03.2001, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Στοιχεία: D(2016)11290

Claude MORAES

Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Θέμα:  Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων (2015/0293(NLE))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η παρούσα επιστολή αφορά την πρόταση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και της Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων.

Σημειώνω ότι η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της 17ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 29 Ιουνίου 2015. Γνωρίζω ότι ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών, τα οποία έδωσαν τη στήριξή τους, στην Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για το Άσυλο και τις Θεωρήσεις. Σημειώνω επίσης την πρόταση της Επιτροπής για προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εν αναμονή της οριστικοποίησης της κύρωσης.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η προτεινόμενη συμφωνία καλύπτει επίσης τους κατόχους άδειας διέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθώ να θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία για την έκδοση διπλωματικών διαβατηρίων και για τον αριθμό των δυνητικών και πραγματικών δικαιούχων κινεζικών διπλωματικών διαβατηρίων.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θεωρεί ότι η πρόταση για τη σύναψη της συμφωνίας the Agreement για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων θα πρέπει να εγκριθεί, διότι στηρίζει τη στρατηγική εταιρική μας σχέση με την Κίνα, διευκολύνει τις διμερείς ανταλλαγές και τη στενότερη συνεργασία και αποτελεί χειρονομία καλής θέλησης και από τις δύο πλευρές.

Είμαι πεπεισμένος ότι η επιτροπή σας θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασης και θα συμφωνήσει με τη θετική αξιολόγησή μας.

Με εκτίμηση,

Elmar Brok


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής για τους κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων

Έγγραφα αναφοράς

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

3.3.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

10.3.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

1.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

5.10.2016


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου