Menettely : 2015/0293(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0281/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0281/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0393

SUOSITUS     ***
PDF 360kWORD 55k
5.10.2016
PE 584.017v02-00 A8-0281/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Bodil Valero

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15470/2015 – C8-0110/2016 – 2015/0293(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15470/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan väliseksi sopimukseksi diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta (15469/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0110/2016),

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0281/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Suhteiden kehys

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001(1) mukaisesti Kiina on niiden maiden joukossa, joiden kansalaisilta vaaditaan viisumi heidän matkustaessaan Schengen-alueelle. EU:n kansalaisilla on vastaavasti oltava viisumi matkustaessaan Kiinaan. Lisäksi viisumitietojärjestelmä (VIS) otettiin 12. lokakuuta 2015 virallisesti käyttöön Kiinassa ja sen jälkeen kaikilta Kiinan kansalaisilta vaaditaan biometriset tiedot Schengen-alueen viisumin hakua varten.

EU:n ja Kiinan välinen maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva vuoropuhelu antaa puitteet molempien osapuolten näkemysten vaihdolle osapuolten muuttoliikepolitiikoista ja keskustelulle mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä molempia kiinnostavissa asioissa.

Vuoropuhelu käynnistettiin lokakuussa 2013, ja sen mukaisesti sovittiin neuvottelujen aloittamisesta diplomaattipassin haltijoiden vastavuoroista viisumivapautta koskevan sopimuksen tekemisestä.

Neuvosto hyväksyi 14. syyskuuta 2015 päätöksen, jolla se antoi komissiolle luvan aloittaa Kiinan kansantasavallan kanssa neuvottelut ja antoi sille neuvotteluohjeet diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemiseksi. Neuvottelut aloitettiin 21. syyskuuta ja ne käytiin kirjallisten muistioiden vaihdolla. EU:n pääneuvottelijat parafoivat sopimuksen 3. marraskuuta 2015 ja Kiinan pääneuvottelijat 4. marraskuuta 2015.

Euroopan komissio teki ehdotuksen neuvoston päätökseksi 15. joulukuuta 2015. Neuvoston päätöksellä hyväksyttiin kyseisten osapuolten 26. tammikuuta 2016 tekemä päätös, jolle Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti.

Sopimuksen yleiset määräykset

Sopimuksessa määrätään sellaisten unionin kansalaisten, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi tai EU:n myöntämä kulkulupa, ja sellaisten Kiinan kansalaisten, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Sopimukseen liitetään yhteinen julistus siitä, miten kyseinen 90 päivän ajanjakso minkä tahansa 180 päivän jakson aikana olisi määriteltävä.

Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että ehdotettu sopimus kattaa myös ensimmäistä kertaa EU:n myöntämän kulkuluvan haltijat.

Kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sopimuksen 10 artiklan 6 kohdassa määrätään, että Kiina voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien unionin jäsenvaltioiden osalta ja vastavuoroisesti unioni voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

Alueelliset erityismääräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Kiinan kansantasavallan kanssa samanlaisia diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia, joiden ehdot vastaavat tämän sopimuksen ehtoja.

Sopimuksessa on määräyksiä sen alueellisesta soveltamisesta: sopimuksen määräyksiä sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa oleviin alueisiin.

Sopimuksen täytäntöönpano ja seuranta

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnointia käsittelevä asiantuntijoiden sekakomitea (7 artikla). Esittelijä pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että sopimuksen hallinnointia käsittelevässä sekakomiteassa Euroopan unionia edustaa ainoastaan komissio. Unionin kansalaisten suoraan valitsemana toimielimenä Euroopan parlamentti voitaisiin ottaa mukaan sekakomitean työhön tai ainakin sen tulisi saada säännöllisesti tietoa kokousten tuloksista.

Esittelijä ei ole vakuuttunut, että viisumivapaussopimusten allekirjoittaminen ja niiden soveltamisen aloittaminen väliaikaisesti ennen parlamentin hyväksyntää on paras mahdollinen käytäntö. Hän huomauttaa, että tämä käytäntö todennäköisesti kaventaa parlamentin liikkumavaraa. Se on ongelmallinen myös siksi, ettei parlamentille ilmoiteta ajoissa kahdenvälisten neuvottelujen etenemisestä, mikä on mahdollisesti ristiriidassa perussopimuksen määräysten (218 artikla) ja nykyisen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen kanssa.

**

Esittelijä toivoo, että diplomaattipassin haltijoita koskevan viisumivapaussopimuksen tekeminen johtaa tavallisen passin haltijoita koskevan täysin vastavuoroisen viisumivapaussopimuksen tekemiseen. Viisumivapauden myöntäminen on merkittävä askel, koska siitä on selkeää etua.

Viisumipakon poistaminen vähentää odotusaikoja konsulaateissa sekä matkustamiseen liittyviä kustannuksia. Se helpottaa myös yhteydenpitoa, mikä on ratkaiseva edellytys talous-, kulttuuri-, tiede- ja muiden suhteiden vakaalle kehitykselle, ja tiivistää ihmisten välisiä suhteita. Viisumivapaus olisi tietysti kytkettävä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen parantamiseen asetuksen N:o 539/2001 -1 artiklan mukaisesti.

Esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2016)11290

Claude MORAES

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) puheenjohtaja

Asia:  Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä (2015/0293(NLE))

Arvoisa puheenjohtaja

Viittaan komission 15. joulukuuta 2015 tekemään ehdotukseen neuvoston päätökseksi unionin ja Kiinan välisen diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä.

Sopimus viimeisteltiin EU:n ja Kiinan 17. huippukokouksessa 29. kesäkuuta 2015. Olen tietoinen, että jäsenvaltioita kuultiin ja että ne antoivat tukensa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden korkean tason työryhmässä. Panen myös merkille komission ehdotuksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta odotettaessa ratifioinnin loppuun saattamista.

Olen tyytyväinen siihen, että ehdotettu sopimus kattaa myös EU:n myöntämän kulkuluvan haltijat. Katson kuitenkin, että komission olisi hankittava lisätietoja diplomaattipassien myöntämisestä sekä Kiinan diplomaattipasseja mahdollisesti ja tosiasiallisesti käyttävien henkilöiden arvioidusta lukumäärästä.

Ulkoasioiden valiokunta katsoo, että diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan sopimuksen tekemiselle olisi annettava hyväksyntä, koska sopimuksella tuetaan strategista kumppanuuttamme Kiinan kanssa, helpotetaan kaksisuuntaista vaihtoa ja edistetään tiiviimpää yhteistyötä. Lisäksi kyseessä on molempien osapuolten hyvän tahdon ele.

Luotan siihen, että valiokuntanne täydentää ehdotuksen arviointia ja yhtyy myönteiseen näkemykseemme.

Ystävällisin terveisin

Elmar Brok


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

Viiteasiakirjat

15470/2015 – C8-0110/2016 – COM(2015)06432015/0293(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

3.3.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

10.3.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

10.3.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

1.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bodil Valero

16.3.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.4.2016

12.7.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Dennis de Jong, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Norbert Lins, Georg Mayer, Georgi Pirinski, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö