Menetlus : 2015/0293(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0281/2016

Esitatud tekstid :

A8-0281/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0393

SOOVITUS     ***
PDF 372kWORD 60k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Bodil Valero

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15470/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist (15469/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0110/2016),

–  võttes arvesse väliskomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0281/2016),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.


LÜHISELGITUS

Suhete raamistik

Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 539/2001(1) kuulub Hiina nende riikide hulka, mille kodanikel peab Schengeni alale reisides olema viisa. Ka ELi kodanikel peab Hiinasse sisenemiseks olema viisa. Peale selle võeti 12. oktoobril 2015 Hiinas ametlikult kasutusele viisainfosüsteem ja sellest kuupäevast alates peavad kõik Hiina viisataotlejad Schengeni viisat taotledes esitama oma biomeetrilised andmed.

ELi ja Hiina rände- ja liikuvusdialoog on raamistik, milles mõlemad osapooled vahetavad arvamusi ja arutavad koostöövõimalusi vastastikust huvi pakkuvates rändepoliitika küsimustes.

Dialoogi alustati 2013. aasta oktoobris ning selle raames lepiti kokku, et alustatakse läbirääkimisi diplomaatilise passi kasutajate suhtes vastastikuse viisanõudest loobumise lepingu sõlmimiseks.

Sellega seoses võttis nõukogu 14. septembril 2015 vastu otsuse, millega komisjonile anti luba alustada läbirääkimisi diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingu üle, samuti suunised nende läbirääkimiste pidamiseks. Läbirääkimisi alustati 21. septembril ja neid peeti kirjade vahetamise vormis. ELi ja Hiina pealäbirääkijad parafeerisid lepingu vastavalt 3. ja 4. novembril 2015.

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus 15. detsembril 2015. Nõukogu võttis otsuse vastu 26. jaanuaril 2016. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a on selleks vajalik Euroopa Parlamendi nõusolek.

Lepingu üldsätted

Lepinguga tagatakse diplomaatilist passi või ELi reisiluba kasutavatele Euroopa Liidu kodanikele ning kehtivat diplomaatilist passi kasutavatele Hiina kodanikele viisavaba reisimine teise lepingupoole territooriumile kuni 90 päevaks mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul. Lepingule on lisatud ühisdeklaratsioon, millega tõlgendatakse seda 90-päevast ajavahemikku mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul.

Raportöör hindab positiivselt ka seda, et tegemist on esimese sedalaadi lepinguga, mis hõlmab ka Euroopa Liidu reisiloa kasutajaid.

Et tagada kõigi ELi kodanike võrdne kohtlemine, sätestatakse lepingu artikli 10 lõikes 6, et Hiina võib lepingu peatada või lõpetada ainult kõigi ELi liikmesriikide suhtes ning EL võib omakorda lepingu peatada või lõpetada ainult kõigi liikmesriikide suhtes.

Territoriaalsed erisätted

Lepingu preambulis võetakse arvesse Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit. See tähendab, et Ühendkuningriik ja Iirimaa ei ole selle lepingu osalised ja nende suhtes selle sätteid ei kohaldata.

Lepingule lisatud ühisdeklaratsioonis kajastatakse ka Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seotust Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Deklaratsioon julgustab nimetatud riikide ametivõime sõlmima Hiina Rahvavabariigiga diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevaid lepinguid käesoleva lepingu tingimustega sarnastel tingimustel.

Leping sisaldab territoriaalset kohaldatavust puudutavaid sätteid Prantsusmaa ja Madalmaade kohta. Nimelt kohaldatakse lepingut ainult nende kahe liikmesriigi Euroopas paikneval territooriumil.

Lepingu rakendamine ja järelevalve

Lepingus nähakse ekspertide ühiskomitee lepingu haldamiseks (artikkel 7). Raportöör juhib tähelepanu sellele, et lepingu haldamise ühiskomitees esindab Euroopa Liitu ainult Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament kui Euroopa kodanike poolt otse valitud institutsioon võiks olla ühiskomitee töösse kaasatud või vähemalt saada regulaarselt teavet koosolekute tulemustest.

Ühtlasi peab raportöör küsitavaks tava, et viisavabaduse lepingutele kirjutatakse alla ja neid hakatakse ajutiselt kohaldama enne Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist. Raportööri arvates võib see tava vähendada parlamendi manöövriruumi. See on probleemne ka seetõttu, et parlamenti ei informeerita nende lepingute üle peetavate läbirääkimiste edenemisest, mis on potentsiaalselt vastuolus aluslepingu sätetega (artikkel 218) ning praeguse raamkokkuleppega Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete kohta.

**

Raportöör loodab, et diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumine on samm ka tavapassi kasutajate suhtes viisanõudest täieliku vastastikuse loobumise suunas. Viisanõude kaotamine on olulise tähtsusega, kuna see annab tuntavat kasu.

Viisanõude kaotamine vähendab ooteaegu konsulaatides ja reisiga seotud kulutusi. Lisaks soodustab ja tihendab see inimestevahelisi kontakte, mis on oluline eeldus majandus-, kultuuri-, teadus- ja muude sidemete järjepidevaks arendamiseks. Loomulikult peaks viisanõude kaotamine kulgema rööbiti inimõiguste ja põhivabaduste olukorra parandamisega, nagu nõuab määruse nr 539/2001 artikkel 1.

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda.

(1)

Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1).


LISA: VÄLISKOMISJONI KIRI

Viide: D(2016)11290

Claude MORAES

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees

Teema:  Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu sõlmimise kohta (2015/0293(NLE))

Austatud esimees

Käesolevaga osutatakse komisjoni 15. detsembri 2015. aasta ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Liidu ja Hiina vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping.

Võtan teadmiseks, et lepingule anti lõplik kuju 17. ELi-Hiina tippkohtumisel 29. juunil 2015. Olen teadlik, et liikmesriikidega konsulteeriti ja nad avaldasid lepingule toetust kõrgetasemelises varjupaiga ja rände töörühmas. Võtan samuti teadmiseks komisjoni ettepaneku lepingu ajutiseks kohaldamiseks kuni ratifitseerimismenetluse lõpuleviimiseni.

Pean kiiduväärseks, et kavandatav leping hõlmab ka Euroopa Liidu reisiloa kasutajaid. Olen siiski endiselt seisukohal, et komisjon peaks hankima rohkem teavet diplomaatiliste passide väljastamise ning Hiina diplomaatilise passi kasutajate võimaliku ja hinnangulise tegeliku arvu kohta.

Väliskomisjon on arvamusel, et ettepanekule sõlmida diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping tuleks anda nõusolek, kuna leping toetab meie strateegilist partnerlust Hiinaga, lihtsustab kahepoolseid kontakte ja tihedamat koostööd ning on mõlema poole hea tahte märgiks.

Usun, et teie komisjon jagab pärast ettepaneku hindamist meie positiivset seisukohta.

Lugupidamisega

Elmar Brok


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi ja Hiina Rahvavabariigi vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping

Viited

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

3.3.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

10.3.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

AFET

1.2.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

5.10.2016


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Georg Mayer, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Dennis de Jong

PPE

Georges Bach, Michał Boni, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Norbert Lins, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg, Beatrix von Storch

1

0

ENF

Mylène Troszczynski

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika